Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_001db422c91de6ec9f1e46f8e2b2606b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.2. Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

11.2. Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

магниевый скраб beletage

Основні елементи валютно-фінансових умов зовнішньоторговельних угод

Головною умовою здійснення міжнародної торговельної операції є зовнішньоторговельний кон тракт. Він визначає права та обов’язки сторін, їх відповідальність за проведення операції.

При складанні контракту велике значення має правильне визна-чення валютно-фінансових і платіжних умов угоди, які регулюють розрахунки між контрагентами. Від них залежить ефективність зо-внішньоторговельних операцій, своєчасне отримання платежу, вико-нання обов’язків за контрактом, страхування сторін від валютних ри-зиків. Тому контрагенти повинні слідкувати за станом міжнародних валютних ринків, коливанням валютних курсів, валютно-фінансовим станом свого контрагента.

При визначенні валютно-фінансових умов контрактів, як прави-ло, виявляється протилежність інтересів контрагентів. Експортер, після відвантаження товару, прагне отримати максимальну суму ва-люти у найкоротший термін, одержати від імпортера відповідні га-рантії щодо забезпечення платежу. Імпортер зацікавлений скоріше отримати товар, сплатити найменшу суму валюти, максимально від-тягнути платіж до моменту його кінцевої реалізації (домогтися від експортера надання комерційного кредиту).

Вибір валютно-фінансових умов контракту залежить від таких факторів:

—        характеру економічних та політичних відносин між країнами;

—        наявності або відсутності міждержавних угод;

—        кон’юнктури ринку та перспектив його розвитку;

—        співвідношення сил контрагентів;

—        традицій та звичаїв торгівлі даним товаром;

—        швидкості та гарантій отримання платежу;

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

—        суми витрат, яка пов’язана з проведенням платежу через банк;

—        норм національного законодавства, міжнародних правил і кон-венцій, які регулюють розрахункові відносини.

Якщо укладенню зовнішньоторговельного контракту передує міждержавна угода (наприклад, про порядок поставки та проведення платежів), яка має загальні валютно-фінансові умови, то в контракті слід посилатися на неї. Це дає змогу справедливо вирішувати супе-речки, які можуть виникнути в ході виконання контракту.

До основних елементів валютно-фінансових та платіжних умов належать:

—        валюта ціни та спосіб визначення ціни;

—        валюта платежу, курс перерахунку валюти ціни у валюту пла-тежу, якщо вони не збігаються;

—        умови розрахунків;

—        форми розрахунків та банки, через які ці розрахунки будуть здійснюватися.

Валюта ціни та валюта платежу

Від правильного вибору валюти ціни та валюти платежу залежить валютна рентабельність контракту.

Валюта ціни — це валюта, в якій визначається ціна товару в контр-акті. На вибір валюти ціни впливають вид товару, фактори, що діють на міжнародні розрахунки, у тому числі міждержавні умови, міжнародні традиції. Ціна товару може встановлюватись у будь-якій вільно конвер-тованій валюті: країни-експортера, країни-імпортера або третьої країни.

Валюта платежу — це валюта, в якій оплачується зобов’язання покупця (імпортера) за поставлений товар.

Якщо валютні курси нестабільні, то ціни фіксуються в найбільш стійкій валюті, а платіж — у валюті країни-імпортера.

Якщо валюта ціни і валюта платежу не збігаються, то в контрак-ті вказується курс перерахунку першої на другу (наприклад, на базі СДР або за ринковим курсом валют).

До умов перерахунку, які встановлюються у контракті, належать:

—        курс відповідного типу платіжного засобу (курс телеграфного

або банківського переказу за платежами векселями чи без них,

поштового переказу);

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

—        курс перерахунку: звичайно, це середній курс дня, іноді курс продав-ця або покупця на час відкриття або закриття валютного ринку;

—        час перерахунку валют (розрахунки здійснюються за поточ-ним курсом валюти — частіше всього за ринковим курсом за день до платежу чи за 2–3 дні, що передують дню платежу або на день платежу) на відповідному валютному ринку ( продав-ця, покупця або третьої країни).

Контрактні ціни

Важливою умовою зовнішньоторговельної угоди є ціна товару, яка визначається в розділі «Ціна та загальна вартість договору (контракту)».

У цьому розділі визначається ціна одиниці виміру товару та за-гальна вартість товарів або вартість виконаних робіт (наданої послу-ги), які постачаються згідно з контрактом (крім випадків, коли ціна товару розраховується за формулою), та валюта платежів.

Контрактна ціна — це кількість грошових одиниць, яку повинен заплатити покупець продавцеві в тій чи іншій валюті за весь товар або одиницю товару, що були доставлені продавцем на базисних умо-вах у зазначений у контракті пункт.

Контрактні ціни визначаються контрагентами на договірних основах із урахуванням попиту та пропозиції, а також інших факто-рів, що діють на відповідних ринках у період укладання зовнішньое-кономічного договору.

Індикативні ціни

В окремих випадках контрактні ціни на певні товари визначають-ся суб’єктами ЗЕД відповідно до індикативних цін. У таких випадках контрактна ціна не повинна бути нижча за індикативну.

Індикативні ціни — це ціни на товари, що склалися чи склада-ються на відповідний товар на ринку експорту або імпорту на момент здійснення експортної (імпортної) операції з урахуванням умов по-ставки та умов здійснення розрахунків.

Формування індикативних цін відбувається за декількома осно-вними напрямками залежно від виду товару та режиму його експорту з України (імпорту в Україну).

Індикативні ціни можуть запроваджуватись на товари:

—        для експорту яких застосовано антидемпінгові заходи або розпочато антидемпінгове розслідування чи процедури в Україні

чи за її межами;

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

—        для яких застосовуються спеціальні імпортні процедури відпо-відно до статті 19 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (при проведенні міжнародних торгів або аналогіч-них їм процедур);

—        для експорту яких установлено режим квотування, ліцензування;

—        для експорту яких установлено спеціальні режими;

—        експорт яких здійснюється в порядку, передбаченому статею 20 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» із ура-хуванням вимог антимонопольного законодавства у сфері ЗЕД;

—        в інших випадках на виконання міжнародних зобов’язань Ук-раїни.

Способи фіксації контрактних цін

При укладенні контракту обов’язково обумовлюють спосіб фік-сації ціни.

Залежно від характеру зовнішньоекономічної угоди ціна догово-ру може бути зафіксована:

—        у момент укладання контракту;

—        протягом реалізації контракту;

 

—        до моменту завершення виконання контракту. Залежно від способу фіксації ціни розрізняють такі види цін:

—        тверду (стабільну, фіксовану, гарантовану);

—        рухливу;

—        ковзаючу;

—        з наступною фіксацією.

Тверда ціна встановлюється у момент підписання контракту у ви-гляді конкретної цифри, не підлягає зміні протягом усього терміну його дії і не залежить від термінів і порядку постачання товарної партії.

Рухлива ціна — це зафіксована при укладанні контракту ціна, що може бути переглянута надалі, якщо ринкова ціна товару до моменту його постачання зміниться. При встановленні рухливої ціни в кон-тракт вноситься застереження, яким передбачається зміна ціни, за-фіксованої в контракті, залежно від підвищення або зниження ціни на ринку до моменту виконання угоди.

Ковзаюча ціна встановлюється у момент виконання умов угоди шляхом перегляду договірної (базисної) ціни з урахуванням змін у витратах виробництва, що відбулися в період виконання контракту.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

Установлення ціни з наступною фіксацією передбачає, що під час укладання контракту в ньому вказується базисна ціна, але одночасно робиться застереження, згідно з яким базисна ціна зміниться у випад-ку, якщо до моменту виконання угоди виникне зміна цін на ринку на аналогічний товар.Отже, ціна з наступною фіксацією встановлюється у процесі виконання контракту. У контракті визначається тільки мо-мент фіксації та принцип визначення рівня ціни.

Види цінових знижок

При визначенні контрактної ціни можуть бути враховані різні ви-ди знижок. Найпоширенішими є такі:

1.         Загальна (проста знижка) — знижка, яка надається з прейску-рантної або довідкової ціни і звичайно становить 20–30, а в деяких випадках — до 40%. Такі знижки використовуються при укладенні угод на машини й устаткування, зокрема на стандартні види устатку-вання. Знижки з довідкової ціни становлять 2–5%.

2.         Знижка за оборот (бонусна знижка). Вона надається постійним покупцям на підставі спеціальної довіреності. У контракті в цьому випадку встановлюється шкала знижок залежно від досягнутого обо-роту протягом визначеного терміну, як правило, одного року, а також порядок виплати сум на підставі цих знижок. Бонусні знижки можуть сягати 15–30% обороту на деякі види машин та обладнання та 1–2% на сировину та сільськогосподарські товари.

3.         Прогресивна знижка — це знижка за кількість або серійність. Вона надається покупцеві за умови покупки їм заздалегідь визначе-ного та у зростаюіий кількості товару.

4.         Дилерська знижка — знижка, яка надається виробниками своїм постійним закордонним посередникам по збуту. Вони в середньому становлять 15–20% роздрібної ціни.

5.         Спеціальні знижки. До них належать: знижки, які надаються привелейованим покупцям, у замовленнях яких особливо зацікавлені продавці; знижки на пробні партії та замовлення; знижки за регуляр-ність замовлень.

6.         Сезонні знижки — це знижки за покупку товару поза періодом активного сезону (наприклад, на сільськогосподарські добрива вони становлять близько 15%).

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

7.         Приховані знижки, які надаються покупцеві у виді знижок на фрахт, пільгових кредитів або безвідсоткових кредитів, шляхом на-дання безкоштовних послуг та зразків.

8.         Знижки за повернення товару раніше купленого в даній фірмі. Надаються покупцеві при поверненні ним раніше купленого у фірмі товару застарілої моделі. Ці знижки можуть досягати 25–30% прей-скурантної ціни.

9.         Знижка під час продажу потриманого обладнання — до 50% від початкової ціни.

Фінансові умови платежу

У розділі зовнішньоторговельного контракту «Умови платежу» визначаються спосіб, порядок і строки оплати вартості товару, а та-кож гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зобов’язань. Вибір умов платежу залежить від сили партнерів на ринку. Партнери обговорюють:

—        коли належить робити платіж: до, у момент чи після поставки товару;

—        у який спосіб має бути здійснено платіж, тобто форма розра-хунків, умови банківського переказу (авансового платежу) або умови документарного акредитива чи інкасо;

—        умови щодо гарантії, якщо вона є або необхідна (вид гарантії: за вимогою, умовна), строк дії гарантії, можливість змін умов договору без зміни гарантії;

—        яка із сторін бере на себе витрати з оплати послуг банку-ко-респондента;

—        де повинен бути здійснений платіж (на міжнародні розрахун-ки суттєво впливає валютне та зовнішньоторговельне регу-лювання. Якщо в цих сферах у країнах є значні обмеження, то ефективно провести розрахунки неможливо).

У міжнародній практиці найбільшого поширення набули два основні способи торговельних розрахунків: на умовах негайного пла-тежу та оплати в розстрочку.

Валютно-цінові застереження

У міжнародній практиці до валютно-цінових застережень відно-сять: валютні, комбіновані, індексні застереження.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

Валютні застереження – це спеціальні умови, що передбачають пе-регляд суми платежу в тій самій пропорції, в якій передбачається зміна курсу валюти платежу відносно валюти застереження. При цьому методі валюта платежу ставиться в залежність від стійкішої валюти застережен-ня. Іншими словами, відповідно до валютних застережень сума платежу підлягає перегляду пропорційно зміні курсу валюти платежу відносно валюти ціни або іншої стабільної валюти, тобто валюти застереження.

Для регулювання суми платежу залежно від зміни товарних цін, валютних курсів застосовуються комбіновані валютно-цінові засте-реження. Якщо ціни і курси змінюються в одному напрямі, то сума зобов’язань перераховується на найбільший відсоток відхилення. Якщо напрями їх динаміки не збігаються, то сума платежу змінюєть-ся на різницю між такими відхиленнями.

У міжнародній практиці можуть застосовуватися індексні за-стереження. Це спеціальні умови, які запроваджуються у контракті з метою страхування експортерів від інфляційного ризику. Згідно з індексним застереженням ціна товару, вказана у тексті контракту, додається до індексу цін на аналогічні товари або на найнеобхідніші товари, які складають «споживчий кошик».

Таким чином, індексне застереження передбачає, що ціна това-ру та сума платежу зміняться згідно зі зміною до моменту платежу певного індексу цін, обумовленого в контракті порівняно з моментом укладення угоди.

Особливості валютно-фінансових умов бартерних контрактів

Товарообмінна (бартерна) операція в галузі зовнішньоекономічної діяльності — це один з видів експортно-імпортних операцій, оформ-лених бартерним договором або договором зі змішаною формою оплати, яким оплата експортних (імпортних) поставок частково пе-редбачена в натуральній формі, між національним суб’єктом зовніш-ньоекономічної діяльності та іноземним суб’єктом господарської ді-яльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формах.

Бартер відноситься до валютоекономних форм угод. Ви ко-ристовуючи бартер, контрагенти прагнуть пом’якшити проблеми ва-лютного фінансування імпорту, спрощення порядку розрахунків.

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Оцінка товарів за бартерними договорами здійснюється з метою створення умов для забезпечення еквівалентності обміну, а також для митного обліку, визначення страхових сум, оцінки претензій, застосування санкцій. Умовою еквівалентного обміну за бартерним договором є обмін товарами (роботами, послугами) за цінами, що ви-значаються партнерами на договірних засадах з урахуванням попи-ту та пропозиції, а також інших факторів, які діють на відповідних ринках на час укладення контрактів. В окремих випадках контрактні ціни можуть визначатися відповідно до індикативних цін.

Сутність умов розрахунків полягає в тому, що продаж товару має на увазі не одержання іноземної валюти, а придбання в обмін на пев-ну кількість якого-небудь товару рівного за вартістю іншого товару. Валюта за бартерною угодою не відіграє самостійної ролі, вона засто-совується як засіб для досягнення головної мети — обмін товарів за установленими коефіцієнтами.

Умови відносно цін, які установлюються на товари, що обмінюють-ся, відображають у розділ «Ціна та загальна вартість договору». У ньо-му зазначається загальна вартість товарів, що імпортуються та екс-портуються за цим договором, з обов’язковим вираженням в іноземній валюті, віднесеній до першої групи Класифікатора іноземних валют.

Особливості валютно-фінансових умов за контрактами на переробку давальницької сировини

Давальницька сировина — це сировина, матеріали, напівфабрика-ти, комплекту ючі вироби, енергоносії, ввезені на територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іно-земну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замов-ником для використання у виробленні готової продукції з наступним поверненням усієї продукції або її частини до країни власника (чи реалізацією в країні виконавця замовником або за його дорученням виконавцем) чи вивезення до іншої країни.

Готова продукція може бути реалізована в Україні, якщо даваль-ницька сировина, з використанням якої її вироблено, ввезена інозем-ним замовником на митну територію України чи закуплена інозем-ним замовником за іноземну валюту в Україні. Право власності на імпортовану давальницьку сировину та вироблену з неї готову про-дукцію належить іноземному замовникові.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

Операція з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах — це операція перероблення (оброблення, збагачення чи використання) давальницької сировини незалежно від кількості замовників та виконавців, а також етапів (операцій з перероблення цієї сировини), ввезення на митну територію України (чи закупівля іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезення її за межі з метою отримання готової продукції за відповідну плату. Іншими словами, давальницька операція — це поставка однією сторо-ною сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для їх на-ступного перероблення в країні торговельного партнера та зворотня поставка готових виробів в країну першого експорту.

До операцій з давальницькою сировиною належать операції, в яких сировина замовника на конкретному етапі її перероблення ста-новить не менше ніж 20% від загальної вартості готової продукції.

У контракті на перероблення давальницької сировини в межах валютно-фінансових умов потрібно визначити:

—        заставну вартість давальницької сировини;

—        контрактну вартість готової продукції. Вона повинна бути не меншою, ніж сума митної вартості давальницької сировини, яка вивозиться (ввозиться), плюс сума коштів, які підлягають сплаті за перероблення цієї сировини, плюс сума транспортних витрат;

—        варіант розрахунку за виготовлення готової продукції (грошо-ва оплата, частина давальницької сировини чи готової продук-ції або оплата у комбінованій формі шляхом використання трьох форм одночасно);

—        умови повернення готової продукції або коштів за її реалізацію.

Особливості валютно-фінансових умов за контрактами на поставку комплектного обладнання

Особливістю контрактів на поставку комплектного обладнання є застосування складних методів розрахунку цін:

—        установлення цін на кожну частину поставки (часткові поста-чання) у момент підписання контракту (базисні ціни);

—        коригування цін з урахуванням змін у витратах виробництва, що відбулися в період виконання контракту.

Для комплектного обладнання оцінка витрат виробництва здій-снюється за трьома складовими:

—        вартістю виробництва машин, обладнання та матеріалів;

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

—        витратами на інженерно-консультаційні послуги;

—        витратми на будівельні роботи. Розподіл вартості компонентів угоди всередині контракту робить

постачальник. Як правило, використовується метод калькуляції ре-альних витрат. Він передбачає узгодження вартості обладнання та на-даних послуг із замовником до укладання контракту. Постачальник ознайомлює покупця з розрахунками цін на обладнання, розцінками погодинної оплати праці фахівців, техніків, монтажників, які беруть участь у здійсненні поставок обладнання.

Особлива увага приділяється фінансовим умовам надання інжині-рингових послуг: методам розрахунку винагороди консультанта, вина-городи субконсультантів, валюті, місцю платежу, оподаткуванню.

Методи розрахунку винагороди консультанта. Оплата послуг кон-сультанта містить у собі покриття різних витрат (заробітна плата техніч-ного персоналу, витрати, пов’язані з адміністративним і канцелярським персоналом, додаткові виплати, устаткування, предмети постачання, конторські приміщення, податки, інші загальні витрати) і відповідний чистий доход консультанта. Витрати, пов’язані з інжинірингом, вказу-ються в додатку до договору. Сторони можуть на пізнішій стадії внести зміни в положення, що стосуються витрат. Витрати розраховуються на підставі одного або поєднання двох чи декількох наступних методів з відповідними змінами в окремих випадках (причому можуть існувати й інші методи): час, вартість робочої сили, помножена на накладні ви-трати, плюс прямі витрати; одноразова (паушальна) сума; відсоткова частка від вартості будівництва об’єкта; вартість плюс відсоткова вина-города або вартість плюс фіксована винагорода; попередній гонорар.

Валюта, місце платежу й обмінні курси. Платежі консультанту здій-снюються у валюті, погодженій сторонами, або в декількох валютах.

Оскільки виявляється важливим знати, де повинен здійснювати-ся платіж (зокрема через валютні обмеження), сторонам варто вка-зати в договорі місце платежу, наприклад, назву й адресу банків, де виконуватиметься платіж.

Сторонам варто розглянути питання про обмінні курси в договорі і, якщо виникає необхідність, виразити вартість однієї валюти в іншій валюті з метою виплати консультанту винагороди чи покриття ви-трат; передбачити вибір використовуваного обмінного курсу чи узго-дити застосовуваний обмінний курс; їм слід також домовитися щодо

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

особи, що приймає на себе ризик, пов’язаний зі зміною обмінних кур-сів і коректуванням з урахуванням розходжень обмінних курсів.

Оподаткування, інші збори і мита. У договорі розглядаються питання, що стосуються податків і зборів: які податки і збори пови-нні бути сплачені, яка сторона повинна їх сплатити; недопущення подвійного оподаткування; звільнення від сплати податків; податки з обороту, наприклад, податки на додану вартість і податки на при-буток; податки з доходів корпорацій; податки з особистого доходу й окремі місцеві податки

Основні форми розрахунків на комплектне обладнання: інкасо, акредитив, банківський переказ, розрахунки з використанням вексе-лів. Іноді в одному контракті пожднуються різні форми розрахунків.

Основними способами платежу є: готівковий, з авансом, у кредит.

У контрактах на обладнання, що дорого коштує, найчастіше перед-бачають платіж у комбінованій формі, поєднавши усіх три способи.

Особливості валютно-фінансових умов у ліцензійних угодах

Одним з найбільших важливих і складних питань під час про-дажу і купівлі ліцензій є визначення ліцензійних платежів (ціни лі-цензій). Ліцензійні платежі — це визначена винагорода ліцензіарові, виплачувана ліцензіатом як відшкодування за надання прав на ви-користання предмета угоди.

Вартість ліцензії формується на підставі оцінки можливого при-бутку, одержаного від використання права виготовляти продукцію в результаті впровадження винаходу, ноу-хау, а також продавати про-дукцію під товарним знаком. При цьому враховуються всі витрати на придбання ліцензії: її ціна, витрати, які пов’язані з освоєнням вироб-ництва, збутом, рекламою тощо.

На рівень ціни ліцензії впливає безліч технічних, економічнх і правових чинників:

—        можливий прибуток, який може одержати ліцензіат від вико-ристання технології;

—        витрати на створення технології (витрати на НДДКР і освоєн-ня виробництва);

—        упущена вигода, тобто втрати, пов’язані з неотриманням при-бутку від самостійного застосування технології;

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

—        витрати, що виникають при передачі технології (витрати на відрядження фахівців для практичного ознайомлення і на-вчання використанню нової техніки, надання технологічної до-помоги, проведення пусконалагоджувальних робіт);

—        витрати на одержання такої самої чи аналогічної технології від альтернативного постачальника;

—        потенційні витрати від самостійної розробки технології покупцем;

—        витрати, пов’язані з порушенням патентних прав і прав інте-лектуальної власності.

Форми ліцензійних винагород бувають різні. Залежно від методу підрахунку вони поділяються на дві групи.

До першої групи відносять винагороди, розмір яких підрахову-ється на базі фактичного економічного результату використання лі-цензії. До цієї групи відносять такі форми, як періодичні відсоткові відрахування й участь у прибутку ліцензіата.

До другої групи належать винагороди, розмір яких безпосеред-ньо не пов’язаний з фактичним використанням ліцензії, а заздалегідь установлюється і вказується в договорі, виходячи з оцінок можливо-го економічного ефекту й очікуваних прибутків ліцензіата на підставі використання ліцензії. Це первісний платіж готівкою, паушальний платіж, передача цінних паперів ліцензіата, передача зустрічної тех-нічної документації.

В умовах платежу застережується порядок сплати ліцензійної винагороди, а саме: валюта платежу з включенням валютного засте-реження, форма розрахунку, база для обчислення вартості продукції, що випускається, чи вартості продажів та порядок їх обчислення.

Особливості валютно-фінансових умов договору на умовах підряду

Договір підряду використовується у міжнародних угодах, які пов’язані з наданням найрізноманітніших видів послуг та виконанням різних робіт. Конкретними об’єктами договору підряду можуть бути:

—        економічні обґрунтування;

—        консультаційні та інформаційні послуги;

—        маркетингові дослідження та рекламні роботи;

—        виготовлення товарів за спеціальним замовленням;

—        будівельні та монтажні роботи.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

У підрядних контрактах можуть застосовуватись такі види цін:

—        ціни на окремі частини робіт;

—        глобальні ціни — це ціни за виконання усього комплексу зо-бов’язань;

—        середні одиничні розцінки;

—        ціна за системою «вартість + винагорода».

Договори на умовах підряду включають у себе різні види поста-вок робіт та відповідних їм платежів. Таким чином, платіжні умови цих контрактів складаються ніби з кількох платіжних умов звичай-них контрактів.

У цілому умовна схема умов платежу і форм розрахунків може мати такий вигляд:

1.         Авансовий платіж (як правило, 10–15% вартості договору) здій-снюється шляхом банківського переказу. У деяких випадках авансовий платіж може бути здійснений і за акредитивом проти розписки підряд-ника та/або гарантії повернення авансового платежу. Одержання авансо-вого платежу є найбільш вигідним. У всіх випадках замовник має право вимагати надання банківської гарантії повернення авансового платежу.

2.         Підготовчі або проектні роботи звичайно оплачуються за фак-тичним виконанням проти рахунків підрядчика і документа, що під-тверджує виконання робіт.

Для оплати використовується інкасова форма розрахунків, рід-ше — акредитив, хоча він є вигіднішим. При використанні інкасо до-цільно вимагати надання замовником банківської гарантії для забез-печення платежів.

3.         Поставка устаткування оплачується, як правило, за акредитивами проти надання.

До особливостей контракту на умовах підряду слід віднести забезпе-чення взаємних зобов’язань фінансовими гарантіями. До них належать:

—        банківська гарантія серйозності комерційної пропозиції, яка надається замовникові підрядником і становить 1–3% загаль-ної суми контракту;

—        банківська гарантія належного виконання зобов’язань, яка на-дається замовникові під час підписання контракту, і становить-близько 10% загальної суми контракту;

—        банківська гарантія замовникові про належне використання авансу, яка надається підрядником на повну суму авансу;

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

—        гарантії платежів замовника підрядникові. Це платежі готів-кою з безвідкличних підтверджених акредитивів;

—        гарантії платежів за кредитом, що надається. Це тратти з їх ава-люванням великим банком країни замовника.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_001db422c91de6ec9f1e46f8e2b2606b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0