Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Нетарифне регулювання : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

3.2. Нетарифне регулювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

магниевый скраб beletage

Нетарифні обмеження здійснюються адміністративними, фінансо-вими, кредитними й іншими методами. Їх нараховується більше ніж 800.

Поширення нетарифних обмежень пояснюється тим, що їх вве-дення є привілеєм уряду країни і вони не регулюються міжнародни-ми угодами.

Нетарифні обмеження можна класифікувати за такими групами: кількісні, приховані, фінансові [54, с. 66–83; 60, с. 182–196].

До кількісних обмежень належать квотування, ліцензування, «до-бровільні» обмеження експорту.

Квотування. Квота є найбільш поширеною формою нетариф-них обмежень.

Квота — це кількісна міра обмеження експорту чи імпорту товару визначеною кількістю або сумою на певний проміжок часу

Модуль І. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності

За напрямом дії квоти поділяють на:

—        експортні, які вводить уряд країни, щоб запобігти вивезенню дефіцитної на внутрішньому ринку продукції;

—        імпортні, які вводить уряд країни, щоб захистити внутрішній ринок від іноземної конкуренції; щоб досягти збалансованості торгового балансу, регулювання попиту та пропозиції усеред-ині країни, як відповідного заходу на дискримінаційну торгову політику інших держав.

За масштабом охоплення квоти поділяють на:

—        глобальні, які встановлюються на імпорт чи експорт визначе-ного товару на певний період часу поза залежністю від того, з якої країни він імпортується чи в яку експортується;

—        індивідуальні — це встановлена в рамках глобальної квоти кво-та кожної країни, яка експортує чи імпортує товар. Вони вста-новлюються на підставі двосторонніх угод.

Економічні наслідки введення квот:

—        квоти є більш ефективним, ніж тарифи інструментом обме-ження імпорту. Їх введення дає змогу утримувати обсяги ім-порту на незмінному рівні, незважаючи на зростання попиту, що у свою чергу, збільшує ціну товару;

—        квоти являють собою абсолютну величину і є негнучкими що-до ціни товару;

—        вони більш ефективні для здійснення швидких дій адміністра-тивних органів, ними простіше і легше маніпулювати;

—        квоти є прямим джерелом монопольного прибутку; вони завжди збільшують доходи виробників імпортозамінної продукції;

—        стримують імпортну конкуренцію (тарифи її звичайно допус-кають).

Ліцензування. Квотування здійснюється урядовими органами на основі видачі ліцензій.

Ліцензія — це дозвіл, виданий державними органами на експорт чи імпорт товару у встановлених кількостях за визначений проміжок часу.

Основні види ліцензій: разова, генеральна, глобальна, автоматична.

«Добровільне» обмеження експорту (ДОЕ) — це кількісне обмежен-ня експорту, засноване на зобов'язанні одного з торгових партнерів

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

обмежити (чи не розширювати) обсяг експорту, прийнятий у рамках міжурядової угоди про встановлення квот на експорт товару.

Приводом для ДОЭ звичайно є заяви національних товаровироб-ників про те, що ввезення того чи іншого товару через кордон призво-дить до втрат на виробництві і дезорганізації місцевого ринку.

Засобом тиску на торгового партнера виступає погроза введення торгових обмежень на такому високому рівні, що буде поставлена під сумнів сама можливість міжнародної торгівлі між країнами.

Істотна роль серед нетарифних методів торгової політики від-водиться прихованим видам торгових обмежень, яких нараховується більше ніж 100 найменувань. З їхньою допомогою країни можуть в однобічному порядку обмежувати експорт чи імпорт. До них нале-жать: технічні бар'єри, внутрішні податки і збори, державна закупів-ля, вимоги щодо вмісту місцевих компонентів [54, с. 72–78].

До фінансових методів торгової політики належать демпінг, суб-сидії [54, с. 78–83].

Демпінг — це експорт товарів за цінами, нижчими від собівартості чи, принаймні, за нижчою ціною, ніж на внутрішньому ринку. Отже, демпінг є формою міжнародної цінової дискримінації.

У міжнародній торговій практиці розрізняють спорадичний, по-стійний і хижацький демпінг.

Незважаючи на те, що демпінг приносить країні-імпортеру певну вигоду, поліпшуючи її умови торгівлі, уряди вважають усі види дем-пінгу іноземних виробників формами несумлінної конкуренції. Тому він заборонений як міжнародними правилами СОТ, так і національ-ним законодавством ряду країн. Якщо факт демпінгу доведено, то кра-їна вправі вводити торгові обмеження у вигляді антидемпінгових мит.

Субсидії. Уряди багатьох країн для розвитку певних галузей і про-ведення необхідної експортної політики використовують субси дування, тобто державні дотації виробникам при їхньому виході на світовий ри-нок. Інакше кажучи, субсидія — це фінансова чи інша підтримка дер-жавними органами виробництва, переробки, продажу, транспортуван-ня, експорту товару, у результаті якої суб'єкт господар сько-правових відносин країни експорту одержує пільги (прибутки). Така підтримка національних товаровиробників у той же час дискримінує імпортерів.

Залежно від характеру виплат розрізняють пряме і непряме субсидування.

Модуль І. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності

Оскільки субсидії зменшують витрати виробників, вони вплива-ють на міжнародну торгівлю шляхом штучного поліпшення конку-рентоспроможності певної фірми на експортних ринках, чи шляхом надання переваг внутрішньої продукції перед імпортною. Країна-імпортер при виявленні експортного субсидування (використання нелегітимної субсидії) може вводити компенсаційне мито, що стягу-ється з товарів, які є об'єктом застосування компенсаційних заходів.