Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 12. Страховий захист зовнішньоекономічних операцій 12.1. Сутність страхування у ЗЕД : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

Тема 12. Страховий захист зовнішньоекономічних операцій 12.1. Сутність страхування у ЗЕД


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

магниевый скраб beletage

Страхування — це система особливих грошових та цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування, або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадя-нами та юридичними особами страхових платежів (страхових вне-сків, страхових премій). Його мета — зменшити ризик.

Учасниками страхових відносин виступають:

—        страховики — юридичні особи, які одержали в установленому законодавством порядку ліцензію на здійснення страхової ді-яльності;

—        страхувальники — юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали зі страховиками договори страхування або є страхуваль-никами відповідно до законодавства України.

Характерні ознаки страхування:

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

—        цільове використання створеного цільового фонду. Мате рі аль-ний збиток відшкодовується лише в суворо обумовлених ви-падках і межах;

—        повернення ресурсів;

—        суворо обумовлений характер відносин перерозподілу коштів між учасниками створення страхового фонду (відшкодування збитків страхувальникам здійснюється шляхом його розподілу на всіх);

—        не постійний, а ймовірний характер відносин. Це зумовлено тим, що заздалегідь невідомі ні термін настання страхової по-дії, ні розмір збитків, ні те, чийого конкретного матеріального інтересу і якою мірою вона торкається.

Страхування проводиться, як правило, у грошовій формі, але іно-ді буває і натуральне страхування.

Страхування слугує для компенсації випадково виникаючих ма-теріальних збитків шляхом взаємних внесків багатьох осіб. Сучасна система страхового захисту ґрунтується на внесенні страхувальником твердо встановленої, заздалегідь нарахованої суми платежів, яка не залежить від розміру збитків. Страхове відшкодування втрат відбува-ється за рахунок створеного з попередніх внесків страхового фонду.

Страхування виконує чотири функції:

—        ризикову — перерозподіл грошової маси серед учасників стра-хуванням у зв’язку з настанням наслідків страхових випадків;

—        попереджувальну — фінансування за рахунок страхового фон-ду заходів по зменшенню вірогідності настання події або змен-шенню можливих негативних наслідків при настанні страхових випадків;

—        накопичувальну — утворення страхових резервів як умова аку-муляції грошових коштів; здійснення інвестиційної діяльності страховими компаніями;

—        контрольну — контроль за цільовим формуванням і викорис-танням грошових коштів із страхового фонду.

Створюючи надійний підмурівок для функціонування ринкової економіки, інститут страхування в сучасному світовому господарстві також розвивається досить динамічно. Статистика свідчить, що стра-хування є однією з найпоширених та стабільних сфер світової еконо-міки (щорічний темп його зростання становив понад 3%).

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

Неухильно зростає перелік ризиків та діапазон об’єктів, від яких надається страховий захист.

Під ризиком взагалі розуміють імовірну подію або сукупність по-дій, наступ яких може завдати страхувальникові шкоди, від якої він бажає застрахуватися. У страховій практиці термін «ризик» визначає, за яких обставин виникає відповідальність страховика за договором страхування, тому має широке тлумачення, вказуючи на:

—        розмір небезпеки;

—        розмір відповідальності страховика;

—        вид відповідальності страховика;

—        об’єкт страхування.

У сучасних наукових теоріях існують різні підходи до класифіка-ції ризиків. Поширені такі критерії:

—        причини (рід небезпеки), що призводять до негативних подій;

—        характер діяльності, з яким пов’язані відповідні ризики;

—        об’єкти, на які спрямовані ризики [70].

За родом небезпеки ризики поділяють на технічні, або антро-погенні, пов’язані з господарською діяльністю людини; природні (в основному стихійні лиха); які не залежать від дій людства; змішані – події природного характеру, спричинені господарською діяльністю людини.

За характером діяльності визначають багато груп ризиків, що охоплюють різні сфери діяльності: підприємницькі, фінансові та комерційні, професійні, інвестиційні, транспортні, промислові та ін. Причому, характерно, що однаковий за характером ризик виявляєть-ся в різних напрямах діяльності: наприклад, валютні ризики прита-манні як інвестиційній, так і комерційній діяльності.

Галузі та види страхування виокремлюють за об’єктом.

Об’єктом страхування взагалі виступає матеріальний інтерес будь-якої особи.

Залежно від об’єктів страхування страхування поділяється на:

—        особисте, об’єкт — життя і здоров`я людей у різних поєднан-нях та комбінаціях;

—        майнове, об’єкт — найрізноманітніші матеріальні ризики, по-в’язані з майновими інтересами страхувальника.

—        страхування відповідальності, об’єкт — відповідальність страху-вальника за завдання шкоди майну та/або здоров’ю третіх осіб.

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

У закордонній практиці використовується класифікація страху-вання за двома великими групами: life (довгострокові види страху-вання) та non-life (страхування майна, відповідальності, нещасних випадків — тобто ризикові, короткострокові види страхування).

Страхування в зовнішньоекономічній діяльності являє собою комплекс видів страхування, які забезпечують захист майнових ін-тересів суб’єктів господарської діяльності, що беруть участь у різних формах міжнародного та світогосподарського співробітництва; та-ким чином, у зовнішньоекономічних зв’язках страхуються угоди, які укладаються між іноземними контрагентами.

На платіжному балансі країни страхові операції ЗЕД відобра-жаються лише тоді, коли одна зі сторін страхового договору (стра-хувальник, бенефіціар, страховик) є нерезидентом, тобто іноземною юридичною або фізичною особою.

Об’єктами страхування у ЗЕД виступають матеріальні або май-нові інтереси, пов’язані з різними аспектами зовнішньоекономічного співробітництва (торговельні, валютні, кредитні, виробничо-інвести-ційні та ін.).

Суб’єктами страхування у ЗЕД (страхувальниками) можуть бути як окремі фірми, так і держава в цілому як контрагент зовнішньоеко-номічної угоди.

Основні пункти договору страхування:

—        назва документа;

—        назва та адреса страховика;

—        назва страхувальника і його адреса;

—        розмір страхової суми;

—        перелік страхових випадків, визначення розміру тарифу, роз-міру і термінів сплати страхових внесків;

—        термін дії договору;

—        порядок зміни та припинення дії договору;

—        права та обов’язки сторін і відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов договору;

—        інші умови за згодою сторін;

—        підписи сторін.

На сучасному етапі розвитку зовнішньоекономічних зв’язків

практично немає об’єктів, процесів чи операцій зовнішньоекономіч-ної діяльності, незахищених інститутом страхування. Страхування

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

зовнішньоекономічних ризиків стає невід’ємним атрибутом зовніш-ньоекономічних угод.

Ризики ЗЕД можуть бути класифіковані за такими критеріями:

—        основні моделі ЗЕД;

—        види ЗЕД;

—        галузі та види страхування. Страхування ризиків ЗЕД при зовнішньоторговельній моделі

включає страхування об’єктів зовнішньоторговельних угод (товари, транспортні засоби), відповідальності, пов’язаної з ними, а також валютно-кредитних відносин, що їх обслуговують (експортні креди-ти, валютні ризики).

Страхування ризиків ЗЕД при виробничо-інвестиційній моделі охоплює міжнародний рух чинників виробництва (міжнародний кре-дит, ПЗІ, міжнародну трудову міграцію), відповідальність, пов’язану з ними, та валютно-кредитні відносини, що їх супроводжують.

Страхування зовнішньоекономічної діяльності охоплює численні страхові ризики, що належать до всіх видів ЗЕД та всіх галузей стра-хування: майнового, відповідальності, особистого.

1. Майнове страхування, в тому числі страхування відповідаль-ності включає:

1.1. Транспортне страхування, в тому числі:

1.1.1.   Морське страхування, яке охоплює:

—        страхування корпусів плавзасобів – страхування «каско»;

—        страхування вантажів, що перевозяться морським транспор-том, — страхування «карго»;

—        страхування відповідальності судновласників, пов’язане з можливим завданням ними матеріальної шкоди третім осо-бам;

—        страхування фрахту;

—        страхування прибутку й інших майнових інтересів, пов’язаних з мореплавством.

 

1.1.2.   Страхування контейнерів.

1.1.3.   Авіаційне страхування, що включає:

 

—        страхування «авіакаско»;

—        страхування «карго»;

—        страхування цивільної відповідальності власників авіатран-спортних засобів перед пасажирами і третіми особами.

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1.1.4. Страхування засобів автотранспорту:

—        страхування «автокаско»;

—        страхування «карго»;

—        страхування цивільної відповідальності власників автотран-спортних засобів.

1.2.      Страхування технічних ризиків, що включає:

—        будівельно-монтажне страхування;

—        страхування машин від поламань;

—        страхування післяпускових гарантійних зобов’язань;

—        страхування електронного устаткування;

—        страхування відповідальності перед третіми особами на бу-дівельно-монтажних роботах;

—        страхування імпортованого комплектного устаткування.

 

1.3.      Страхування майна, що належить іноземним і вітчизняним юридичним і фізичним особам на території певної країни та за кордо-ном, від вогню й інших небезпек.

1.4.      Страхування фінансових ризиків, у тому числі:

 

—        страхування експортних комерційних кредитів, або ризику не-платежу;

—        страхування валютних ризиків;

—        страхування іноземних інвестицій від політичних ризиків.

2. Особисте страхування, до якого належить страхування від

нещасних випадків іноземних громадян на території певної країни, а також громадян цієї країни, що виїжджають за кордон (за турист-ськими або робочими візами).

Суб’єкти зовнішньоекономічних зв’язків розподілені національ-ними кордонами. Це визначає основну особливість страхування в зовнішньоекономічній діяльності. Воно функціонує не в рамках на-ціональних економік, а в середині метасистеми сучасного світового господарства. Ця істотна особливість визначає ряд специфічних рис страхування в зовнішньоекономічній діяльності:

1.         Сфера зовнішньоекономічного співробітництва характеризу-ється високим ступенем ризику, а самі об’єкти страхування – знач-ною вартістю.

2.         Специфіка зовнішньоекономічних ризиків зумовила особли-вості організації страхової діяльності:

—        підвищення вимог до фінансової стійкості страховиків;

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

—        розвиток міжнародного маркетингу страхових компаній;

—        впровадження в практику страхових фірм єдиних уніфікова-них правил і технологій проведення страхових операцій;

—        формування міжнародних і наднаціональних інститутів регу-лювання.

 

3.         Важливою умовою страхування зовнішньоекономічної діяль-ності є дотримання принципу високої добропорядності (стосовно норм поведінки) страховика та страхувальника.

4.         Обов’язковою є наявність у страхувальника страхового інтер-есу, тобто матеріальної зацікавленості в благополучному результаті зовнішньоекономічної операції.

5.         Більшість страхових договорів укладається на добровільній основі, однак, незважаючи на це, страхування фактично перетвори-лося на невід’ємний елемент зовнішньоекономічних угод.

6.         При страхуванні зовнішньоекономічних ризиків, як правило, необхідна письмова заява страхувальника, а основним страховим до-кументом є страховий поліс.

Переваги страхування у зовнішньоекономічній діяльності такі:

—        у разі виникнення страхових випадків страховики відшкодовують матеріальний збиток учасникам зовнішньоекономічних угод;

—        підвищується надійність матеріально-речовинних елементів, які використовуються в зовнішньоекономічних операціях, вна-слідок проведення превентивних заходів;

—        відбувається значна економія фінансових ресурсів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (немає необхідності прибіга-ти до формування власного страхового фонду);

—        прискорюється оборот фінансових ресурсів;

—        кошти, мобілізовані в страхові фонди, стають могутнім джере-лом інвестицій у масштабах сучасного світового господарства.

Порядок здійснення страхування зовнішньоекономічних опера-цій в Україні регламентується Законами України «Про зовнішньое-кономічну діяльність» та «Про страхування».

Страхування ЗЕД виконується комерційними страховими компа-ніями (державними, акціонерними, іноземними, змішаними, коопе-ративними та іншими), а також іншими суб’єктами ЗЕД, до уставного предмету діяльності яких входять страхові операції. Вибір страхо-вої компанії (страховика) проводиться суб’єктами ЗЕД самостійно.

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Страхування зовнішньоекономічних операцій з боку суб’єктів ЗЕД здійснюється на договірних принципах і є добровільним, якщо інше не передбачене законами України.

Створення сегмента страхування ЗЕД на українському страхово-му ринку йде досить динамічно. Вирішуються проблеми формування правової бази страхування, створення інфраструктури ринку, розви-тку цивілізованих страхових відносин на основі фінансово стійких страхових компаній, розробляються страхові продукти та методоло-гія і технологія страхових операцій, готуються кваліфіковані кадри, здатні працювати в нових ринкових умовах. Це створює умови для поліпшення ситуації на українському страховому ринку, відкриває нові можливості для його розвитку та вдосконалення.

У 2002 р. в Україні прийнято Державну програму розвитку стра-хового ринку на період до 2005 р. та на перспективу до 2012 р.

Поступово склалася інфраструктура ринку: створені страхові Бюро (Морське, Моторне (транспортне), Медичне і т.п.); набула авторитету Асоціація професійних страхових посередників України (АПСПУ).