Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Передмова : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

Передмова


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

Перебудова економіки України на ринкових засадах су про вод жу-ється дедалі більшим залученням нашої краї ни до існуючої системи світогосподарських зв’язків. Інтегрування економіки України у світове господарство, її участь у різних видах міжнародного підприємництва підвищує роль та значення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, яка здійснюється шляхом проведення комерційних операцій є важливим елементом механізму управління зовнішньоекономічними відносина-ми. Зовнішньоекономічні відносини виявляються у формах обміну ма-те рі альними товарами, послугами, продуктами інтелектуальної праці, ре зультатами виробничо-технічного співробітництва між країнами.

Для підвищення рівня відкритості української економіки необхід-но створювати для підприємств більш сприятливі умови щодо виходу на зовнішні ринки. Широкий вихід підприємств на зовнішні ринки може бути ефективним лише у тому випадку, якщо спеціалісти у га-лузі ЗЕД оволодіють теорією та практикою здійснення зовнішньоеко-номічних операцій. Виходячи з цього, а також з урахуванням підклю-чення України до Болонського процесу, метою навчального посібника є систематизація та узагальнення закономірностей, умов, принципів, процесів здійснення ЗЕД підприємств, забезпеченні більш глибокого розуміння стратегічних та процедурних аспектів ЗЕД, структурування змісту відповідно до вимог стандартів кредитно-модульної системи.

Згідно з програмою курсу, посібник складається з трьох модулів.

Модуль перший присвячено висвітленню теоретичних питань, за-гальній характеристиці ЗЕД, механізму регулювання ЗЕД, який втілює питання митно-тарифного, нетарифного та валютного регулю вання, особливостям управління ЗЕД на рівні країни та регіону, а також про-блемам захисту прав суб’єктів ЗЕД від дискримінаційних дій іноземних держав, проти недобросовісної конкуренції та зростаючого імпорту.

У другому модулі розглядаються стимулюючі фактори ЗЕД під-приємства, організаційно-функціональна структура ЗЕД підприємства, питання ліцензування експортно-імпортних операцій та відповідаль-ності за порушення у сфері зовнішньоекономічних зв’язків. Докладно

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

висвітлюються особливості двох моделей ЗЕД: зовнішньоторговельної та виробничо-інвестиційної, існування яких базується на поділі зовніш-ніх комерційних зв’язків та за структурною ознакою, яка охоплює осно-вні види міжнародного підприємництва. Подано порядок укладення, реєстрації та обліку зовнішньоекономічного договору (контракту), а та-кож показано підходи до оцінювання ефективності ЗЕД підприємств.

Третій модуль присвячен функціональному забезпеченню ЗЕД. У ньому узагальнюються аспекти митного оформлення експортно-імпортних операцій, охарактеризовані особливості транспортного за-безпечення та страхування у ЗЕД. Особлива увага приділена пробле-мам валютно-фінансових та платіжних умов ЗЕД, які залежать від виду діяльності та потребують використання специфічних механіз мів та ін-струментів. Від вибору форм і умов розрахунків залежить швидкість та гарантії одержанні платежу, суми витрат, пов’язаних із проведенням операцій через банк, та значною мірою валютна ефективність угоди.

У кожному модулі курсу подано матеріали до проведення інтерактив-них лекцій та семінарських занять, стислі конспекти лекцій з основних тем дисципліни, проблемно-пошукові запитання, тематику доповідей і ре-фератів для презентації на семінарських заняттях, необхідну літературу.

Посібник також залучає контрольні запитання та тестові завдання до кожного узагальненого модуля курсу, підсумкові тестові завдання та контрольні запитання до курсу в цілому, загальну бібліографію.

Надання відповідей на контрольні запитання,виконання тесто-вих завдань передбачає ознайомлення студентів не тільки із стислим конспектом основних тем навчального посібника,а й з рекомендова-ною літературою до модулів і курсу в цілому.

Навчальний посібник підготовлено спільно із провідними фахів-цями Білоруського торгово-економічного університету, передусім із ректором цього університету А.А. Наумчик та завідувачем кафедрою світової та національної економіки С.Н. Лебедевою. У підготовці на-вчального посібника брали також участь аспіранти та магістри зі спе-ціальності «Міжнародна економіка»: І.О. Горячко, Л.П. Апостолюк, О.А. Єрмакова, М.Є. Бикова. Автори і редактори висловлюють щиру вдячність академіку НАН України, д.е.н., професору Пахомову Ю.М., академіку НАН України, професору Амоші О.І., д.е.н., професору Ма-когону Ю.В. за співро бітництво, корисні й неупереджені зауваження та допомогу, надані під час роботи над цією книгою.