Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Література : Соціальна педагогіка : Бібліотека для студентів

Література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

Загрузка...

1.         Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підруч. для студ. ВНЗ / за ред. І. Д. Звєрєва. Алєксєєнко Т. Ф., Басюк Т. П., Безпалько О. В. та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

2.         Богданова І. М. Соціальна педагогіка: Навч. посіб. — К.: Знання, 2008.

4.         Бочарова В. Г. Профессиональная социальная работа: личност-но ориентированный подход. - М.: Ин-т педагогики соц. работы Рос. акад. образования , 1999. – 182 с.; – Библиогр.: С. 173–182.Звєрєва І. Д. Діяльність соціального педагога в середовищі: змі-ни, форми, методи // Соціальна робота: теорія, досвід, перспек-тиви. — У., 1999. — Ч.1. — С. 268–271.

5.         Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специа-листов, 2004.

6.         Капська А. Й. Соціальна робота: Навч. пос. – К.: Центр навчаль-ної літератури, 2005.

7.         Карпенко О. Г. Об’єкт, предмет та методи соціальної роботи: сис-темний підхід // Науковий часопис Національного педагогічно-го університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – С. 99–107.

8.         Лукашевич М. П., Мигович І. І. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002.

9.         Марченко С. Я. Дидактические основы подготовки студентов к социально-педагогической деятельности. – Л.: Альма-матер, 1999.

10.       Мигович І. І. До питання про зміст професійної підготовки фа-хівців соціальної сфери // Актуальні проблеми професійної під-готовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем. – У.: Art Line, 2003. – С. 227–230.

11.       Парсонс Т. О. О структуре социального действия / Под общей ред. В. Ф. Чеснокова. – М.: Академ. Проэкт, 2002.

12.       Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 2000.

13.       Харченко С. Я. Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні: Навч. посіб. – Л.: Альма-матер, 2005.

14.       Холостова Е. И. Профессионализм в социальной работе: учеб. пособ. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2007.