§ 4. Надання соціальних послуг клієнтам – основне професійне завдання фахівця


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

Загрузка...

Різні види соціально-педагогічної роботи потребують від спеці-аліста певного набору професійних і особистісних якостей, які свід-чать про його професійну компетентність.

Компетентність найчастіше співвідноситься з конкретним ви-дом діяльності, що дозволяє говорити щодо соціального педагога про спеціальну компетентність (володіння індивідуальною та гру-повою професійною діяльністю, співробітництвом), про особистісну компетентність (володіння прийомами особистісної самореалізації, протистоянням професійним деформаціям). На основі цього визна-чаємо критерії і показники сформованості професійної компетент-ності соціального педагога.

Компетентність, яка дає спеціалісту можливість здійснювати ту чи іншу соціально-педагогічну роботу, потрібно розглядати, виходя-чи із суті шести видів соціальних послуг, визначених „Соціальними стандартами і нормативами здійснення соціальної роботи ЦССМ”. При цьому кожен із визначених видів соціальних послуг потребує від фахівця специфічних знань і умінь, які дозволяють забезпечуРозділ 8. Технологічний аспектсоціально-педагогічної роботи

вати успішне надання клієнтові конкретної послуги. Нижче пропо-нуємо показники професійної компетентності фахівця, які свідчать про його готовність надавати клієнтам різні види послуг.

І. Надання психологічних послуг.

Готовність спеціаліста надавати консультаційні послуги щодо поліпшення взаємин клієнта з соціальним середовищем, створення психологічного комфорту у соціумі, проведення діагностики осо-бистості.

1.         Здійснювати психодіагностику клієнтів.

Потрібні уміння:

-          проводити діагностику особистості (діагностика інтелектуально-пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфери особис-тості; виявлення типу та рис особистості; ставлення індивіда до себе й оточення);

-          організовувати (або здійснювати) психолого-педагогічну дум-ку;

-          здійснити соціально-психологічну діагностику;

-          обирати методики для обстеження відповідно до результатів діагностики;

-          володіти технологіями обробки, систематизації та інтеграції отриманих результатів.

2.         Консультувати клієнтів щодо соціально-психологічних проблем.

Потрібні уміння:

-          проводити сімейне консультування;

-          здійснювати консультування з питань інтимно-особистісної сфери;

-          проводити психолого-педагогічне консультування;

-          володіти організаційними формами у проведенні індивідуальної та групової роботи;

-          володіти техніками, прийомами і методами психоконсультацій-ної роботи.

3.         Психологічна допомога в соціальній реабілітації та адаптації клієнтів.

Потрібні уміння:

-          здійснювати реабілітацію на рівні особистості;

-          здійснювати реабілітацію на рівні суб’єкта діяльності;

-          здійснювати реабілітацію на рівні соціального суб’єкта;

застосовувати професійні техніки і методики (індивідуальне консультування, тренінг спілкування і рольової поведінки, тре-нінг досягнень, оволодіння соціальними ролями, арттерапія, соціально-психологічна підтримка, ігрова психокорекція пове-дінки, відтворення провідної діяльності та мотивації досягнен-ня).

4.         Проведення психокорекції клієнтів.

Потрібні уміння:

-          здійснювати корекцію пізнавальної сфери особистості;

-          здійснювати корекцію емоційно-особистісної сфери та поведін-ки;

-          коригувати міжособистісні відносини;

-          володіти техніками і методиками психокорекції (складання пси-хокорекційних програм; залучення найближчого соціального оточення до участі в корекційній програмі; ігротерапія, арттера-пія, психогімнастика, методи поведінкової корекції, психодрама, методики корекції сімейних і дитячо-родинних відносин).

5.         Проведення прикладних психологічних досліджень.

Потрібні уміння:

-          проводити оглядово-аналітичне вивчення ситуації, особистості, її поведінки;

-          здійснити оглядово-критичний аналіз і зробити висновки сто-совно проблеми;

-          дати теоретичне обґрунтування проблеми;

-          здійснити емпірично-описове та емпірично-пояснювальне до-слідження;

-          розробити методичне забезпечення психологічного досліджен-ня та шляхи застосування результатів у практиці.

6.         Надання психологічної допомоги батькам (або особам, які

їх заміняють) та педагогам.

Потрібні уміння:

-          сформувати психологічні установки педагогів і батьків на роль сім’ї в становленні особистості;

-          провести психологічну діагностику сім’ї, умов сімейного вихо-вання і потреб батьків;

-          здійснити психологічну профілактику сім’ї і педколективу;

-          здійснювати психолого-педагогічну допомогу сім’ї;

-          розвивати практичні педагогічні вміння батьків і вчителів;

-          формувати навички педагогічного і сімейного спілкування;

володіти і використовувати методики роботи з батьками (сімейне консультування і психотерапія, психогігієна спілкування, школиРозділ 8. Технологічний аспектсоціально-педагогічної роботи

для батьків, індивідуальні і сімейні консультації, сімейна психоте-рапія, тренінг культури тілесності та міжособистісних відносин) та методики роботи з вчителями (психологічна гімнастика, ауто-тренінг, сеанси релаксації, тренінги свідомості, рольової поведінки та спілкування, модульні шкільні курси педмайстерності, інди-відуальні консультації з творчого розвитку особистості вчителя, соціально-психологічний тренінг педагогічного спілкування).

ІІ. Соціально-педагогічні послуги.

Соціально-педагогічні послуги спрямовані на виявлення соціаль-ними працівниками інтересів, потреб сім’ї, дітей та молоді у різних сферах діяльності та сприяння їх взаємодії у наданні цих послуг з різ-ними соціальними інститутами і окремими зацікавленими особами.

1.         Здійснення консультування клієнтів щодо реалізації прав дітей, молоді, сім’ї у суспільстві; розв’язання педагогічних проблем сім’ї та її членів; питань виховання та розвитку дітей.

Потрібні уміння:

-          володіти методами спостереження, біографічного, незакінчених

речень, проективних методик, нестандартизованого інтерв'ю.

2.         Проведення просвітницької роботи щодо всебічного і гармонійного розвитку дитини; особливостей сім’ї і сімейних стосунків.

Потрібні уміння:

-          володіння методами формування свідомості (переконання, навіювання), методами організації діяльності (доручення, змагання), методами стимулювання діяльності (позитивне підкріплення), методами гри (форми: бесіди, просвітницькі тренінги, гурткова робота).

3.         Виявлення неблагополучних сімей; виявлення дітей, підлітків

та молоді, схильних до девіантної поведінки.

Потрібні уміння:

-          застосовувати у практичній роботі різні методи і методики (опи-тування, спостереження, метод незалежних характеристик, про-ективні методики «Дім – дерево – людина», «Малюнок сім'ї», метод полярних профілів);

використовувати психодіагностичні методики, що дозволяють визначати проблеми клієнтів та розробляти програму превен-тивної роботи (тест на виявлення акцентуації Ліко, стандартизо-вані опитувальники Кеттела, ММРІ, Басса-Даркі, анкетування, проективна методика «Неіснуюча тварина», шкали тривожності Спелберга, Тейлора; спостереження, опитування).4.     Організувати соціальний супровід клієнта та соціальнопозитивну діяльність дітей і молоді.

Потрібні уміння:

-          здійснювати спостереження, опитування, ранжування, проводи-ти фокус-групу, експертну оцінку, що сприятиме формуванню позитивних установок дітей і сім’ї;

-          застосувати метод гри, методи психокорекції за допомогою ар-тотерапії, казкотерапії, психодрами; тренінгу з метою активіза-ції особистої діяльності клієнта.

 

5.         Координація роботи з різними установами та фахівцями.

6.         Аналіз рівня матеріально-побутового забезпечення клієн-та. Потрібні уміння:

 

-          здійснювати спостереження, анкетування, аналіз документів з метою об’єктивної оцінки реальної ситуації;

-          застосовувати методи соціальної експертизи, що дає орієнтацію на прийняття рішення.

7.         Соціальне інспектування неблагополучної сім'ї.

Потрібні уміння:

-          проводити опитування, отримувати незалежні характеристики, експертні оцінки;

-          вносити адекватні зміни у програму роботи згідно з висновками та на основі нормативних документів.

8.         Здійснювати соціально-педагогічний патронаж.

Потрібні уміння:

-          проводити консультування; тестування, опитування, психодіаг-ностику з метою соціально-педагогічної підтримки клієнта;

-          формувати усвідомлене позитивне ставлення до ЗСЖ, родин-них взаємозв’язків, культури соціальних відносин за допомо-гою різних методик і методів: шляхом переконання, навіювання, прикладу; методи групової дискусії, метод спільних дій, метод «рівний – рівному», використовуючи форми бесіди, тренінгу, відеолекторію, профілактичної акції).

ІІІ. Надання соціально-медичних послуг.

Сприяння запобіганню появи та розвитку можливих розладів у здоров’ї окремої людини чи групи людей, а також орієнтація в діяль-ності на формування і захист здорового способу життя. При цьому доцільно:Розділ 8. Технологічний аспектсоціально-педагогічної роботи

1.         Інформувати клієнтів про ризики здоров’я.

Потрібні уміння:

-          впливати на попередження і наслідки вживання тютюну підліт-ками та молоддю;

-          усувати можливі наслідки вживання алкогольних виробів під-літками та молоддю;

-          сприяти ліквідації наслідків вживання токсичних та наркотич-них речовин;

-          розкривати можливі шляхи ураження людей венеричними хворобами;

-          пропагувати засоби контрацепції;

-          розкривати шляхи інфікування ВІЛ та засоби його уникнення;

-          залучати молодь до медичного обстеження та лікування;

-          пропагувати навички здорового способу життя;

-          дбати про збереження репродуктивного здоров’я.

2.         Інформувати ін’єкційних споживачів наркотичних речовин.

Потрібні уміння:

-          розкривати засоби уникнення інфікування ВІЛ;

-          володіти прийомами, що потрібні при передозуванні та абсцесах;

-          здійснювати реабілітацію в умовах клініки чи кризового центру;

-          поширювати інформацію про послуги, що надаються клієнтам з точною адресою.

3.         Проводити обмін та утилізацію шприців під час роботи з

ін’єкційними споживачами наркотичних речовин.

Потрібні уміння:

-          організувати разом із виконавчими органами пункти роботи з клієнтами цієї групи ризику;

-          залучення споживачів наркотичних речовин до систематичного медичного обстеження.

4.         Проведення лікувально-оздоровчої та реабілітаційної роботи з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями.

Потрібні уміння:

-          проводити консультування, тренінги, реабілітаційні вправи з метою корекції мовлення;

-          організувати (або проводити) фізичну чи психічну реабіліта-цію;

-          сприяти госпіталізації клієнтів у лікувальні установи;

-          допомагати у реабілітації опорно-рухової системи;

залучати до життєдіяльності у реабілітаційних центрах.IV. Соціально-економічні послуги.

Сприяють вирішенню проблем задоволення матеріальних потреб, ор-ганізації одноразової компенсації, визначенню наявних пільг та здійснен-ню соціально-побутового патронажу клієнтів. При цьому необхідно:

1.         Здійснювати пошук донорів для надання гуманітарної допомоги клієнтам.

Потрібні уміння:

-          здійснювати телефонні та особистісні контакти з керівниками установ, різного типу фондів;

-          використовувати закон України „Про благодійництво та благо-дійні організації”.

2.         Здійснювати розподіл та видачу гуманітарної допомоги клієнтам (потерпілим від насильства, бездоглядним дітям, біженцям, особам, які втратили роботу тощо).

Потрібні уміння:

-          створювати банк даних осіб, які потребують гуманітарної допомоги за категоріями, формами, терміновістю надання гуманітарної допомоги;

-          організовувати роботу комісії щодо розподілу та видачі гумані-тарної допомоги клієнтам;

-          залучати волонтерів до роботи за цим напрямком.

3.         Допомагати у розміщенні в притулку бездоглядних, біженців.

Потрібні уміння:

-          аналізувати соціальні проблеми клієнтів, визначати необхід-ність направлення клієнта до притулку;

-          встановлювати особисті контакти з керівниками відповідних за-кладів, укладати угоди про співробітництво.

 

4.         Організовувати громадські роботи серед молоді як можливо-го виду громадської трудової діяльності.

5.         Організовувати трудові об’єднання молоді з метою реабіліта-ції їхніх потреб щодо працевлаштування. Потрібні уміння:

 

-          проводити інформаційні кампанії щодо пошуку молоді, яка ба-жає брати участь у громадських роботах (через місцеві ЗМІ, шко-ли, вищі навчальні заклади, центри працевлаштування тощо);

-          інформувати клієнтів з питань працевлаштування шляхом про-ведення індивідуальної роботи з кожним із них щодо можливого вибору місця та виду діяльності;

проводити аналіз результатів різних видів діяльності щодо цієї проблеми.Розділ 8. Технологічний аспектсоціально-педагогічної роботи

6. Здійснювати супровід клієнтів, які повернулися з місць по-збавлення волі. Потрібні уміння:

-          отримати і проаналізувати інформацію від виховних та трудових колонії щодо осіб, які повертаються з місць позбавлення волі у певну місцевість;

-          проводити індивідуальну зустріч і запросити клієнта скористу-ватися послугами ЦССМ за категоріями, формами соціальної допомоги;

-          здійснювати аналіз соціальних проблем цієї категорії клієнтів і визначати види соціальної допомоги (соціальний супровід, надання окремих соціальних послуг) і закріпити соціального працівника за окремим клієнтом.

V. Інформаційні послуги.

Поширення і надання інформації, необхідної для вирішен-ня складних життєвих обставин, довідкових, просвітницьких та рекламно-пропагандистських послуг.

1.         Надавати клієнтам інформацію шляхом отримання: графіків роботи закладів соціального спрямування, освіти, охорони

здоров’я, центрів зайнятості, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; послуг, які можна отримати в центрах

ССМ, при використанні розповсюдження буклетів, листівок,

пам’яток, плакатів з питань роботи державних соціальних служб,

спеціалізованих центрів та інших закладів соціального спрямування.

Потрібні уміння:

-          здійснювання інформування (прес-реліз, ньюс-реліз, прес-конференція);

-          проводити консультування (індивідуальне чи мікрогрупове);

-          організовувати тематичні статті, рубрики у доступних видах преси;

-          проводити тематичні програми (цикли).

2.         Здійснювати інформаційно-пропагандистські та соціальнорекламні послуги.

Потрібні уміння:

-          готувати та розміщувати документальні, інформаційно-пропагандистські, навчальні фільми в ефірах телеканалів;

-          розробляти та розміщувати ролики соціальної рекламної інфор-мації у можливих і доступних місцях;розробляти та розміщувати соціальну рекламу на білбордах, в транспорті та в інших місцях громадського призначення;

-          розробляти та видавати інформаційно-рекламні буклети, лис-тівки, пам’ятки, плакати.

VI. Юридичні послуги.

Надання консультативних послуг клієнту з питань чинного за-конодавства, сприяння застосування методу примусу; юридичної відповідальності стосовно осіб, котрі здійснюють протиправні дії. Це потребує:

1.         Проведення консультування клієнтів з різних питань.

Потрібні уміння:

-          здійснювати особистий прийом громадян та телефонний або особистий контакт з клієнтами організовувати громадські при-ймальні у державних соціальних службах, спеціалізованих центрах з метою надання юридичних послуг;

-          надавати допомогу з питань цивільного, трудового, фінансово-го, адміністративного, кримінального права, застосовуючи мето-дики особистого прийому громадян; організації інформаційних стендів у службах за галузями права; організації інформаційних стендів у містах та селах (біля соціальних служб, загальноос-вітніх навчальних закладів, медичних установах та на виробни-цтві);

-          інформувати з питань захисту прав та інтересів клієнтів, що здійснюється шляхом безпосередніх зустрічей з керівниками виробничих установ, закладів освіти, поліклінічних закладів;

-          з представниками адміністрації району, села, міста;

-          навчання представників профспілкових організацій;

-          проводити навчання через звернення до органів виконавчої вла-ди міста, району, села, до депутатів всіх рівнів та до районних відділень соціального захисту населення;

-          організовувати дискусійні клуби для молоді з питань вивчення галузевого права у сфері соціальної роботи.

2.         Проведення правової пропаганди.

Потрібні уміння:

-          сприяти поглибленому вивченню на факультативних заняттях основ правознавства;

організувати участь дітей, молоді та їхніх батьків у спеціалізова-них юридичних секціях чи у секціях з галузевого права;Розділ 8. Технологічний аспектсоціально-педагогічної роботи

-          проводити просвітницьку роботу серед батьків „проблемних” дітей;

-          сприяти створенню інформаційних стендів у загальноосвітніх навчально-виховних закладах, на виробництві, у медичних за-кладах, при житлово-експлуатаційних конторах, у культурно-освітніх закладах.

3. Надавати допомогу в оформленні документів, укладанні дого-ворів тощо. Потрібні уміння:

•          організувати особистісні зустрічі з клієнтами соціальних служб;

•          проводити прийом громадян у громадських приймальнях при адміністрації району, міста, населеного пункту;

•          сприяти організації особистих зустрічей з керівниками ви-робництва, закладів освіти, медичних закладів, житлово-експлуатаційних контор на правових засадах;

•          проводити консультації з представниками адвокатури та прокуратури.

Звичайно, щоб реалізувати окреслені соціальні послуги клієнтам і здійснювати весь комплекс оцінювання ефективності соціальної роботи, необхідне організаційне забезпечення оцінки ефективності соціальної роботи.

Усі державні соціальні служби для молоді в Україні мають бути забезпеченими методичними рекомендаціями щодо оцінювання конкретних програм, проектів чи напрямків роботи, методиками оцінювання, що включають інструментарії та інструкції, програма-ми обробки результатів.

У кожній соціальній службі має бути працівник, який би володів професійними уміннями здійснювати оцінювання та відповідати за проведення оцінки ефективності соціальної роботи.

Підготовку працівників, котрі відповідають за проведення оці-нювання в державній соціальній службі, здійснює Державна соці-альна служба у справах сім’ї, дітей та молоді чи інша організація, якій ДСС замовляє цю роботу.

Що стосується організаційного забезпечення оцінки професій-ної компетентності спеціалістів у сфері соціальної роботи, то про-цес забезпечення оцінки професійної компетентності спеціалістів у сфері соціальної роботи здійснюється у чотири етапи:

1)         розробка навчальних та методичних посібників для працівників ЦССМ з усіх напрямків та видів соціальної роботи;

3)         забезпечити навчальними та методичними посібниками всі дер-жавні соціальні служби у справах, сім’ї, дітей та молоді;створення можливостей для підготовки та перепідготовки фа-хівців соціальних служб і спеціалізованих центрів (очні, заочні, дистанційні та інші форми навчання);

4)         постійна оцінка професійної компетентності спеціалістів у сфе-рі соціальної роботи (очна та з допомогою ІНТЕРНЕТ). Отже, організація науково-методичного забезпечення організації

оцінки ефективності соціальної роботи в Україні вперше дозволяє комплексно здійснити аналіз діяльності соціальних інститутів і соці-альних працівників. Це, безперечно, викликає необхідність створення пакету методів і методик надання соціальних послуг, спеціально орі-єнтованих на соціальну сферу і на різні категорії клієнтів. Все це за-галом має бути організовано на наукових засадах і правових нормах.