Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.3. Порядок реєстрацiї та облiку зовнiшньоекономiчного договору : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

7.3. Порядок реєстрацiї та облiку зовнiшньоекономiчного договору


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

Основнi засади запровадженого порядку реєстрацiї договорiв:

—        для реєстрацiї контракту не обов’язкова наявнiсть товару;

—        контракт реєструється пiсля його укладення;

—        не встановлено обмежень щодо обсягу угод;

—        передбачено порядок реєстрацiї бартерних операцiй;

—        контракт має обмежувальний характер, якщо Україна вiд по-вiдає за контрактом як держава.

Як правило, зовнiшньоекономiчнi договори, укладенi пiдпри єм-ствами, не потребують реєстрацiї в органах державної влади. Однак для окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв така реєстрацiя обов’язкова. Згiдно з чинним законодавством, обов’язковiй реєстрацiї пiдлягають договори, укладенi суб’єктами ЗЕД усiх форм власностi, предметом яких є:

—        товари, вiдносини з реекспорту яких регулюються чинним за-конодавством України та мiжнародними договорами України;

—        товари походженням з України, щодо яких мiжнародними до-говорами України передбачено добровiльнi обмеження експор-ту з метою запобiгання демпiнгу;

—        товари походженням з України, щодо яких здiйснюються анти-демпiнговi процедури;

—        товари походженням з України, iмпорт яких до iнших держав квотується, контингентується, лiцензується вiдповiдно до за-конодавства цих держав або нормативних актiв економiчних угруповань, митних союзiв;

—        товари походженням з України, експорт яких здiйснюється в межах бартерних (товарообмiнних) операцiй чи операцiй iз зустрiчної торгiвлi.

—        перелiки товарiв, зовнiшньоекономiчнi договори за якими по-требують реєстрацiї, визначаються Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України.

Реєстрацiя (облiк) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) здiйснюється Мiнiстерством економiки та з питань європейської iн те-грацiї України, а також вiдповiдними структурними пiдроздiлами об-ласних та мiських держадмiнiстрацiй залежно вiд облiкової вартостi договору [38].

Модуль ІІ. Підприємство як головний суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності

При встановленi режиму лiцензування експорту товарiв до iно-зем ної держави, реєстрацiя зовнiшньоекономiчних договорiв про експорт товарiв до цiєї держави призупиняється на перiод дiї режиму лiцензування.

Зовнiшньоекономiчнi договори, предметом яких є здiйснення бар-терних (товарообмiнних) операцiй, а також операцiй з давальниць-кою сировиною українського замовника, пiдлягають реєстрацiї в Мi-нiстерствi економiки та уповноважених ним органах.

Для реєстрацiї зовнiшньоекономiчних договорiв суб’єкти пiд-приємницької дiяльностi подають такi документи:

—        заявка в довiльнiй формi на офiцiйному бланку суб’єкта пiд-приємницької дiяльностi — заявника;

—        iнформацiйна картка зовнiшньоекономiчного контракту;

—        оригiнал контракту з усiма додатками, специфiкацiями, додат-ковими угодами та iншими документами, якi є частинами контр-акту. Якщо суб’єкт ЗЕД України, який звернувся за реєстрацiєю, доручає виконання договору iншому суб’єкту ЗЕД України, то подаються також оригiнали договорiв: доручення, комiсiї, агент-ських, про спiльну дiяльнiсть та спiвробiтництво, консигнацiї, дилерських, дистриб’юторських, лiзингу, зберiгання та їх копiї;

—        копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю;

—        копiя витягу з торговельного, банкiвського чи судового реєстру або реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iно зем-ної держави при реєстрацiї iноземного суб’єкта господарської дi-яльностi (подається тiльки в разi попередньої поставки товару);

—        лист-погодження Мiнпромполiтики (в разi експорту метало-брухту);

—        документ про оплату послуг за реєстрацiю зовнiшньо еко но-мiчного договору (контракту).

Розгляд контрактiв, їх облiк (реєстрацiю) здiйснюють:

1.         Управлiння нетарифного регулювання та контрактного облiку. Розглядає вiдповiднiсть даних контракту даним iнформацiйної карт-ки зовнiшньоекономiчного договору;

2.         Управлiння контролю за ЗЕД. Розглядає документи на предмет вiдповiдностi платiжних умов чинному законодавству у сферi ЗЕД:

а) вiдповiдностi даних контракту з питань платежiв даним iнфор-мацiйної картки контракту;

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

б) застосування спецiальних санкцiй до сторiн контракту.

3.         Управлiння правового забезпечення ЗЕД, яке розглядає документи на предмет:

а)         визначення характеру угоди згiдно з iнформацiйною карткою

зовнiшньоекономiчного контракту;

б)         вiдповiдностi умов контракту чинному законодавству України;

в)         наявностi в контрактi вiдомостей, передбачених мiжнародними

договорами України;

4.         Управлiння митно-тарифної полiтики та захисту внутрiшнього

ринку iз залученням експертiв Державного iнформацiйно-ана лi тичного

центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Держ зовнiшiнформ).

Управлiння розглядає документи за контракта ми, предметом яких є

операцiї з давальницькою сировиною, щодо вiдповiдностi чинному

законодавству в цiй сферi. Експерти Держзовнiшiнформу готують

офiцiйнi експертнi висновки щодо вiдповiдностi контрактних цiн

iндикативним цiнам або кон’юнктурi ринку.

Вiдмова в реєстрацiї зовнiшньоекономiчного договору допуска-ється в таких випадках:

—        подано не всi необхiднi документи;

—        умови зовнiшньоекономiчного договору не вiдповiдають зако-нодавству України та даним iнформацiйної картки контракту;

—        до суб’єкта ЗЕД України, який звернувся за реєстрацiєю до-говору, застосовано санкцiї;

—        iснує заборона з боку iноземних держав щодо ввезення на їх митну територiю вiдповiдних товарiв походженням з України;

—        вичерпано iмпортнi квоти (контингенти), установленi iно-земними державами, митними союзами на ввезення вiдповiдних товарiв походженням з України;

—        до iноземного контрагента суб’єкта ЗЕД України застосовано режим iндивiдуального лiцензування;

—        є офiцiйна iнформацiя щодо порушення суб’єктом ЗЕД України або його iноземним контрагентом законодавства України;

—        данi контракту не вiдповiдають даним iнформацiйної картки зовнiшньоекономiчного контракту.

У разi вiдмови в реєстрацiї заявниковi направляється лист з об-ґрунтуванням мотивiв вiдмови. Але заявник має право доопрацювати документи.

Модуль ІІ. Підприємство як головний суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності

Суб’єкт ЗЕД України, який звернувся за реєстрацiєю зовнiшньо-економiчного договору, оплачує вартiсть послуг за реєстрацiю в розмiрах, якi визначає Мiнiстерство економiки України.

Документом, що пiдтверджує реєстрацiю договору, є картка ре-єстрацiї — облiку зовнiшньоекономiчного договору. Вона видається су-б’єкту ЗЕД у двох примiрках, один iз яких залишається в нього, а другий подається до митних органiв, де й залишається пiсля митного оформ-лення вiдповiдних товарiв. Картка дiйсна для митного оформлення екс-портної продукцiї протягом 12 мiсяцiв з дати її оформлення. Ця картка втрачає чиннiсть для митного оформлення експортної продукцiї в разi:

—        закiнчення термiну дiї картки або зовнiшньоекономiчного до-говору;

—        перетину митного кордону експортної продукцiї в повному обсязi згiдно з умовами контракту;

—        вiдповiдного подання Мiнiстерства економiки до Державної митної служби.

Засвiдчена копiя картки реєстрацiї-облiку надається суб’єктом ЗЕД України до Торгово-промислової палати України або до ре-гiональної ТПП для отримання сертифiката про походження товару.

Унесення змiн та доповнень до картки реєстрацiї-облiку зов-нiшньоекономiчного договору не допускаються, а у разi її втрати вона не поновлюється.

Для окремих видiв договорiв передбаченi iншi умови реєстрацiї. Так, здiйснення державної реєстрацiї договорiв про виробничу ко-операцiю, спiльне виробництво та iншi види спiльної iнвестицiйної дiяльностi за участю iноземного iнвестора, порядок подання до-кументiв для цього та їхнiй розгляд регулює Положення про порядок державної реєстрацiї договорiв (контрактiв) про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть за участю iноземного iнвестора, затверджене постановою КМУ вiд 30.01.1997 р.

Вiдповiдно до цього Положення реєстрацiї пiдлягають договори про названi види спiльної дiяльностi, яка не пов’язана зi створен-ням юридичної особи. Державну реєстрацiї здiйснює Мiнiстерство економiки України та уповноваженi ним органи. Реєстрацiя є пiд-ставою для здiйснення iноземної iнвестицiї за такими договорами. Реєструвати договiр може учасник або уповноважена особа. Вона по-дає такi документи:

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

—        лист-звернення про державну реєстрацiю договору;

—        iнформацiйну картку договору;

—        оригiнал та копiю договору;

—        засвiдченi копiї установчих документiв суб’єктiв ЗЕД Ук раїни та свiдоцтва про його державну реєстрацiю як суб’єкта пiд-приємницької дiяльностi;

—        витяг iз торговельного, банкiвського або судового реєстру то-що, який засвiдчує реєстрацiю iноземної юридичної особи (не-резидента) в країнi її мiсцезнаходження. Зазначений документ повинен бути засвiдчений вiдповiдно до законодавства країни його видачi, складений українською мовою та легалiзований у консульськiй установi України. Цей документ може бути засвiдчений також у посольствi вiдповiдної держави в Українi та легалiзований у Мiнiстерствi закордонних справ України;

—        вiдповiдний дозвiл (лiцензiю), якщо згiдно iз законодавством Ук-раїни цього потребує дiяльнiсть, що передбачається договором;

—        документ про оплату послуг за державну реєстрацiю догово-ру.

Картка державної реєстрацiї договору (контракту) та спецiальна вiдмiтка про реєстрацiю на договорi пiдтверджують факт реєстрацiї. Її видають суб’єкту ЗЕД у трьох примiрниках: перший подається до митних органiв для митного оформлення майна, другий — до подат-кових органiв, третiй залишається у суб’єкта ЗЕД.

Семiнар № 7. Особливостi укладання, реєстрацiї та облiку зовнiшньоекономiчного договору

Мета й завдання заняття: визначити сутнiсть договору, охарак-теризувати етапи його пiдготовки, укладання та виконання, розкрити дiючий порядок реєстрацiї.