Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Право суб’єктів господарювання на здійснення ЗЕД : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

1.3. Право суб’єктів господарювання на здійснення ЗЕД


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

Нормативно-правовими актами України передбачено ряд ви-мог щодо виникнення права у суб’єктів ЗЕД на здійснення цієї ді-яльності.

Здійснювати будь-яку зовнішньоекономічну діяльність мають право усі суб’єкти ЗЕД.

Право на здійснення ЗЕД виникає у фізичної особи з моменту придбання нею громадянської дієздатності, порядок, терміни та ін-ші умови виникнення якої регулюються законодавством України, насамперед Цивільним кодексом. Фізичні особи, що мають постій-не місце проживання на території України, мають відповідне пра-во, якщо вони зареєстровані як підприємці. Фізичні особи, що не мають такого права, набувають його, якщо вони є суб’єктами гос-подарської діяльності за законами держави, в якій вони мають по-стійне місце проживання або громадянином якої вони є.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

Юридичні особи мають право здійснювати ЗЕД відповідно до їхніх установчих документів із моменту набуття ними статусу юридичної особи.

Підприємці мають право здійснювати ЗЕД після державної реє-страції їх як учасників ЗЕД. Цю реєстрацію виконує орган виконав-чої влади на підставі подання заяви подавця, копій статутних доку-ментів або нотаріально завірених документів фізичної особи про їхню реєстрацію як підприємця.

Крім заборони на втручання державних органів у ЗЕД її суб’єктів у випадках, не передбачених чинним законодавством, аналізованих як обмеження права на здійснення ЗЕД, установлено інші гарантії цієї ді-яльності. Так, суб’єкт ЗЕД, що одержав від діяльності у власність за-соби, майно й немайнові права та інші результати, має право володіти, користуватися і розпоряджатися ними за власним бажанням.

Вилучення результатів ЗЕД у власника в будь-якій платній і без-коштовній формі без його згоди забороняється, крім випадків, перед-бачених законодавством України.

Усі суб’єкти ЗЕД України мають право відкривати свої представ-ництва на території інших держав згідно з їх законами, а також брати участь у міжнародних неурядових економічних організаціях.

Іноземний суб’єкт господарської діяльності при здійснення ним ЗЕД має право відкрити в Україні своє представництво. Здійснення іноземною фірмою операцій із продукцією українського походження без вивезення її з митної території України, включаючи продаж, об-мін і передачу іншим особам, вирішується тільки за наявності заре-єстрованого «представництва іноземного суб’єкта господарської ді-яльності». Реєстрація представництва необхідна також при бажанні іноземної фірми відкрити рахунок в українських банках.

Для іноземних суб’єктів господарської діяльності запроваджу-ються такі правові режими.

1.         Режим найбільшого сприяння (РНС), який означає, що інозем-ні суб’єкти господарської діяльності мають обсяг прав, преференцій та пільг щодо мит, податків та зборів, якими користується або буде користуватися іноземний суб’єкт господарської діяльності будь-якої іншої держави, якій надано такий режим.

2.         Національний режим, який означає, що іноземні суб’єкти гос-подарської діяльності мають обсяг прав та обов’язків, не менший, ніж суб’єкти господарської діяльності України.

Модуль І. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності

3. Спеціальний режим, який застосовується до територій спеці-альних економічних зон, до територій митних союзів, до яких вхо-дить Україна, а також у разі встановлення будь-якого спеціального режиму згідно з міжнародними договорами за участю України.