Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.2. Застосування до пiдприємств режиму сприяння при провадженнi зовнiшньоекономiчних операцiй : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

5.2. Застосування до пiдприємств режиму сприяння при провадженнi зовнiшньоекономiчних операцiй


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

Щоб усунути обмеження, якi стримують розвиток зовнiшньо еко-номiчної дiяльностi, до окремих пiдприємств-резидентiв України за-стосовується режим сприяння [26].

Режим сприяння передбачає, що пiд час провадження українськими пiдприємствами зовнiшньоекономiчних операцiй до них не застосову-ються при митному оформленнi товарiв i транспортних засобiв заходи нетарифного регулювання та iншi обмеження, а також встановлюється спрощений порядок застосування процедур митного оформлення.

Для застосування режиму сприяння ЗЕД пiдприємства повиннi вiдповiдати таким критерiям оцiнки:

—        є зареєстрованими в Українi резидентами — платниками по-даткiв (податку на додану вартiсть, податку на прибуток, ак-цизного збору);

—        здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть протягом при-наймнi двох рокiв, що передують моменту здiйснення оцiнки пiдприємства;

—        є прибутковими протягом двох рокiв, що передують моменту здiйснення оцiнки пiдприємства;

—        не мати простроченої заборгованостi за зовнiшньоекономiчними операцiями протягом двох рокiв, що передують моменту здiй-снення оцiнки пiдприємства;

—        не мати заборгованостi з податкiв i зборiв (обов’язкових пла тежiв) до бюджетiв та державних цiльових фондiв про-тягом двох рокiв, що передують моменту здiйснення оцiнки пiдприємства;

—        не мати порушень митного, податкового, в тому числi й валют-ного законодавства протягом двох рокiв, що передують момен-ту здiйснення оцiнки пiдприємства;

—        до пiдприємства не застосовувалися спецiальнi санкцiї, пе-редбаченi статею 37 Закону України «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть», протягом двох рокiв, що передують моменту здiй-снення оцiнки пiдприємства.

У разi вiдповiдностi пiдприємства затвердженим критерiям оцiн ки, воно має право звернутися до Державної митної служби з проханням про незастосування одного чи декiлькох заходiв нетарифного регулю-Модуль ІІ. Підприємство як головний суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності

вання. До звернення додається письмове погодження Державної по-даткової адмiнiстрацiї, яка пiдтверджує вiдповiднiсть пiдприємства за-значеним критерiям. Для отримання цього погодження пiдприємство повинно надати довiдку з Державної податкової iнспекцiї за мiсцем його реєстрацiї з iнформацiєю щодо вiдповiдностi критерiям оцiнки. Державна митна служба перевiряє вiдповiднiсть пiдприємства кри те-рiям та пiсля погодження з Мiнiстерством еконо мiки, видає наказ про внесення пiдприємства до Перелiку пiдприємств, до яких застосову-ється режим сприяння. За неухильним дотриманням пiдприємством чинного законодавства здiйснюється жорсткий контроль.