Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. Характерні риси сучасної системи ЗЕД : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

1.4. Характерні риси сучасної системи ЗЕД


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

Сучасну систему ЗЕД характеризують такі риси:

1.         Посилення взаємозв’язку між кон’юнктурою на світових рин-ках товарів та послуг і внутрішніх ринках окремих держав. Широкий розвиток набувають такі форми та елементи в системі ЗЕД, як інфор-маційний обмін, послуги зв’язку, транспортне обслуговування, кон-салтинг, франчайзинг, ноу-хау, лізинг, страхування тощо.

2.         Новий міжнародний поділ праці, який склався останніми ро-ками, характеризується відносним зниженням частки сировини та матеріалів у світовій торгівлі. Швидшими темпами розвиваються на-укоємні, високотехнологічні галузі: хімія, приладобудування, елек-троніка, авіакосмічна промисловість. На цих напрямах будують свої експортні стратегії США, країни ЄС, Японія.

Новою стратегією ТНК є перевезення в нові індустріальні краї-ни, де порівняно дешева робоча сила та сировина, виробництво одягу, взуття, суднобудування, автомобілебудування тощо.

3.         Розвиток інтеграційних процесів. Поступово ліквідуються економічні кордони між країнами і створюється єдиний регіональний економічний простір, який підпорядковується загальному регулюванню.

4.         Вивезення капіталу. Це створює фундамент для утворення ТНК, які, як правило, бувають національними за капіталом та інтер-національними за сферою діяльності.

5.         Переміщення робочої сили із країни в країну, що є наслід-ком відмінностей у людських, сировинних та фінансових ресурсах. Щорічно в пошуках роботи в світі переміщується до 25 млн людей.

6.         Зростання обсягів зовнішньої торгівлі, що сприяє зниженню витрат виробництва.

7.         Активна та цілеспрямована роль держави щодо втягнення країни в систему глобальної світової економіки. Метою державного регулю-вання є створення сприятливих правових, економічних та полі тичних умов, які забезпечують ефективну, з точки зору інтересів країни та окре-мого підприємця, зовнішньоекономічну діяльність на усіх рівнях.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

8. Жорстке міжнародне регулювання ЗЕД. Кожна двостороння міжнародна економічна угода стає багатосторонньою, оскільки по-винна відповідати положенням СОТ, виконувати вимоги близько 40 міжнародних організацій у цій галузі.

Семінар № 1. Зовнішньоекономічна діяльність: сутність та розвиток

Мета й завдання заняття: висвітлити сутність ЗЕД, її цілі та функ-ції; визначити суб’єкти ЗЕД та основні види їхньої діяльності; з’ясувати правові режими, що запроваджуються для іноземних суб’єктів господа-рювання; охарактеризувати сучасну систему ЗЕД.