Тема 3. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності у торговій та валютній сферах


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

Регулювання ЗЕД в Україні здійснюється з метою:

—        забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутріш-нього ринку України;

—        стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, в тому числі зовнішньоекономічних зв’язків;

—        створення найбільш сприятливих умов для залучення еконо-міки України в систему світового поділу праці та її наближення до ринкових структур розвинутих зарубіжних країн.

Завдання державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності:

—        захист економічних інтересів України та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

—        створення рівних можливостей для суб’єктів зовнішньоеконо-мічної діяльності розвивати всі види підприємницької діяль-ності незалежно від форм власності та всі напрями викорис-тання доходів і здійснення інвестицій;

—        заохочення конкуренції та ліквідація монополізму в сфері зов-нішньоекономічної діяльності.

Державне регулювання ЗЕД здійснюється за допомогою:

—        законів України;

—        актів тарифного і нетарифного регулювання;

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

—        економічних заходів оперативного регулювання (валютно-фі-нансового, кредитного та іншого);

—        рішень недержавних органів управління економікою, які прий-маються за їх статутними документами;

—        угод, що укладаються між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.