Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. Економічна ефективність зовнішньоекономічних угод : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

8.3. Економічна ефективність зовнішньоекономічних угод


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

Щоб визначити ефективність ЗЕД підприємства, важливо знати валютну ефективність експорту та імпорту.

Показник валютної ефективності будь-якої зовнішньоекономічної операції насамперед характеризує купівельну силу валюти, її курс [46, с. 82-83].

Валютна ефективність експорту (Е ) розраховується за фор ве

мулою

т Ц ве 0.Є

Еве = —         '           ,           (8-5)

т ВР-0Р

!=1 Є ^

де Ц — валютна ціна 1-го експортного товару (послуги), вал. од./од.;

Q — обсяг експорту 1-го товару (послуги), натур.од.;

Ве — витрати на виробництво та реалізацію одиниці 1-го товару (послуги), грн/од.,

т — кількість назв експортних товарів (послуг).

Валютна ефективність імпорту (Е .) розраховується за формулою

J \ в.1

т ЦВР 'Op

EBe = —         ,           (8.o)

mBP-Qp

!=1 Є ^

де IT — ціна/'-ro товару (послуги) на внутрішньому ринку, грн/од.;

^р.в     J

(X — обсяг імпорту^'-го товару, натур. од.;

ІД^ —валютна ціна (ціна придбання) одиниці^'-го товару (послуг), вал. од./од.;

п - кількість назв імпортованих товарів (послуг).

Щоб оцінити вигідність експортної (імпортної) операції, необхід-но порівняти дані показників (коефіцієнтів) з певною базою, ос кільки

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

самі no собі вони про це не свідчать. Базою порівняння, як правило, є валютний курс. Якщо коефіцієнт валютної ефективності переви-щує значення курсу валюти, то зовнішньоторговельна діяльність вважається ефективною. При цьому базою порівняння для валютної ефективності експорту слід використовувати обернений курс обміну (непряме котирування), а для валютної ефективності імпорту - зви-чайний обмінний курс (пряме котирування).

Показники, які характеризують ступінь вигідності для підприєм-ства зовнішньоекономічних операцій, доцільно розраховувати перед укладенням зовнішньоторговельних угод, при плануванні зовнішньо-торговельної діяльності, а також з метою оцінювання ефективності експортних та імпортних операцій за попередній період [45, с. 506-509; 46, с. 84-89; 52, с. 33-34; 62, с. 19-25].

Для загальної характеристики експортної діяльності підприєм-ства використовують такі показники: ефективність експорту, рента-бельність експорту, економічний ефект експорту.

1. Ефективність експорту підприємства (Е , ) розраховують за формулою

Т-        Ч В      -74

Ьеф.е =           ,           (8-7)

О П

де ЧВ — чистий виторг в іноземній валюті за реалізований товар, пе-реведений у гривні за офіційним курсом на день надходження валют-ної виручки;

ЧВ = (ВВ х К ) - Д - МП,

 р/        ^Ч

де ВВ - валютний виторг за експортований товар;

К — діючий ринковий курс іноземної валюти до гривні;

Дв — додаткові витрати всередині країни, пов’язані з експортом товару (можливі витрати на оплату ліцензії, комісійні посереднику, транспортні, складські та інші витрати);

МП — митні платежі;

ОП — обсяг продажу за експортом, грн.

Показник ефективності експорту свідчить, наскільки ефективно підприємство проводить свою ЗЕД, а також про частку виторгу в за-гальному обсязі експорту підприємства.

Якщо цей показник буде більшим за одиницю і вищим, ніж показ-ник ефективності реалізації на внутрішньому ринку, тоді реалізація

Модуль ІІ. Підприємство як головний суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності

товарів на зовнішньому ринку буде вигіднішою порівняно з реаліза-цією всередині країни.

2.         Рентабельність експорту (Р ) розраховують за формулою

 чв

Ре =     -100%,            (8.8)

П В

де ПВ - повні витрати підприємства на експорт продукції, грн.

Цей показник демонструє суму інвалютного доходу від реалізації експортних товарів, що припадає на кожну витрачену фірмою гривню.

Наведені показники ефективності експорту необхідно порівня-ти з аналогічними показниками за минулий період, що дасть змогу встановити, як змінилася ефективність реалізації товарів у звітному періоді порівняно з минулим.

3.         Економічний ефект експорту (Е ) розраховується за формулою:

Е = ЧВ + В - ПВ,       (8.9)

е          оп

де В — виторг у гривнях від обов’язкового продажу частки валюти

О.П

держави.

Для визначення економічної ефективності експортної діяльнос-ті на рівні підприємства широко використовують методику, згідно з якою визначаються такі три показники економічної ефективності:

а)         Е4=     од ,     (8.10)

П В

б)         Е — ^  (8.11)

Се

де Q — обсяг експорту у внутрішніх середньорічних цінах; С — виробнича собівартість експортних товарів.

Є

 т^з Ч В+ВПГТП В    Ч В + ВПГТ

в)         Е еф.е  ^          -100%-           ^-,       (8.12)

Ч В + В0П      Ке

де К — середньорічна вартість основних виробничих і оборотних ^

фондів, що використовуються у виробництві експортної продукції. Показник Е3 свідчить про ефективність використання виробниеф.е

чих фондів при експорті.Показники Е1 Е2 Е3 слід використову еф.е, еф.е., еф.е

вати при укладенні угоди з метою вибору найбільш оптимального за критерієм максимуму економічного ефекту та за умови, що Е1 >- 1,

 еф е г

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

aE1 >- E2 Якщо виконуються ці дві умови, то експорт відпо відних товарів для підприємства економічно вигідний. Звідси слід шукати шляхи збільшення експорту даних товарів. Показник Е3 свідчить

 ефе

про рівень ефективності відповідних товарів, причому перша частина формули вказує, який саме відсоток від результатів експорту підпри-ємства становить доход від експорту, а друга частина формули визна-чає, скільки разів за досліджуваний період зміг обернутись авансо-ваний на експорт капітал. Таким чином, чим більші обидві частини формули, а значить і Е3 , тим вигідніший експорт цих товарів.

 еф.е

Для характеристики імпортної діяльності підприємства викорис-товуються такі показники: економічний ефект імпорту, економічна ефективність імпорту.

1.         Економічний ефект імпорту (Е.) розраховують за формулою

Е. = Ц . - В,    (8.13)

де II . - ціна реалізацїї імпортних товарів на внутрішньому ринку, грщ B. - витрати на придбання імпортної продукції, грн.; В. = В + М + А + ПДВ + М + Д. + ПДВ , де Вм — митна вартість товару, перерахована у гривні за офіційним курсом (К) на дату подання митної декларації, яка включає валютні витрати імпортера (ВВ.) до місця ввезення товару на митну терито-рію України, тобто:

В = ВВ. хК;

м         г

М - імпортне мито;

A - сума акцизного збору з підакцизних товарів;

ПДВ - податок на додану вартість;

М - митні збори;

Д( - додаткові витрати імпортера;

ПДВ - податки на додану вартість щодо додаткових витрат

імпортера.

2.         Показник економічної ефективності імпорту (Е ,.) розраховують за формулою

т-         Еі         0

Ьеф.і = —,      (о-14)

В;

Для визначення економічної ефективності імпорту можна засто-совувати різні методики, залежно від мети здійснення імпорту: 1) ім-порт товару здійснюється для виробничого споживання імпортером

Модуль ІІ. Підприємство як головний суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності

з метою зниження витрат виробництва як альтернатива його закупів-лі на внутрішньому ринку; 2) імпорт товарів здійснюється для його реалізації на внутрішньому ринку з метою одержання прибутку (це імпорт товарів народного споживання).

1. Для товарів виробничого призначення економічна ефективність імпорту визначається за двома формулами:

1 Цк

а)         Е еф.і   ,           (8.15)

Ц П

де Цк — купівельна ціна імпортного устаткування;

ЦП —повна ціна споживання імпортного устаткування.

ЦП = Цк + Ев, де Ев – експлуатаційні витрати при використанні устаткування;

Ев = Вс + Ве + Вр + Вз + ЗП, де Вс — вартість сировини, матеріалів, що споживаються, на одиницю виготовленої на даному устаткуванні продукції;

Ве – вартість палива та енергії на одиницю виготовленої на дано-му устаткуванні продукції;

Вр – вартість ремонту устаткування;

Вз – вартість запчастин для устаткування;

ЗП – заробітна плата робітників, які обслуговують устаткування.

Чим більше Е1еф.і наближається до 1, тим ефективніший імпорт відповідних товарів.

Використовуючи цей показник, підприємство може придбати ус-таткування не тільки виходячи із найнижчої ціни, а й майбутніх екс-плуатаційних витрат.

б)         Е2еф.і=QByп ,            (8.16)

де Qп – обсяг продукції, яка випускається на даному устаткуванні, у внутрішніх середньорічних цінах;

By – витрати на імпорт даного устаткування.

Показник Е2еф.і повинен бути більший за 1. Він показує кількість продукції, яка випускається на даному устаткуванні, на 1 грн витрат щодо його придбання для підприємства.

Економічний ефект імпорту товарів народного споживання ви-значається за формулою (8.13).

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

Ha показник ефективності зовнішньоекономічної діяльності мо-жуть впливати умови кредитування. Експортні операції, як правило, здійснюються на умовах кредиту. Тому важливо знати, наскільки ви-гідно підприємству реалізувати товар з відстрочкою платежу.

Для врахування умов кредитування в розрахунках ефективності зовнішньоекономічних операцій використовується коефіцієнт кре-дитного впливу (К ), який є відношенням сумарного значення ва-лютних надходжень, зведеного до року поставки товару, до номіналь-ної зовнішньоторговельної ціни цього товару.

Формули для розрахунку К є складними, і на практиці корис-туються спеціальними таблицями, в яких наведені числові значення цього коефіцієнта.

Формули розрахунків ефективності зовнішньоекономічних опе-рацій, які передбачають кредитування, такі:

а)         ефект експорту:

Е = (В хКхК ) - В ,     (8.17)

е          к          в.і        кр7      е

де В - сума виторгу від контракту;

К . - коефіцієнт переведення національної валюти в іноземну; Ве - витрати на виробництво експортної продукції.

б)         ефект імпорту:

^ В; -К„.п       0 ,оч

Ei = Z- 5Е,       (o.lo)

К в.е

де Z. - вартісна оцінка придбаної продукції; В. - витрати на імпорт продукції;

і

К - коефіцієнт переведення іноземної валюти в національну.

в.е

в)         економічна (абсолютна) ефективність експорту:

 В„ -Кв і -К„.п           0

Еек.е =            5Е,       (о.19)

Ве

г)         економічна (абсолютна) ефективність імпорту:

 Z i-Кв е          о

Еек.і = ,           (8J0)

ВІ ■ Кк р

Якщо експорт (імпорт) здійснюється за рахунок раніше наданого кредиту, то в цих формулах використовується величина, обернена до коефіцієнта кредитного впливу:

Модуль ІІ. Підприємство як головний суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності

Кпогаш.кр =   ,           (°-21)

K

Зовнішньоекономічну діяльність підприємства можна оцінити за допомогою показника інтегрального економічного ефекту (Е .), як-що суб’єкт ЗЕД займається експортом та імпортом одночасно:

j=i е ~*~ j=i І >           (8.22)

де        — сума ефектів за всіма експортними угодами, здійсненими

за відповідний період, грн;

— сума ефектів за всіма імпортними угодами, здійсненими за відповідний період, грн.

Семінар № 8. Визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Мета й завдання заняття: навчитися визначати економічну ефек-тивність ЗЕД підприємства, вміти розраховувати показники ефек-тивності залежно від виду зовнішньоторговельної операції.