Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ:

кредитно-модульний курс

Видання 3-тє, перероблене та доповнене

За редакцією доктора економічних наук,

професора, академіка АЕН України Ю. Г. Козака,

доцента Н. С. Логвінової,

Заслуженого економіста України К. І. Ржепішевського

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2УДК 339.5(075.8) ББК 65.428я73 З-78

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 272 від 27.02.2007 р.)

Рецензенти:

Амоша О. І. — академік НАН України, доктор економічних наук, про-фесор, директор Інституту економіки промисловості НАН України;

Макогон Ю. В. — доктор економічних наук, професор, академік АЕН України, завідувач кафедри міжнародної економіки Донецького на ціональ-ного університету.

Автори:

Козак Ю. Г., Логвінова Н. С., Ржепішевський К. І., Граматик Ю. І., Ба-рановська М. І., Наумчик А. А., Лебедєва С. Н., Сотніков Ю. М., Захарчен-ко О. В., Гаврилов М. С., Кравченко Є. В., Аверіхіна Т. В., Чистов Ю. І., Ко-валенко О. М., Курмиженко В. В., Запша Г. М.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний З-78 курс: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. та доп. / За ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової, К. І. Ржепішевського. — К.: Центр учбової літерату-ри, 2010. — 288 с.

ISBN 978-611-01-0084-7

Навчальний посібник побудовано за стандартами кредитно-мо дульної системи відповідно до умов Болонської декларації. У посібнику на підставі висвітлення тео-ретичних основ зовнішньоекономічної діяльності з’ясовуються найважливіші питання функціонування підприємства як го ловного суб’єкта ЗЕД.

Посібник містить проблемно-пошукові запитання, теми для до повідей і рефератів щодо змістовних модулів курсу, тестові завдання і кон трольні запитання до кожного узагальненого модуля курсу, а також підсумкові тестові завдання та контрольні запи-тання до курсу в цілому.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.

УДК 339.5(075.8) ББК 65.428я73

ISBN 978-611-01-0084-7     © Козак Ю. Г., Логвінова Н. С.,

Ржепішевський К. І. та ін., 2010 © Центр учбової літератури, 2