Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5. Вiдповiдальнiсть пiдприємств за порушення у сферi ЗЕД : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

5.5. Вiдповiдальнiсть пiдприємств за порушення у сферi ЗЕД


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

Пiдприємства несуть певну вiдповiдальнiсть за порушення в сферi ЗЕД. Порядок притягнення до вiдповiдальностi, здiйснення та звiль нен-ня вiд вiдповiдальностi визначається законами України [3, 9, 15, 18].

До українських пiдприємств та iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi застосовуються спецiальнi санкцiї у випадку порушення валютного, митного, податкового, iншого законодавства, зв’язаного з їх зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю [29].

Види спецiальних санкцiй такi:

—        накладання штрафiв (фiнансовi санкцiї);

—        застосування режиму лiцензування;

—        тимчасове зупинення ЗЕД.

Фiнансовi санкцiї (штрафи) накладаються у випадках несвоєчас-ного виконання або невиконання суб’єктом ЗЕД своїх обов’язкiв. Їхнiй розмiр визначається вiдповiдними положеннями законодавчих та нормативних актiв України та/або рiшеннями судових органiв. Наприклад:

а) вiдповiдальнiсть за порушення митного законодавства перед-бачається у випадках:

—        незупинки транспортного засобу, що перемiщується через митний кордон України, у зонi митного контролю (до однiєї мiнiмальної зарплати)1;

—        вiдправки транспортного засобу, який перебуває пiд мит-ним контролем, без дозволу митницi України (до однiєї мi нi-мальної зарплати);

1 Розмір штрафу указано для юридичних осіб.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

—        причалювання до судна, яке перебуває пiд митним контролем, iнших суден та плавучих засобiв без дозволу митного органу України (до однiєї мiнiмальної зарплати);

—        неподання митному органу України необхiдних для здiйснення митного контролю документiв на транспортнi засоби (1–2,5 мi-нiмальних зарплат), а також документiв на товари, валюту, цiн-ностi та iншi предмети (2,5–10 мiнiмальних зарплат);

—        неподання у митний орган України у визначений строк пред-метiв, якi перебувають пiд митним контролем i перевозяться з одного митного органу України в iнший, а також документiв на цi предмети (2,5–10 мiнiмальних зарплат);

—        видавання без дозволу митного органу України або втрата предметiв, якi перебувають пiд митним контролем (2,5–10 мi-нi мальних зарплат з конфiскацiєю предметiв, якi є об’єктом правопорушення або без неї);

—        перемiщення предметiв через митний кордон України з прихо-вуванням вiд митного контролю (300–1000 мiнiмальних зарп-лат з конфiскацiєю предметiв або без неї);

—        зберiгання, перевезення або придбання предметiв, якi ввезенi на митну територiю України поза митним контролем чи з при-ховуванням вiд такого контролю, а також предметiв, щодо яких надано митнi пiльги (2,5–10 мiнiмальних зарплат з кон-фiскацiєю таких предметiв або без неї);

—        недекларування предметiв, якi перемiщуються через мит-ну територiю України (2,5–10 мiнiмальних зарплат, з кон фi-скацiєю чи без неї цих предметiв);

—        використання предметiв, на якi надано пiльги щодо оподат-кування митом, в iнших цiлях, нiж тi, у зв’язку з якими були наданi такi пiльги, без дозволу митних органiв (100–200 % су-ми мита, яка не сплачена у зв’язку з наданням пiльг);

—        несплата мита та митних зборiв протягом установлених строкiв, а також iнших дiй, якi спричинили несплату митних платежiв (100–300 % суми несплати митних платежiв);

б) вiдповiдальнiсть за порушення валютного законодавства пе-редбачається у випадках:

—        дiйснення операцiй з валютними цiнностями, якi потребують

лiцензування, без одержання iндивiдуальної лiцензiї НБУ. ПоМодуль ІІ. Підприємство як головний суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності

рушення порядку розрахункiв (штраф у сумi, що еквiвалентна сумi валютних цiнностей, якi були використанi при розрахун-ках, перерахованi у валюту України по обмiнному курсу НБУ на день здiйснення таких операцiй);

—        несвоєчасне надання, приховування, перекручення звiтностi про валютнi операцiї, а також не виконання вимог щодо декла-рування валютних цiнностей та iншого майна, що перебуває за межами України (штраф у сумi, яку встановлює НБУ);

—        порушення строкiв зарахування виручки на валютнi рахунки резидентiв (пеня у розмiрi 0,3% вiд суми неодержаної виручки за кожен день прострочки, включаючи день сплати).

Iндивiдуальний режим лiцензування застосовується у випадках порушення суб’єктами ЗЕД положень Закону про ЗЕД, що встанов-люють певнi заборони, обмеження або режим здiйснення зов нiш ньо-економiчних операцiй з дозволу держави.

Тимчасове зупинення ЗЕД застосовується у випадках порушен ня Закону про ЗЕД, проведення дiй, якi можуть зашкодити iнтересам на-цiональної економiчної безпеки чи привести до порушення мiж народних зобов’язань України, а також якщо суб’єкт ЗЕД, до якого ранiше було застосовано санкцiю, — iндивiдуальний режим лiцен зу вання, протягом року пiсля її застосування не прийняв заходiв щодо приведення своєї дi-яльностi вiдповiдно до вимог чинного законодавства у сферi ЗЕД.

Спецiальнi санкцiї здiйснюються центральним органом вико-навчої влади з питань економiчної полiтики i поширюються на всi види зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Вони дiють до прийняття суб’єктами ЗЕД практичних заходiв щодо усунення порушення чин-ного законодавства у сферi ЗЕД.

Семiнар № 5. Умови реалiзацiї зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдприємства

Мета й завдання заняття: визначити базовi органiзацiйно-правовi умови реалiзацiї ЗЕД пiдприємства , особливостi їхнього застосування.