Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
До iстотних умов належать: : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

До iстотних умов належать:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

1.         Назва, номер договору (контракту), дата та мiсце його укладення.

2.         Преамбула.

У преамбулi зазначається повне найменування сторiн-учас никiв

зовнiшньоекономiчної операцiї, пiд якими вони офiцiйно за реєстрованi, iз зазначенням країни, скорочене визначення країн як контрагентiв («Продавець», «Покупець», «Замовник», «Постачальник тощо»), осо-ба, вiд iменi якої укладається зовнiшньоекономiчний до говiр (контр-акт), та найменування документiв, якими керуються контрагенти пiд час укладення договору (контракту) (установчi документи тощо).

3.         Предмет договору (контракту).

У цьому роздiлi визначається, який товар (роботи, послуги) один

з контрагентiв зобов’язаний поставити (здiйснити) iншому iз зазна-ченням точного найменування, марки, сорту або кiнцевого результа-ту роботи, що виконується.

У разi бартерного (товарообмiнного) договору (контракту) або контракту на переробку давальницької сировини визначається також точне найменування (марка, сорт) зустрiчних поставок (або назва то-вару, що є кiнцевою метою переробки давальницької сировини).

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

Якщо товар (робота, послуга) потребує бiльш детальної характе-ристики або номенклатура товарiв (робiт, послуг) досить велика, то все це зазначається в додатку (специфiкацiї), який має бути невiд’ємною частиною договору (контракту), про що робиться вiдповiдна вiдмiтка в текстi договору (контракту).

Для бартерного (товарообмiнного) договору (контракту) згада-ний додаток (специфiкацiя), крiм того, балансується ще за загальною вартiстю експорту та iмпорту товарiв (робiт, послуг).

У додатку до договору (контракту) про переробку давальницької сировини зазначається вiдповiдна технологiчна схема такої переробки.

Технологiчна схема переробки давальницької сировини повинна вiдображати:

—        усi основнi етапи переробки сировини та процес перетворення сировини в готову продукцiю;

—        кiлькiснi показники на кожному етапi переробки з обґрунту-ванням технологiчних витрат сировини;

—        втрати виконавця переробки на кожному з етапiв переробки.

4.         Кiлькiсть та якiсть товару (обсяги виконання робiт, надання

послуг).

У цьому роздiлi визначається, залежно вiд номенклатури, одиниця вимiру товару, прийнята для товарiв такого виду (у тоннах, кiлограмах, штуках тощо), його загальна кiлькiсть та якiснi характеристики.

У текстi договору (контракту) про виконання робiт (надання послуг) визначаються конкретнi обсяги робiт (послуг) та термiн їх виконання.

5.         Базиснi умови поставки товарiв (приймання-здавання виконаних робiт або послуг).

У цьому роздiлi зазначається вид транспорту та базиснi умо-ви поставки (у вiдповiдностi до Мiжнародних правил iнтерпретацiї комерцiйних термiнiв, якi визначають обов’язки контрагентiв щодо поставки товару i встановлюють момент переходу ризикiв вiд однiєї сторони до iншої, а також конкретний строк поставки товару (окре-мих партiй товару).

У випадку укладення договору (контракту) про виконання робiт (надання послуг) у цьому роздiлi визначаються умови та строки ви-конаних робiт (послуг).

Модуль ІІ. Підприємство як головний суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності

6.         Цiна та загальна вартiсть договору (контракту).

У цьому роздiлi визначається цiна одиницi вимiру товару та за-гальна вартiсть товарiв або вартiсть виконаних робiт (наданих по-слуг), що поставляються згiдно з договором (контрактом), крiм ви-падкiв, коли цiна товару розраховується за формулою, та валюта контракту. Якщо згiдно з договором (контрактом) поставляються то-вари рiзної якостi та асортименту, то цiна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору (контракту) зазначається його загальна вартiсть. У цьому разi цiновi показники можуть бути зазначенi в додатках (специфiкацiях), на якi робиться посилання в текстi договору (контракту).

При розрахунках цiни договору (контракту) за формулою за-значається орiєнтовна вартiсть договору (контракту) на дату його укладення.

У договорi (контрактi) про переробку давальницької сировини крiм того, зазначається її заставна вартiсть, цiна та загальна вартiсть готової продукцiї, загальна вартiсть переробки.

У бартерному (товарообмiнному) договорi (контрактi) зазнача-ється загальна вартiсть товарiв (робiт, послуг), що експортуються, та загальна вартiсть товарiв (робiт, послуг), що iмпортуються за цим договором (контрактом), з обов’язковим вираженням в iноземнiй валютi, вiднесенiй Нацiональним банком України до першої групи Класифiкатора iноземних валют.

7.         Умови платежiв.

Цей роздiл визначає валюту платежу, спосiб, порядок та строки

фiнансових розрахункiв та гарантiї виконання сторонами взаємних платiжних зобов’язань. Залежно вiд обраних сторонами умов плате-жу в текстi договору (контракту) зазначаються:

—        умови банкiвського переказу до (авансового платежу) та/або пiсля вiдвантаження товару або умови документарного акреди-тива, або iнкасо (з гарантiєю);

—        умови за гарантiєю, якщо вона є або коли вона необхiдна (вид гарантiї: на вимогу, умовна), умови та термiн дiї гарантiї, мож ли-вiсть змiни умов договору (контракту) без змiни гарантiй.

8.         Умови приймання-здавання товару (робiт, послуг).

У цьому роздiлi визначаються строки та мiсце фактичної передачi

товару, перелiк товаросупроводжувальних документiв.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

Приймання-здавання проводиться за кiлькiстю згiдно з товаросу-проводжувальними документами, за якiстю – згiдно з документами, що засвiдчують якiсть товару.

9.         Упаковка та маркування.

Цей роздiл мiстить вiдомостi про упаковку товару (ящики, мiшки,

контейнери тощо), нанесене на неї вiдповiдне маркування (наймену-вання продавця та покупця, номер договору (контракту), мiсце при-значення, габарити, спецiальнi умови складування i транспортування та iнше), а за необхiдностi також умови її повернення.

10.       Форс-мажорнi обставини.

Цей роздiл мiстить вiдомостi про те, за яких випадкiв умови до-говору (контракту) можуть бути не виконанi сторонами (стихiйнi лиха, воєннi дiї, ембарго з боку влади та iн.). При цьому сторони звiльняються вiд виконання зобов’язань на строк дiї цих обставин, або можуть вiдмовитися вiд виконання договору (контракту) част-ково або в цiлому без додаткової фiнансової вiдповiдальностi. Строк дiї форс-мажорних обставин пiдтверджується торгово-промисловою палатою вiдповiдної країни.

11.       Санкцiї та рекламацiї.

Цей роздiл установлює порядок застосування штрафних санкцiй

(у вiдсотках вiд вартостi недопоставленого товару (робiт, послуг) або суми неоплачених коштiв, строки виплати штрафiв — вiд якого термiну вони встановлюються та протягом якого часу дiють, або їх граничний розмiр), строки, протягом яких рекламацiї можуть бути заявленi, права та обов’язки сторiн договору (контракту) при цьому, способи врегулювання рекламацiй.

12.       Урегулювання спорiв у судовому порядку.

У цьому роздiлi визначаються умови та порядок вирiшення

спорiв у судовому порядку щодо тлумачення, невиконання та/або неналежного виконання договору з визначенням назви суду або чiтких критерiїв визначення суду будь-якого зi сторiн залежно вiд предмета та характеру спору, а також погоджений сторонами вибiр матерiального i процесуального права, яке буде застосовуватися цим судом, та правил процедури судового урегулювання.

13.       Мiсцезнаходження (мiсце проживання), поштовi та платiжнi

реквiзити сторiн.

Модуль ІІ. Підприємство як головний суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності

При цьому зазначаються мiсцезнаходження (мiсце проживан-ня), повнi поштовi та платiжнi реквiзити (номер рахунка, назва та мiсцезнаходження банку), контрагентiв договору (контракту).

У договорi за домовленiстю сторiн можуть визначатися несуттєвi (додатковi) умови. При їх порушеннi однiєї з сторiн iнша сторона не має права вiдмовитися вiд прийняття товару та розiрвати контракт, а може тiльки вимагати виконання зобов’язань та вiдшкодування збиткiв.

До додаткових належать умови: страхування, гарантiї якостi, умови залучення субвиконавцiв договору (контракту), агентiв, пе-ревiзникiв, визначення норм навантаження (розвантаження), умови передачi технiчної документацiї на товар, збереження торгових марок, порядок сплати податкiв, митних зборiв, рiзного роду захиснi засте-реження, з якого моменту договiр (контракт) починає дiяти, кiлькiсть пiдписаних примiрникiв договору (контракту), можливiсть та поря-док унесення змiн до договору (контракту) та iн.