Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Основні суб’єкти та види ЗЕД : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

1.2. Основні суб’єкти та види ЗЕД


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

До основних суб’єктів ЗЕД належать:

—        фізичні особи — громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і діє здатність згідно з законами України і постійно проживають на території України;

—        юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають по-стійне місцезнаходження на її території;

—        об’єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким за конами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;

—        структурні одиниці суб’єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України (філії, від-ділен ня тощо), але мають постійне місцезнаходження на тери-торії України;

—        інші суб’єкти господарської діяльності, передбачені закона-ми України.

Відповідно до чинного законодавства, суб’єкти зовнішньоеконо-мічної діяльності можуть здійснювати такі її види:

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

—        експортування та імпортування товарів, капіталів і робочої сили;

—        надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, в тому числі вироб ничих, транспортно-експедиційних, страхових, консуль-таційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокер-ських, юридичних, туристських та інших, а також надання вище зазначених послуг іноземними суб’єктами господарської діяль-ності суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності України;

—        наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, на-вчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами господар-ської діяльності; навчання і підготовка спеціалістів на комер-ційній основі;

—        міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;

—        кредитні та розрахункові операції між суб’єктами зовнішньо-економічної діяльності та іноземними суб’єктами господар-ської діяльності;

—        створення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності банків-ських, кредитних та страхових установ за межами України; створення іноземними суб’єктами господарської діяльності за-значених установ на території України у випадках, передбаче-них її законом;

—        спільна підприємницька діяльність між суб’єктами зовніш-ньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господар-ської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських опе-рацій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

—        підприємницька діяльність на території України, пов’язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок та інших нематеріальних об’єктів власності з боку іноземних суб’єктів господарської діяльності. Аналогічна діяльність суб’єктів за межами України;

—        організація та здійснення діяльності в галузі проведення ви-ставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, здійснюваних на комерційній осно-ві, за участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

Модуль І. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності

—        організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздріб-ної торгівлі на території України за іноземну валюту у випад-ках, передбачених законодавством України;

—        товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побу-дована на формах зустрічної торгівлі між суб’єктами зовнішньо-економіч ної діяльності та іноземними суб’єктами господар-ської діяльності;

—        орендні, в тому числі лізингові, операції між суб’єктами зо-внішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами гос-подарської діяльності;

—        операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валют-них аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валют-ному ринку;

—        роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іно-земними суб’єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами;

—        робота іноземних фізичних осіб на контрактній платній основі із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами;

—        інші не заборонені законодавством України види зовнішньое-кономічної діяльності.