Підсумкові тестові завдання до модуля ІІІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

1.         Вставте пропущене слово:

             — це сукупність заходів, що здійснюються митними органами з метою забезпечення додержання норм нормативно-правових актів з питань митної справи.

2.         Вставте пропущене слово:

             — заявлена вартість товарів, що переміщуються через митний

кордон країни, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону.

3.         Основним методом визначення митної вартості товарів, що імпортуються в

Україну, є:

а)         на основі віднімання вартості;

б)         за ціною угоди щодо товарів, які ввозяться;

в)         за ціною угоди щодо подібних товарів;

г)         за ціною угоди щодо ідентичних товарів;

ґ) на підставі ціни, яка була фактично сплачена або підлягає сплаті на момент пе-ретинання товарами митного кордону;

д)         на пфдставі ціни, підтвердженої комерційними, транспортними, бухгалтерськими, банківськими документами.

4.         Митна вартість товарів, які експортуються з України визначається:

а)         на підставі віднімання вартості;

б)         за ціною угоди щодо товарів, які ввозяться;

в)         за ціною угоди щодо подібних товарів;

г)         за ціною угоди щодо ідентичних товарів;

ґ) на підставі ціни, яка була фактично сплачена або підлягає сплаті на момент пе-ретинання товарами митного кордону.

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

5.         Вставте пропущене слово:

             — це країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий

достатній переробці.

6.         Вставте пропущене слово:

             — це виконання митним органом дій, які пов’язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, які переміщуються

через митний кордон.

7.         Вставте пропущене слово:

             — це письмова заява встановленої форми, яка подається митному

органу і містить відомості про товари і транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення.

8.         Основним документом, який використовується для декларування товарів і

транспортних засобів є:

а)         зовнішньоекономічний договір;

б)         вантажна митна декларація;

в)         товаросупроводжувальні документи;

г)         дозвіл Державної служби експортного контролю;

ґ) дозвіл митних органів.

9.         Вставте пропущене слово:

             — це наявність автомобільного, залізничного, водного та змішаних видів транспорту, які здійснюють свою діяльність у безпосередній близькості один від одного,

або віддалених на багато кілометрів, але орієнтовних в одному загальному напряму.

10.       Моментом обліку експортних та імпортних операцій при міжнародних перевезеннях є: дата дозволу на перетин кордону, що указується на штемпелі митниці,

який проставляється на ВМД; дата поштової квитанції, дата прийомоздаточного

акту, який був складений на прикордонних пунктах трубопроводу:

а)         так;

б)         ні.

11.       При міжнародних перевезення ліцензуванню підлягають:

а)         надання послуг з користування залізничними коліями;

б)         надання послуг з користування об’єктами інфраструктури залізничного транспорту загального користування;

в)         міжнародні (у межах країн СНД) перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом;

г)         надання спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів, аеропортів;ґ)

усі відповіді правильні;

д)         усі відповіді неправильні.

12.       Основним документом у міжнародних морських перевезеннях є:

а)         штурманська розписка;

б)         морська накладна;

в)         коносамент;

г)         докова розписка.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

13.       Україна при здійсненні міжнародних залізничних перевезень використовує

норми, службові інструкції:

а)         тільки Конвенції про залізничні перевезення (КОТІФ);

б)         тільки Угоди про міжнародне вантаження сполучення (УМВС);

в)         і КОТІФ, і УМВС.

14.       Для здійснення міжнародних автомобільних перевезень, як правило, укладається:

а)         єдиний договір, незалежно від кількості перевізників;

б)         стільки договорів, скільки бере участь перевізників;

в)два договори: з відправником та отримувачем товару.

15.       На морському транспорті існують дві форми організації перевезень:

а)         лінійна та трампова;

б)         лінійна та конференціальна;

в)         трампова та чартерна;

г)         одностороння та спільна.

16.       В Україні при здійсненні авіаперевезень керуються:

а)         багатосторонніми договорами про повітряне обслуговування;

б)         двосторонніми договорами про повітряне обслуговування;

в)         повітряним кодексом;

г)         спеціальними дозволами;

ґ) усі відповіді правильні;

д)         усі відповіді неправильні.

17.       Вставте пропущене слово:

             — це регулювання платежів за грошовими вимогами та

зобов’язаннями, що виникають між юридичними та фізичними особами різних країн у процесі їх діяльності у світогосподарській сфері.

18.       Вставте пропущене слово:

             — це врегульовані законодавством країн-учасниць способи виконання грошових зобов’язань за зовнішньоторговельним контрактом.

19.Вставте пропущене слово:

             — це банківська операція, за допомогою якої банк за дорученням свого клієнта (експортера) отримує на основі розрахункових документів суму

коштів, що йому належить, від платника (імпортера) за відвантажені йому товари чи

надані послуги та зараховує ці кошти на рахунок клієнта-експортера в себе в банку.

20.       До міжнародних розрахунків, що мають документарний характер, належать

акредитив, банківський переказ, вексель, чеки:

а)         так;

б)         ні.

21.       Вставте пропущене слово:

             — це розрахунковий або грошовий документ, який являє собою

доручення однієї кредитної установи іншій здійснити за рахунок спеціально заброньо-ваних коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажений товар або сплатити пред’явникові цього документа певну суму грошей.

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

22.       Вставте пропущене слово:

             — це розрахункова банківська операція, яка являє собою доручення комерційного банку своєму банку-кореспонденту сплатити відповідну суму грошей на прохання та за рахунок переказника іноземному отримувачу (бенефіціару) із

зазначенням способу відшкодування банку-платнику сплаченої ним суми.

23.       Вставте пропущене слово:

             — це грошова сума або майнова цінність, яка передається

покупцем-імпортером продавцю-експортеру до відвантаження товару в рахунок вико-нання зобов’язань за контрактом.

24.       Вставте пропущене слово:

             — це документ, який містить нічим не обумовлене письмове

розпорядження власника рахунку банку перевести вказану в документі грошову суму одержувачеві.

25.       Вставте пропущене слово:

             — це загроза втрат у результаті зміни курсу валют під час виконання контракту.

26.       Вставте пропущене слово:

             — це складений за суворо визначеною формою документ, у якому міститься проста і нічим не обумовлена пропозиція боржника іншій особі, платникові в зазначений строк, у зазначеному місці здійснити платіж кредитору (ремітенту)

або тому, кому він накаже.

27.       Пластикові картки використовуються, як правило, для міжнародних розрахунків, пов’язаних з:

а)         комерційними операціями;

б)         сплатою митних платежів;

в)         некомерційними операціями;

г)         покриттям взаємної заборгованості суб’єктів ЗЕД.

28.       Вставте пропущене слово:

             — це валюта, в якій визначається ціна товару в контракті.

29.       Вставте пропущене слово:

             — це валюта, в якій оплачується зобов’язання покупця за поставлений товар.

30.       Вставте пропущене слово:

             — це кількість грошових одиниць, яку повинен заплатити покупець продавцю у тій чи іншій валюті за весь товар або одиницю товару, що були доставлені продавцем на базисних умовах у зазначений у контракті географічний пункт.

31.       Простий вексель — це:

а)         зобов’язання векселедавця здійснити платіж певної суми коштів векселедержателю у визначений термін і визначеному місці;

б)         зобов’язання векселедавця здійснити платіж певної суми коштів векселедержателю у визначений термін;

в)         зобов’язання векселедавця здійснити платіж певної суми коштів векселедержателю у визначеному місці.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

32.       Контрактні ціни визначаються суб’єктами ЗЕД:

а)         на договірній основі;

б)         на основі багатосторонніх міждержавних угод;

в)         на основі собівартості товару;

г)         на основі двосторонніх міждержавних домовленостей.

33.       Вставте пропущене слово:

             — це ціни на товар, що склалися чи складаються на відповідний товар на ринку експорту або імпорту на момент здійснення експортної (імпортної)

операції з урахуванням умов поставки та умов здійснення розрахунків.

34.       Індикативні ціни запроваджуються на товари, щодо експорту яких застосовуються антидемпінгові заходи, встановлено режим квотування, ліцензування,

спеціальні режими:

а)         так;

б)         ні.

35.       Залежно від способу фіксації розрізняють види цін:

а)         рухливу, тверду, повзучу, з наступною фіксацією;

б)         тверду, м’яку, рухливу, з наступною фіксацією;

в)         тверду, комбіновану, рухливу, повзучу, з наступною фіксацією.

36.       Вставте пропущене слово:

             — це ціна, яка встановлюється в момент підписання контракту у вигляді конкретної цифри, не підлягає зміні протягом усього терміну його дії і

не залежить від термінів і порядку постачання товарної партії.

37.       Вставте пропущене слово:

             — це зафіксована при укладанні контракту ціна, що може бути переглянута надалі, якщо ринкова ціна товару до моменту його постачання зміниться.

38.       Вставте пропущене слово:

             — це ціна, яка встановлюється в момент виконання умов угоди

шляхом перегляду договірної (базисної) ціни з урахуванням змін у витратах виробни-цтва, що відбулися в період виконання контракту.

39.       Вставте пропущене слово:

             — це ціна, яка встановлюється у процесі виконання контракту.

40.       Найпоширенішими ціновими знижками є:

а)         загальна, за оборот, прогресивна, дилерська, сезонна;

б)         загальна, за оборот, заохочувальна, сезонна, компромісна;

в)         загальна, за оборот, комбінована, валютна, сезонна.

41.       У розділі контракту «Умови платежу» визначаються загальна вартість товару, спосіб, порядок і сторони оплати вартості товару:

а)         так;

б)         ні.

42.       Вставте пропущене слово:

             — це спеціальні умови, що передбачають перегляд суми платежу в

тій самій пропорції, в якій передбачається зміна курсу валюти платежу відносно валю-ти застереження.

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

43.       До валютно-цінових застережень належать:

а)         валютні, комбіновані, рухливі;

б)         валютні, фіксовані, комбіновані;

в)         валютні, комбіновані, індексні.

44.       Вставте пропущене слово:

             — це угоди, які здійснюються в зовнішньоторговельній діяльності і

передбачають обмін еквівалентними за вартістю товарами (роботами, послугами).

45.       За бартерним контрактом загальна вартість поставок, оплата яких передбачається в натуральній формі, виражається:

а)         в національній валюті;

б)         в іноземній валюті;

в)         колективній валюті;

г)         у будь-якій валюті.

46.       Валюта за бартерною угодою не грає самостійної ролі і застосовується як

засіб щодо обміну товарами:

а)         так;

б)         ні.

47.       Вставте пропущене слово:

             — це сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі, ввезені

на територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для ви-користання у виробленні готової продукції з наступним поверненням усієї продукції або її частини до країни власника (чи реалізацією в країні виконавця замовником або за його дорученням виконавцем) чи вивезення до іншої країни.

48.       У контракті на перероблення давальницької сировини визначають:

а)         заставну вартість давальницької сировини, контрактну вартість готової продукції, документарну форму розрахунків;

б)         заставну вартість давальницької сировини, митні платежі та збори, варіант розрахунку за виготовлення готової продукції, контрактну вартість готової продукції;

в)         заставну вартість давальницької сировини, контрактну вартість готової продукції, варіант розрахунку за виготовлення готової продукції.

49.       У контрактах на поставку комплектного обладнання ціна контракту розраховується так:

а)         ціна установлюється в момент підписання контракту у вигляді конкретної цифри і не підлягає зміні;

б)         ціна фіксується при укладенні контракту, але може бути переглянута надалі,

якщо ринкова ціна товару до моменту його постачання зміниться;

в)         ціна встановлюється на кожну частину поставки в момент підписання контракту, а потім коректується з урахуванням змін у витратах виробництва, що відбулися в

період виконання контракту.

50.       До методів розрахунку винагороди консультанта при здійсненні інжинірингових послуг належать:

а)         роялті, участь у прибутках, періодичні платежі, участь у власності, час;

б)         час, вартість робочої сили, яка помножена на накладні видатки, плюс витрати,

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

відсоткова частка від вартості будівництва об’єкту, вартість плюс відсоткова винагоро-да, попередній гонорар;

в) одноразові платежі, відтерміновані платежі, вартість робочої сили, яка помно-жена на накладні видатки, плюс витрати, роялті.

51 Ліцензійні платежі – це:

а)         періодичні відрахування від прибутку, суми продажу тощо, які виплачуються

ліцензіатом;

б)         винагорода ліцензіара, що виплачується ліцензіатом за використання предмета

домовленості;

в)         оплата ліцензіару, встановлена на основі експертних оцінок.

52. Роялті — це:

а)         періодичні відрахування від прибутку, суми продажу тощо, які виплачуються

ліцензіатом;

б)         винагорода ліцензіара, що виплачується ліцензіатом за використання предмета

домовленості;

в)         оплата ліцензіару, встановлена на основі експертних оцінок.53. Паушальний

платіж — це:

а)         винагорода ліцензіара, що виплачується ліцензіатом за використання предмета

домовленості;

б)         періодичні відрахування від прибутку, суми продажу тощо, які виплачуються

ліцензіатом;

в)         одноразовий платіж ліцензіару, визначений на основі експертних оцінок.

54.       Види ліцензійних платежів:

а)         роялті, участь у прибутках, періодичні платежі, паушальний платіж;

б)         роялті, паушальний платіж, участь у прибутках, участь у власності;

в)         одноразові платежі, відтерміновані платежі, рознесені в часі платежі.

55.       У підрядних контрактах можуть застосовуватися такі види цін: ціна на окремі частини робіт, ціни за виконання усього комплексу зобов’язань, середні одиничні

розцінки, ціна за системою “вартість + винагорода”:

а)         так;

б)         ні.

56.       До особливостей контракту на умовах підряду відносять:

а)         забезпечення взаємних зобов’язань фінансовими гарантіями;

б)         використання валютних застережень;

в)         використання авансових платежів;

г)         використання індикативних цін.

57.       Лізинговий контракт укладається:

а)         на повну вартість обладнання;

б)         на 90% вартості обладнання;

в)         на 60% вартості обладнання.

58.       Ставка лізингових платежів може бути:

а)         комбінованою, плаваючою;

б)         плаваючою, фіксованою;

в)         ковзаючою, фіксованою.

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

59.       Сума платежів за лізинговим контрактом залежить від коливань валютного

курсу, змін відсотка для довгострокового кредитування:

а)         так;

б)         ні.

60.       При здійсненні факторингових операцій фактор зазвичай оплачує одноразово:

а)         50% вартості рахунка-фактури;

б)         20% вартості рахунка-фактури;

в)         90% вартості рахунка-фактури.

61.       Витрати по форфейтуванню складаються з:

а)         витрат по одержанню банківської гарантії або авалю по векселю;

б)         премії за політичний ризик;

в)         витрат на мобілізацію грошових коштів, які залежать від ставок відсотків на

євроринку;

г)         управлінських витрат;

ґ) усі відповіді правильні.

62.       Характерними ознаками страхування є цільове використання створеного цільового фонду, повернення ресурсів, постійний характер відносин:

а)         так;

б)         ні.

63.       Об’єктами страхування ЗЕД виступають:

а)         окремі фірми, установи, держава як контрагент зовнішньоекономічної угоди;

б)         підприємницькі, фінансові, транспортні, інвестиційні ризики;

в)         матеріальні або майнові інтереси, пов’язані з різними аспектами зовнішньоекономічного співробітництва.

64.       Вставте пропущене слово:

             — це відшкодування майнового інтересу, пов’язаного із загибеллю

або ушкодженням товару під час його перевезення певним видом транспорту.

65.       Договір страхування карго укладається на підставі:

а)         письмової заяви страхувальника;

б)         страхового полісу;

в)         страхової ліцензії.

66.       На форми страхового захисту вантажу і розмір тарифних ставок впливають:

а)         географічні умови транспортування;

б)         вид вантажу;

в)         умови навантаження;

г)         вид транспортного засобу;

ґ) усі відповіді правильні.

67.       Усі базисні умови «Інкотермс» передбачають певні умови страхування вантажу:

а)         так;

б)         ні.

68.       Вставте пропущене слово:

             — це прямі збитки по матеріальних та/або фінансовим активам, розташованих у даній країні, або непердбачене зниження прибутків по цих активах, обумовлені подіями макроекономічного, фінансового або соціально-політичного

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

характеру, що мали місце в даній країні, розвиток яких не мали змоги контролювати ні приватні підприємства, ні окремі особи.

69. Вставте пропущене слово:

             — це виникнення небезпеки втрати капіталу інвестора внаслідок

зміни соціально-політичного устрою в приймаючій країні.70. Страхування від полі-тичних ризиків здійснюють:

а)         приватні страхові фірми, державні структури в країні інвестора;

б)         приватні страхові фірми, державні структури у приймаючій країні;

в)         державні структури в країні інвестора, міжнародні фінансові інститути.

71. Вставте пропущене слово:

             — це система економічних відносин, щодо якої страховик передає частину прийнятих до страхування ризиків іншим страховикам, щоб забезпечити

надійність та рентабельність страхових операцій.

Підсумок

Підсумок