Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 8. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства 8.1. Сутність ефективності зовнішньоекономічних операцій : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

Тема 8. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства 8.1. Сутність ефективності зовнішньоекономічних операцій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

Головною умовою проведення зовнішньоекономічної операції є її ефективність.

Підприємства нерідко зазнають значних збитків унаслідок недо-статнього техніко-економічного обґрунтування ефективності зовніш-ньоекономічної операції, відсутності в ньому оцінок вибору валюти ціни, валюти платежу та інших валютно-фінансових умов угоди.

Розрахунок економічної ефективності проводиться шляхом зі-ставлення досягнутого економічного результату (ефекту) з витрата-ми ресурсів на отримання цього ефекту. Під результатами розуміють грошову, вартісну оцінку отриманого прибутку для підприємства: грошові надходження за відправлену продукцію, виконані роботи та послуги, вартість отриманого товару, робіт, послуг та ін. Під витра-тами розуміють грошову вартісну оцінку виробничих ресурсів, які залучилися до господарського обігу: вартість сировини, матеріалів, енергії, трудових ресурсів, послуг сторонніх організацій, обов’язкові відрахування в різні державні фонди та інші витрати, без яких торго-ва угода не може бути здійснена. Економічні результати та витрати

Модуль ІІ. Підприємство як головний суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності

ресурсів мають кількісний вимір. А тому й економічна ефективність може вимірюватися кількістю, тобто мати критерій ефективності.

Критерій — це головна ознака, що відрізняє його від інших класи-фікаційних одиниць.

Критерій економічної ефективності не однаковий для різних рів-нів зовнішньоекономічної діяльності. Кожному рівню оцінювання від-повідає свій вид економічних інтересів і свій критерій ефективності.

Так, на макроекономічному (народногосподарському) рівні під економічною ефективністю зовнішньої торгівлі розуміють ступінь економії національної праці, що досягається країною шляхом її участі в міжнародному розподілі праці та зовнішньоторговельному обміні.

У цьому випадку критерієм економічної ефективності є економія національної праці як додаткове джерело зростання валового внутріш-нього продукту та інших економічних і соціальних макропоказників.

На рівні підприємства під економічною ефективністю зовнішньо-торговельних операцій розуміють ступінь збільшення доходу від цих операцій. Критерієм економічної ефективності є прибуток як осно-вна міра ефективності.

Визначення ефективності зовнішньоекономічних операцій зу-мовлює ступінь зацікавленості підприємства у виході на світовий ринок, дає змогу обґрунтувати окремі пропозиції щодо закупівлі та продажу певних товарів. Одержані дані можуть бути використані при розробленні планів експорту та імпорту підприємства, при оцінюван-ні структури та напрямків зовнішньоторговельного обігу.

Система аналітичних показників ЗЕД підприємства

Усю систему показників зовнішньоекономічної діяльності під-приємства, організації, фірми можна розподілити на чотири групи [46, с. 44].

1 група. Абсолютні показники:

—        обсяг експорту;

—        обсяг імпорту;

—        обсяг накладних витрат на експорт/імпорт;

—        середній залишок коштів;

—        кількість отриманих рекламацій;

—        сума рекламацій;

—        кількість задоволених рекламацій;

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

—        перевага покупцями торговельної марки фірми;

—        обсяг експорту нових товарів;

2          група. Відносні показники:

а)         індекси динаміки:

—        індекс вартості;

—        індекс фізичного обсягу;

—        індекс ціни;

—        індекс кількості (наприклад, динаміка частки світового, євро-пейського ринків, частка нових товарів в експорті, які з’явилися на ринках за останні 5 років, частка зниження витрат, яку одер-жано внаслідок використання нових технологій тощо);

б)         коефіцієнти виконання зобов’язань з експорту та імпорту:

—        за вартістю;

—        за фактичним обсягом;

—        за ціною;

в)         середня тривалість обороту експортної (імпортної) операції;

г)         коефіцієнт віддачі коштів від експортних/імпортних операцій.

3          група. Показники структури:

—        товарна структура експорту або імпорту;

—        географічна структура експорту або імпорту;

—        структура накладних витрат на експорт або імпорт;

4          група. Показники ефективності (ефекту):

—        валютна ефективність експорту/імпорту;

—        ефективність експорту/імпорту;

—        рентабельність експорту/імпорту;

—        економічний ефект експорту/імпорту;

—        інтегральний економічний ефект від експортно-імпортної діяльності;

—        ефективність реалізації експортної продукції на внутрішньому ринку;

—        ефективність придбання і використання імпортного облад-нання;

—        ефективність придбання та продажу ліцензій.

Принципи розрахунку показників ефективності зовнішньоекономічної операції

Розрахунок показників економічної ефективності здій сню єть-ся за такими принципами [52, с. 32]:

Модуль ІІ. Підприємство як головний суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності

—        найповніший облік усіх складових витрат і результатів. Непов-ний облік витрат та отриманих результатів може спотворити висновки про оцінку ефективності того чи іншого рішення;

—        необхідність порівняння з базовим варіантом. За базовий ва-ріант може бути прийнятий стан справ до прийняття рішення. Неправильний вибір бази порівняння може призвести до спо-творення оцінок;

—        приведення витрат і результатів до однієї бази зіставлення;

—        приведення різних за часом витрат і результатів до одного мо-менту часу;

—        наявність достовірності інформації, системи збору та аналізу інформації.

Конкретний розрахунок показників ефективності залежатиме значною мірою від виду зовнішньоекономічної операції, її мети, умов та інших особливостей і конкретної угоди.