Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Товарами, повністю виробленими у країні вважаються: : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

Товарами, повністю виробленими у країні вважаються:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

1)         корисні копалини, видобуті на її території або в її територіаль-них водах, або на континентальному шельфі і в морських надрах, як-що країна має виключне право на розроблення цих надр;

2)         рослинна продукція, вирощена та зібрана на її території;

3)         живі тварини, що народилися та вирощені в цій країні;

4)         продукція, одержана від тварин, вирощених в цій країні;

5)         продукція мисливського, рибальського та морського промислів;

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

6)         продукція морського промислу, видобута та (або) вироблена у Світовому океані суднами цієї країни, а також суднами орендовани-ми (зафрахтованими) нею;

7)         вторинна сировина та відходи, які є результатом виробничих та інших операцій, здійснених у країні;

8)         продукція високих технологій, одержана у відкритому космосі на космічних кораблях, що належать цій країні чи орендуються нею;

9)         (товари, вироблені у цій країні виключно з продукції, зазна-ченої у пунктах 1–8.

Якщо у виробництві товару беруть учать дві або більше країн, по-ходження товару визначається згідно з критерієм достатнього пере-роблення.

Критерій достатнього переробленння визначається:

1)         правилом, яке потребує в результаті перероблення товарів змі-ни класифікаційного коду товару за ГС на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків;

2)         або правилом адвалерної частки, яке полягає в зміні вартості товару в результаті його перероблення, якщо при цьому додана вар-тість становить не менш як 50% від вартості товару, одержаного в ре-зультаті перероблення, або частка використаних матеріалів з іншої країни чи невідомого походження становить менш як 50% від вартос-ті товару, одержаного в результаті перероблення;

3)         або переліком виробничих та технологічних операцій, які хоч і не ведуть у результаті перероблення товару до зміни його коду чи його вартості відповідно до правила адвалерної частки, але з дотри-манням певних умов визнаються достатніми.

У разі застосування правила адвалерної частки вартість товару, одержаного в результаті перероблення в цій країні, визначається на підставі ціни франко-завод виробника товару. Вартість складових цього товару, що походять з інших країн, визначається за їх митною вартістю, а тих складових, походження яких не визначено, — за вста-новленою ціною першого їх продажу в цій країні.

Якщо стосовно конкретного товару або конкретної країни (країн) критерій достатньої переробки окремо не обумовлено, то застосовуєть-ся правило, згідно з яким товар вважається підданим достатньому пе-реробленню, якщо в результаті його перероблення змінено класифіка-ційний код товару за ГС на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків.

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Для підтвердження походження товару митний орган має право вимагати подання сертифіката про походження товару.

У разі експорту товарів сертифікат про походження товару, якщо він необхідний, видається органом, уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України.

У разі імпорту товарів сертифікат надається обов’язково:

—        на товари, що походять з країн, яким Україна надає преференції;

—        на товари, ввезення яких з відповідної країни регулюється кількісними обмеженнями (квотами) чи іншими заходами ре-гулювання зовнішньоекономічної діяльності;

—        якщо не передбачено міжнародними договорами України, а також законодавством України в галузі охорони довкілля, здоров’я населення, захисту прав споживачів, громадського по-рядку, державної безпеки тощо;

—        у випадках, якщо в документах, які подаються для митного оформлення, немає відомостей про походження товарів або в митного органу є достатні підстави вважати, що декларуються недостовірні відомості про походження товарів.

Сертифікат про походження товару повинен однозначно свідчи-ти про те, що зазначений товар походить з відповідної країни, і має містити:

—        письмову заяву експортера про країну походження товару;

—        письмове посвідчення компетентного органу країни вивезен-ня, який видав сертифікат, про те, що наведені у сертифікаті відомості відповідають дійсності.

Залежно від сфери застосування сертифікати бувають:

—        загальної форми;

—        спеціальної форми.

Сертифікат про походження загальної форми оформляється на

товари, перевезення яких не регулюється міжнародними угодами, а також у випадках відсутності або тимчасового зупинення пільг на та-кі товари. Ця форма, як правило, не надає пільг.

Сертифікат про походження за спеціальною формою містить де-тальнішу інформацію та спеціальне формулювання для декларуван-ня походження товару. Спеціальні форми сертифікатів, як правило, використовуються у країнах-учасницях багатосторонніх договорів, що передбачають надання преференційних ставок мита.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс