Етап 4. Контроль митних платежів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

4.1. Перевірка відповідності даних про банківські реквізити суб’єкта ЗЕД

4.2. Перевірка надходження коштів на депозитний рахунок митного органу

4.3. Перевірка підстав для надання пільг та преференцій, правильності їх застосування

4.4. Перевірка правильності нарахування митних платежів та контроль за правильністю застосування пільг у сплаті цих платежів

4.5. Контроль за наданням відстрочень та розстрочень і своєчасністю сплати митних платежів

Етап 5. Огляд і випуск товарів

5.1. Перевірка походження попередніх етапів

5.2. Прийняття рішення щодо огляду

5.3. Огляд товарів та транспортних засобів

5.4. Уповноважений інспектор приймає рішення про випуск товарів та тра-нспортних засобів і проставляє на документах штамп «під митним контролем»

Кінець

Рис. 9.2. Етапи основного митного оформлоення

Найважливішою частиною основного митного оформлення є деклару-вання митному органу України товарів і транспортних засобів, які перемі-щуються через митний кордон України відповідно з вибраним режимом.

Залежно від мети переміщення товарів через митний кордон України чинним законодавством запроваджено 13 видів митного режиму:

1) імпорт (випуск у вільний обіг) — товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їхнього перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень;

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

2)         експорт — товари вивозяться за межі митної території України для вільного обігу без зобов’язання про їхнє повернення на цю те-риторію та без встановлення умов їхнього використання за межами митної території України;

3)         реімпорт — товари, що походять з України та вивезені за межі митної території України, згідно з митним режимом експорту, не піз-ніше ніж у встановлений законодавством строк ввозяться на митну територію України для вільного обігу на цій території;

4)         реекспорт — товари, що походять з інших країн, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк з моменту їхнього ввезення на мит-ну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту;

5)         транзит — товари і транспортні засоби переміщуються під мит-ним контролем між двома митними органами або в межах зони ді-яльності одного митного органу без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України;

6)         тимчасове ввезення (вивезення) — товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за межі митної терито-рії України з обов’язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи витрат за нормальних умов транспортування;

7)         митний склад — ввезені з-за меж митної території України то-вари зберігаються під митним контролем без справляння податків і зборів і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їхнього ви-везення за межі митної території України;

8)         спеціальна митна зона — до товарів, які ввозяться на території відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж митної території України, а також до товарів, які вивозяться з тери-торії зазначених зон за межі митної території України, не застосову-ються заходи тарифного і нетарифного регулювання, якщо інше не передбачено законом;

9)         магазин безмитної торгівлі — товари, а також супутні товарам ро-боти, не призначені для споживання під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного спо-лучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

України, без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання;

10)       переробка на митній території України — ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому законодавством порядку переробленню без застосу-вання до них заходів нетарифного регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів перероблення відповідно до митного режиму експорту;

11)       перероблення за межами митної території України — товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України, виво-зяться без застосування заходів тарифного та нетарифного регулю-вання з метою їх перероблення за межами митної території України та наступного повернення в Україну;

12)       знищення або руйнування — товари, ввезені на митну тери-торію України, знищуються під митним контролем чи приводяться до стану, який виключає їх використання, без справляння податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифно-го регулювання до товарів, що знищуються або руйнуються;

13)       відмова на користь держави — власник відмовляється від то-варів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови на користь держави на товари не на-раховуються і не справляються податки та збори, а також не застосо-вуються заходи нетарифного регулювання [15, гл. 29–41].

Декларування здійснюється шляхом заяви за встановленою фор-мою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

Основним документом, який використовується для декларування товарів і транспортних засобів, є вантажна митна декларація (ВМД).

Форма ВМД, порядок її надання, оформлення та використання регламентується Положенням про вантажну митну декларацію [20].

Згідно з цим Положенням, вантажна митна декларація — це пись-мова заява встановленої форми, що подається митному органу і міс-тить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявля-ються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування по-датків, зборів та інших платежів.

Прийняття ВМД для оформлення — це процедура попередньої перевірки відповідності відомостей, зазначених у ВМД, вимогам, установленим нормативно-правовим актам України з питань митної справи, та поданим документам.

Митний орган не приймає ВМД для оформлення, якщо вона по-дається без певного комплекту документів та заповнена декларантом з порушенням відповідних нормативних актів. У разі відмови у при-йнятті ВМД заповнюється картка відмови у митному оформленні.

Після завершення процедури прийняття ВМД декларант несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у ВМД. Ця декларація не може бути відкликана декларантом.

У разі прийняття ВМД їй присвоюється реєстраційний номер та проводиться реєстрація в журналі обліку ВМД.

ВМД заповнюється:

—        на товари, які переміщуються через митний кордон України юридичними особами (підприємцями) і митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро, крім підакцизних то-варів, які декларуються незалежно від їх вартості;

—        на товари, які підлягають державному експортному контролю;

—        на товари, які переміщуються в режимі митного складу;

—        на товари, які безпосередньо ввозяться фізичними особами в су-проводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжува-ному багажі, надходять на адреси фізичних осіб або вивозяться фізичними особами у випадках, передбачених законодавством;

—        на товари незалежно від їх митної вартості в інших випадках, передбачених законодавством;

—        на транспортні засоби у випадках, передбачених законодавством;

—        на партію товарів, які належать юридичним особам або фізич-ним особам (підприємцям), за умови, що до всіх товарів цієї партії застосовується єдиний митний режим.

ВМД заповнюється державною мовою за допомогою комп’ютера. Під час заповнення ВМД може застосовуватися іноземна мова, якщо переклад державною мовою назв суб’єктів або фірмового (комерційно-го) найменування товару є недоцільним та істотно не впливає на прин-цип здійснення заходів тарифного або нетарифного регулювання.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

Завершення митного оформлення здійснюється шляхом простав-лення відбитка особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митниці, своїх підпису та прізвища в ВМД і в інших товаро-супроводжувальних і товаротранспортних документах. Примірник оформленої ВМД надається декларанту.

Оформлена ВМД свідчить про надання суб’єкта ЗЕД права на розміщення товарів у заявленому митному режимі й підтверджує права та обов’язки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними від-повідних правових, фінансових, господарських та інших дій.

Документи, які необхідні для митного оформлення у режимі експорту та імпорту

Для митного оформлення товарів у режимі експорту суб’єкти під-приємницької діяльності нада ють такі документи [65, с. 147–153]:

1)         ВМД ( на товари вартістю більше ніж 100 євро, на підакцизні товари — незалежно від їх вартості);

2)         товаросупроводжувальні документи: транспортні (накладні, книжки МДП, коносамент), комерційні (рахунок-фактура, договір комісії, доручення, консигнації), пакувальні письма;

3)         зовнішньоекономічний договір (контракт);

4)         довідку про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, або довідку про відсутність за межами України валютних цінностей і майна;

5)         ліцензію Міністерства економіки на товари, які підлягають лі-цензування;

6)         картку реєстрації (обміку) зовнішньоекономічного договору (контракту);

7)         дозвіл або висновок Державної служби експортного контролю;

8)         фітосанітарний сертифікат

9)         ветеринарний сертифікат;

 

10)       сертифікат екологічного контролю;

11)       сертифікат якості;

12)       гарантійне зобов’язання, яке прийнято податковою адміні-страцією (при митному оформлені давальницької сировини);

13)       для українських перевізників: свідоцтво про допущення до перевезення транспортного засобу або контейнера до перевезення

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

вантажів під митними печатками та пломбами, декларацію АТС з листами контролю;

14)       експертний висновок територіального органу Держстандарту;

15)       заяву-розрахунок на придбання марок акцизного збору з від-міткою податкової адміністрації щодо сплати збору;

16)       свідоцтво на право вивезення культурних цінностей;

17)       облікову картку суб’єкта ЗЕД;

18)       індивідуальну ліцензію на зовнішньоекономічну операцію;

19)       довідку, яка видається управлінням сільського господарства та продовольства облдержадміністрації (при експорті живої худоби та шкіряної сировини);

20)       індивідуальну ліцензію на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України;

21)       погодження на вивезення озоноруйнівних речовин та продук-ції, що їх містить, імпорт (експорт) яких підлягає ліцензуванню;

22)       погодження митних органів на експорт спирту через авіаційні пункти пропуску;

23)       платіжні документи на перерахування сум митних платежів та інших податків на депозитні рахунки митних установ;

24)       письмо-погодження (у випадку митного оформлення у зоні дії іншої митниці не за місцем знаходження суб’єкта підприємниць-кої діяльності).

Для митного оформлення товарів у режимі імпорту потрібні такі документи [65, с. 154–160]:

1)         ВМД (на товари вартістю більше 100 євро, на підакцизні това-ри незалежно від їх вартості);

2)         товаросупроводжувальні документи;

3)         зовнішньоекономічний договір (контракт);

4)         довідка про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами або довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна;

5)         ліцензія Міністерства економіки на товари, які підлягають лі-цензуванню;

6)         картка реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору

(контракту);

7)         дозвіл або висновок Державної служби експортного контролю;

8)         сертифікат відповідності;

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

9)         гарантійний сертифікат;

10)       ветеринарний сертифікат;

11)       дозвіл служби екологічного контролю;

12)       сертифікат походження товарів;

13)       вексель (при митному оформленні давальницької сировини, іноземних інвестицій);

14)       податковий вексель;

15)       платіжні документи на перерахування сум митних платежів та інших податків на депозитні рахунки митних установ;

16)       довідка Національного агентства по реконструкції та розвитку (при митному оформленні вантажів міжнародної технічної допомоги);

17)       погодження на вивезення озоноруйнівних речовин та продук-ції, що їх містить, імпорт / експорт яких підлягає ліцензуванню;

18)       попередні ВМД;

19)       письмо-погодження (у випадку митного оформлення у зоні дії іншої митниці не по місцю знаходження суб’єкта підприємницької діяльності);

20)       разова (індивідуальна) ліцензія на зовнішньоекономічну опе-рацію;

21)       індивідуальна ліцензія на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України;

22)       сертифікат на ввезення наркотичних засобів, психотропних речовин;

23)       свідоцтво на право вивезення культурних цінностей із країни вивезення;

24)       заява-розрахунок на придбання марок акцизного збору.

Семінар № 9. Порядок переміщення товарів через митну територію

Мета й завдання заняття: охарактеризувати специфіку митного контролю та митного оформлення товарів, з’ясувати методи розрахунку митної вартості товарів і критерії визначення країни походження товару.

План

1.         Організація та особливості процедури митного контролю.

2.         Методи визначення митної вартості товарів, які імпортуються та експортуються.

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

3.         Країна походження товару та критерії її визначення.

4.         Декларування та митне оформлення товарів.

Ключові поняття

Митний контроль, об’єкти та суб’єкти митного контролю, мит-на вартість товарів, країна походження товару, митне оформлення, процедура оформлення, митний режим, вантажна митна декларація, митні платежі.