Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4. Лiцензування експортно-iмпортних операцiй : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

5.4. Лiцензування експортно-iмпортних операцiй


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

У процесi здiйснення експортно-iмпортних операцiй в Українi може запроваджуватись режим лiцензування, який буває автоматич-ним та неавтоматичним.

Автоматичне лiцензування — це комплекс дiй органу виконавчої влади з надання суб’єкту ЗЕД дозволу на здiйснення протягом визна-ченого перiоду експорту (iмпорту) товарiв, щодо яких не встановлю-ються кiлькiснi або iншi обмеження.

Неавтоматичне лiцензування — це комплекс дiй органу виконав-чої влади з надання суб’єкту ЗЕД дозволу на здiйснення протягом визначеного перiоду експорту (iмпорту) товарiв, щодо яких встанов-люються кiлькiснi або iншi обмеження.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

Вiн здiйснюється в разi:

—        рiзкого погiршення розрахункового балансу країни, якщо не-гативне сальдо його перевищує 25% вiд загальної суми валют-них вимог України;

—        досягнення встановленого рiвня зовнiшньої заборгованостi;

—        значного порушення рiвноваги за певними товарами на вну-трiшньому ринку України. Це стосується насамперед сiль-сько господарської продукцiї, продуктiв рибальства, продукцiї харчової промисловостi та промислових товарiв народного спо-живання першої необхiдностi;

—        необхiдностi забезпечити певнi пропорцiї мiж iмпортною та вiтчизняною сировиною у виробництвi;

—        необхiдностi здiйснити заходи у вiдповiдь на дискримiнацiйнi дiї iнших держав;

—        порушення суб’єктом ЗЕД правових норм цiєї дiяльностi (за-проваджується як санкцiя режиму лiцензування).

Запровадження режиму лiцензування приймається Верховною Радою України. Лiцензiї видаються Мiнiстерством економiки Ук ра-їни, а також вiдповiдним пiдроздiлом обласної чи мiської (у м. Києвi та м. Севастополi) державною адмiнiстрацiєю на пiдставi заявок су-б’єктiв ЗЕД.

Заявка на лiцензiю має такi реквiзити:

—        номер заявки;

—        офiцiйне найменування суб’єкта ЗЕД та номер свiдоцтва учас-ника ЗЕД;

—        найменування та код товару;

—        шифр та назва країни, в яку товар експортується або з якої вiн iмпортується;

—        строк дiї;

—        кiлькiсть або вартiсть товару, одиниця вимiру товару;

—        митниця;

—        повне найменування та адреса покупця i продавця;

—        вид угоди;

—        валюта платежу, цiна товару;

—        погодження;

—        iм’я керiвника подавця, орган, який видає лiцензiю;

—        особливi умови лiцензiї

Модуль ІІ. Підприємство як головний суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності

Рiшення щодо заявки на лiцензiю реєструється в Державному реєстрi експортних та iмпортних лiцензiй. У разi вiдмови у видачi лi-цензiї, рiшення, яке має бути мотивованим, надсилається подавцю в письмовiй формi.

За видачу лiцензiї стягується державний збiр. Його розмiр вста-новлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Щороку Кабiнет Мiнiстрiв України встановлює перелiк товарiв, експорт чи iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню. У разi, якщо лiцензiї не реалiзуються суб’єктами пiдприємницької дiяльностi протягом установленого строку, їхня дiя може бути продовжена.