Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
9.2. Визначення митної вартості товарів : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

9.2. Визначення митної вартості товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

Важливим моментом митного оформлення експортно-імпортних операцій є визначення митної вартості товару, яка є основою для установлення розміру мита.

Використання державою того чи іншого порядку розрахунку ми-та може збільшити чи зменшити суму митних платежів.

Митна вартість товарів — це заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордону України.

Принципи визначення митної вартості товарів в українському законодавстві розроблені з урахуванням міжнародної практики і насамперед правил ГАТТ про визначення вартості товарів для мит-них цілей, що містяться в Угоді про митну оцінку (повна наз ва — Угода про засто сування Статті VII ГАТТ 1994). Передбачена Уго-дою система оцінки грунтується на критерії, при застосуванні якого береться до уваги ко мерційна практика. Гармонізація на ціонального законодавства на ос нові правил Угоди має метою уніфікацію їх за-стосування таким чи ном, щоб імпортери могли впевнено по передньо оцінити суму мита, яку не обхідно буде сплатити.

Митна вартість визначається як для товарів, що імпортуються в Україну, так і товарів, що експортуються з України.

Митна вартість товарів, що імпортуються

Для визначення митної вартості товарів, що імпортуються в Ук ра-їну, використовують шість методів [15, гл. 47]:

1)         за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються;

2)         за ціною угоди щодо ідентичних товарів;

3)         за ціною угоди щодо подібних (аналогічних)товарів;

4)         на основі віднімання вартості;

5)         на основі додавання вартості;

6)         резервного. Основним методом визначення митної вартості товарів є метод за

ціною угоди щодо товарів, які імпортуються.

Якщо основний метод не може бути використаний, застосовуєть-ся послідовно кожний із перелічених. При цьому кожний наступний

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

метод застосовується, якщо митна вартість товарів не може бути ви-значена шляхом застосування попереднього методу.

Митною вартістю за методом 1 є ціна угоди, фактично сплачена чи яка підлягає сплаті за товари, які імпортуються за призначенням в Україну, на момент перетинання ними митного кордону України.

Для визначення митної вартості за методом 2 (оцінювання за ці-ною угоди щодо ідентичних товарів) за основу береться ціна угоди щодо ідентичних товарів. Під ідентичними розуміються товари, од-накові за всіма ознаками з товарами, що оцінюються, у тому числі за такими, як:

—        фізичні характеристики;

—        якість та репутація на ринку;

—        країна походження;

—        виробник. Для визначення митної вартості за методом 3 (оцінка за ціною

угоди щодо подібних (аналогічних) товарів) за основу береться ціна угоди щодо подібних (аналогічних) товарів, які ввозяться (імпорту-ються). Під подібними (аналогічними) розуміються товари, які хоч і не однакові за всіма ознаками, але мають схожі характеристики і складаються із схожих компонентів, завдяки чому вони виконують однакові функції порівняно з товарами, що оцінюються, та вважають-ся комерційно взаємозамінними.

Щоб визначити подібність (аналогічність) товарів, враховуються такі ознаки:

—        якість, наявність торговельної марки і репутація на ринку;

—        країна походження;

—        виробник.

Визначення митної вартості товарів за методом 4 (оцінка на осно-ві віднімання вартості) здійснюється в тому разі, якщо оцінювані ідентичні чи подібні (аналогічні) товари продаватимуться на митній території України у незмінному стані.

Для визначення митної вартості товарів за основу береться ціна одиниці товару, за якою оцінювані ідентичні чи подібні (аналогічні) товари продаються найбільшою партією на території України у час, максимально наближений до часу ввезення, але не пізніше ніж за 90 днів з дати ввезення товарів, що оцінюються, покупцеві, який не є взаємозалежною з продавцем особою.

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Від ціни одиниці товару віднімаються, якщо вони можуть бути виділені, такі компоненти:

—        витрати на виплату комісійних винагород, звичайні надбавки на прибуток та загальні витрати у зв’язку з продажем на митній території України товарів того самого класу та виду;

—        суми ввізного (імпортного) мита, податків, зборів та інших платежів, що підлягають сплаті в Україні у зв’язку з ввезенням (імпортом) чи продажем (відчуженням) товарів;

—        звичайні витрати, понесені в Україні на навантаження, виван-таження, транспортування, страхування.

Для визначення митної вартості товарів за методом 5 (оцінюван-ня на основі додавання вартості) за основу береться ціна товарів, роз-рахована додаванням:

—        вартості матеріалів та витрат, понесених виробником у зв’язку з виробництвом оцінюваних товарів;

—        загальних витрат, характерних для продажу в Україну з країни вивезення товарів того самого виду, у тому числі витрат на на-вантаження, вивантаження, транспортування, страхування до місця перетинання митного кордону України, та інших витрат;

—        прибутку, що його звичайно одержує експортер у результаті поставки в Україну таких товарів.

Щоб визначити митну вартість за цим методом, до ціни товарів зараховують усі витрати, які враховуються при визначені митної вар-тості за методом 1.

Резервний метод (метод 6) використовується, якщо митна вар-тість не може бути визначена шляхом послідовного використання інших методів.

Митна вартість оцінюваних товарів визначається з урахуванням світової практики, шляхом гнучкого використання будь-якого з на-ведених методів.

Щоб визначити митну вартість за резервним методом, митний ор-ган надає декларанту цінову інформацію, що є в його розпорядженні.

Для визначення митної вартості товарів за резервним методом не може використовуватися:

—        ціна товарів на внутрішньому ринку країни-експортера;

—        ціна товарів, що поставляються з країни-експортера до тре-тіх країн;

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

—        ціна товарів українського походження на внутрішньому ринку України;

—        довільно встановлена чи достовірно не підтверджена ціна то-варів;

—        витрати на виробництво, що відрізняються від тих, які були визначені для розрахунків ціни ідентичних або подібних (ана-логічних) товарів;

—        мінімальна митна вартість;

—        більша з двох альтернативних вартостей.

Митна вартість товарів, що експортуються з України, визначаєть-ся залежно від виду договору [15, гл. 48].

Митна вартість товарів, що експортуються

При договорі купівлі-про дажу або міни митна вартість товарів визначається на підставі ціни, яку було фактично сплачено або яка підлягає сплаті за ці товари на момент перетинання митного кордо-ну України.

До митної вартості товарів, що вивозяться, також включаються фактичні витрати, якщо вони не були раніше до неї включені:

—        на навантаження, вивантаження, перевантаження, транспор-тування та страхування до пункту перетинання митного кор-дону України;

—        комісійні та брокерські винагороди;

—        іцензійні та інші платежі за використання об’єктів права інтелектуальної власності, яку покупець повинен прямо чи побічно здійснити як умову продажу (експорту) товарів, які оцінюються.

Якщо існує інший вид договору, тоді митна вартість товарів ви-значається на підставі ціни, підтвердженої комерційними, транспорт-ними, банківськими, бухгалтерськими та іншими документами, що містять відомості про вартість товарів, які оцінюються, з урахуванням витрат на транспортування та страхування товарів до пункту перети-нання митного кордону України.

Митна вартість декларується шляхом надання декларації митної вартості.

Для визначення митної вартості важливо також знати спосіб уста-новлення моменту перетину митного кордону.

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства