Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.2. Захист прав суб’єктів ЗЕД від дискримінаційних та недружніх дій іноземних держав, економічних угруповань : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

4.2. Захист прав суб’єктів ЗЕД від дискримінаційних та недружніх дій іноземних держав, економічних угруповань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

До заходів у відповідь на дискримінаційні або недружні дії іно-земних держав та економічних угруповань відносять:

—        застосування повної заборони (повного ембарго) на торгівлю. Рішення приймається Верховною радою України (ВР);

—        застосування часткової заборони (часткового ембарго) на тор гів лю. Рішення приймається ВР та Кабінетом Міністрів України (КМУ);

—        позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму (рішення приймається ВР);

—        запровадження спеціального мита (рішення приймається КМУ);

—        запровадження режиму ліцензування та/або квотування зо-внішньоекономічних операцій. Рішення приймається КМУ та центральним органом виконавчої влади з питань економічної по-літики тобто Міністерством економіки (далі – Міністерство);

—        встановлення квот (контингентів) за рішенням КМУ та Мі ні-стерства1;

1 До квот (контингентів відносять глобальні, індивідуальні, а також групові (вони встановлюються по товару з визначенням групи країн, куди товар експортується або з яких він імпортується) квоти. Інші види квот: експортні (імпортні), компенсаційні, антидемпінгові, спеціальні.

Модуль І. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності

запровадження комбінованого режиму квот і контингентів за рішенням КМУ та Міністерства;

запровадження індикативних цін щодо імпорту та/або експор-ту товарів за рішенням Міністерства;

інші заходи, передбачені законами та міжнародними договора-ми України (рис. 4.2).

 

Органи державного регулювання ЗЕД, які запроваджують відповідні заходи

 

Рис. 4.2. Види дискримінаційних та недружніх дій іноземних держав та економічних угруповань

З метою встановлення дискримінаційних або недружніх дій іно-земних держав (економічних угруповань) центральним органом ви-конавчої влади з питань економічної політики проводиться розсліду-вання в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Розслідування проводиться за такою схемою:

1 етап. Матеріали, що стосуються дискримінаційних або недруж-ніх дій інших держав, митних союзів або економічних угруповань, по-даються до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі;

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

2          етап. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі дає рекомен-дації відповідним державним органам щодо застосування відповід-них заходів;

3          етап. Міністерство економіки та Міністерство закордонних справ на підставі матеріалів розслідування звертаються до відповід-них органів іноземних держав чи економічних угруповань з пропо-зицією про врегулювання спірного питання;

4          етап. У разі позитивного рішення Міністерство формує делега-цію для проведення переговорів та підготовки міжнародних догово-рів міжвідомчого характеру.

У разі негативного рішення, тобто якщо немає офіційної згоди на застосування міжнародно-правових засобів урегулювання міжнарод-них спорів, Міністерство або КМУ самостійно застосовують відпо-відні заходи;

5          етап. Застосування заходів у відповідь на дискримінаційні дії

припиняється в разі припинення іноземними державами, економічними угрупованнями таких дій щодо України, підписанням відповідної угоди та/або відшкодування збитків.

Українські акти (акти Міністерства) про врегулювання спору та застосування заходів щодо дискримінаційних та/або недружніх дій ін-ших держав, митних союзів, економічних угруповань є обов’язковими для виконання українськими органами виконавчої влади, суб’єктами ЗЕД та іноземними суб’єктами господарської діяльності.