Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 7. Зовнiшньоекономiчний договiр: структура, порядок укладання та реєстрацiї 7.1. Сутнiсть та структура зовнiшньоекономiчного договору : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

Тема 7. Зовнiшньоекономiчний договiр: структура, порядок укладання та реєстрацiї 7.1. Сутнiсть та структура зовнiшньоекономiчного договору


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

магниевый скраб beletage

Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) — це матерiально оформлена угода двох чи бiльше суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дi-яльностi та їх iноземних контрагентiв, спрямована на встанов лення, змiну або припинення взаємних прав та обов’язкiв у зовнiшньо-економiчнiй дiяльностi.

Основнi ознаки зовнiшньоекономiчного договору:

—        контрагенти перебувають у рiзних країнах;

—        товар перетинає кордон, якщо це матерiальний об’єкт;

—        розрахунки в iноземнiй валютi, за винятком товарообмiнних операцiй;

—        комерцiйний характер.

Зовнiшньоекономiчний договiр виконує такiфункцiї:

—        юридично закрiплює вiдносини мiж партнерами, надаючи їм характеру обов’язкiв, виконання яких захищено законом;

—        визначає порядок, способи i послiдовнiсть здiйснення дiй парт-нерами;

—        передбачає способи забезпечення обов’язкiв.

При складаннi контрактiв враховуються принципи мiжнародних

комерцiйних договорiв, якi розробленi УНIДРУА:

1. Свобода договору та його форми. Це виражається у свободi регулювання вiдносин вiдповiдно до законодавчих норм держави. Цей принцип передбачає:

Модуль ІІ. Підприємство як головний суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності

—        вiльне рiшення про укладення чи неукладення договору;

—        вiльний вибiр контрагентiв;

—        вiльне визначення змiсту договору;

—        вiльне вирiшення питання про спосiб i форму укладення конт-ракту;

—        свобода змiни договору в цiлому чи окремих його положень;

—        право вирiшувати питання про розiрвання контракту.

 

2.         Обов’язковiсть договору. Належним чином укладений контр-акт є обов’язковим для сторiн, що є наслiдком свободи укладення контракту. Сторони узгоджують волю i розроблюють для себе пра-вило, яким врегульовують конкретнi взаємнi вiдносини. При цьо-му вiдповiдно до норм закону мають можливiсть врегулювати свої вiдносини за власним бажанням, виходячи зi своїх iнтересiв. Але цей контракт може бути змiнений або розiрваний згiдно з його умовами або за узгодженням волi всiх сторiн.

3.         Добросовiснiсть та чесна дiлова практика. Кожна сторона про-тягом чинностi договору повинна дiяти вiдповiдно з прийнятою у практицi мiжнародної торгiвлi добросовiснiстю та чесною дiловою практикою, i не мають права виключити чи обмежити цей принцип. Чесна дiлова практика не повинна застосовуватись за стандартами, якi звичайно використовуються в рамках окремих правових систем. Внутрiшнi стандарти беруться до уваги, коли доведено, що вони є за-гально прийнятими в рiзних правових системах.

4.         Звичай та практика. Контрагенти можуть бути зв’язанi будь-яким звичаєм, вiдносно якого вони домовились, та практикою, яку вони установили у своїх взаємовiдносинах. Пiд звичаєм розумiють ши роковiдомий порядок дiлових вiдносин визначеної сфери дi яль-ностi, якого постiйно додержуються в мiжнароднiй комерцiйнiй практицi.

Зовнiшньоекономiчний договiр укладається у простiй письмовiй формi. Повноваження представника на укладення договору випливає з доручення, статутних документiв. Дiї, якi здiйснюються вiд iменi iноземного суб’єкта ЗЕД уповноваженим суб’єктом ЗЕД України, вважаються дiями цього iноземного суб’єкта.

Сторони договору мають бути здатними до його укладання вiд-повiдно до законодавства України та/або закону мiсця укладання до-говору. Загалом зовнiшньоекономiчнi угоди укладаються вiдповiдно

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

до законодавства України з урахуванням мiжнародних угод, мiж на-родних звичаїв, рекомендацiй мiжнародних органiзацiй.

Для пiдписання зовнiшньоекономiчного договору суб’єктам ЗЕД не потрiбен дозвiл будь-якого органу державної влади. Вони мають право укладати рiзнi види договорiв, крiм тих, якi забороненi законо-давством України.

Якщо зовнiшньоекономiчний договiр не вiдповiдає вимогам укра-їнського законодавства або мiжнародних договорiв України, то його може бути визнано недiйсним у судовому порядку.

Форма зовнiшньоекономiчного договору визначається правом мiсця його укладання.

Права та обов’язки сторiн за зовнiшньоекономiчними договора-ми (контрактами) визначаються правом країни, обраної сторонами пiд час укладання договору або внаслiдок подальшого погодження. За вiдсутностi такого погодження застосовується право країни, де заснована, має своє мiсце проживання або основне мiсце дiяльностi сторона, яка є:

—        продавцем — у договорi купiвлi-продажу;

—        лiзингодавцем — у лiзинговiй угодi;

—        лiцензiаром — у лiцензiйному договорi;

—        комiтентом (консигнатором) — у договорi комiсiї (консигнацiї);

—        доверителем — у договорi доручення;

—        перевiзником — у договорi перевезення;

—        експедитором — у договорi транспортно-експедиторського об-слуговування;

—        страхувальником – у договорi страхування;

—        кредитором – у договорi кредитування тощо.

Залежно вiд виду зовнiшньоекономiчного договору здiй снюється

вибiр того чи iншого застосовуваного права. Так, до зовнiшнь о еко-номiчних договорiв:

—        про виробниче спiвробiтництво, спецiалiзацiю та кооперу-вання, виконання будiвельно-монтажних робiт застосовують право країни, де здiйснюється така дiяльнiсть або де створю-ються передбаченi договором результати, якщо сторони не погодили iншого;

—        про створення СП застосовується право країни, на територiї якої СП створюється та офiцiйно реєструється;

Модуль ІІ. Підприємство як головний суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності

— укладених на аукцiонах, торгах або на бiржi, застосовується право країни, на територiї якої проводиться аукцiон, торги або знаходиться бiржа.

До iнших контрактiв застосовується право країни, де заснована чи має мiсце проживання або основне мiсце дiяльностi сторона, яка здiйснює виконання такого договору, що має вирiшальне значення для його змiсту.

При прийманнi виконання за контрактом береться до уваги пра-во мiсця проведення такого приймання, оскiльки сторони не пого-дили iнше.

Структура зовнiшньоекономiчного договору визначена По ло жен-ням про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) [36].

Для укладання договору необхiдна згода сторiн за всiма iстотними умовами, тобто умовами, без яких вiн не має юридичної чинностi. Договiр вважається укладеним, якщо мiж сторонами в належнiй формi досягнуто згоди з усiх iстотних умов. У разi невиконання од-ним з партнерiв суттєвих умов друга сторона може стягнути збитки.