Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Торгово-промислова палата: : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

Торгово-промислова палата:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

—        сприяє розвиткові зовнішньоекономічних зв’язків, експорту українських товарів і послуг, здійснює практичну допомогу під приєм цям у проведенні торговельно-економічних опера-цій на внутрішньому та зовнішньому ринках, освоєнні нових форм співробітництва;

—        представляє інтереси членів палати з питань господарської ді-яльності як в Україні, так і за її межами;

—        організує взаємодію між суб’єктами підприємницької діяльнос-ті, координує їх взаємовідносини з державою в особі її органів;

—        бере участь в організації в Україні та за кордоном професійного навчання і стажування фахівців — громадян України з питань

Модуль І. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності

підприємництва, розвитку конкуренції, а також у розробленні та реалізації державних і міждержавних програм у цій галузі;

—        надає довідково-інформаційні послуги, основні відомості про діяльність українських підприємців і підприємців зарубіжних країн, сприяє поширенню, зокрема через засоби масової інфор-мації, знань про економіку і науково-технічні досягнення, за-конодавство, звичаї та правила торгівлі в Україні і зарубіжних країнах, можливості зовнішньоекономічного співробітництва українських підприємців;

—        сприяє організації інфраструктури інформаційного обслуго-вування підприємництва;

—        надає послуги для здійснення комерційної діяльності інозем-ним фірмам та організаціям;

—        установлює і розвиває зв’язки з іноземними підприємцями, а також організаціями, що об’єднують або представляють їх, участь у роботі міжнародних неурядових організацій та інших спільних організацій;

—        сприяє розвитку торгових та інших чесних звичаїв у підприєм-ницькій діяльності, бере участь у розробленні правил професій-ної етики у конкуренції для різних сфер підприємницької діяль-ності, галузей економіки, спілок та об’єднань підприємців тощо.

Ці завдання ТПП реалізує при виконанні низки функцій. ТПП може:

—        проводити за доручення державних органів незалежну експер-тизу проектів нормативно-правових актів з питань економіки, зовнішньоекономічних зв’язків, а також з інших питань, що стосуються прав та інтересів підприємців;

—        представляти і захищати законні інтереси торгово-промислової палати або за дорученням її членів їх інтереси;

—        надавати за дорученням українських та іноземних юридич-них і фізичних осіб послуги, пов’язані із захистом їхніх прав та інтере сів, відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України;

—        звертатися за дорученням осіб, права яких порушені, до Анти-монопольного комітету України із заявами про порушення за-конодавства про захист від недобросовісної конкуренції;

—        проводити на замовлення українських та іноземних під при-єм ців експертизу, контроль якості, кількості, комплектності

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

товарів (у тому числі експортних та імпортних) і визначати їхню вартість;

—        засвідчувати і видавати сертифікати про походження това-рів, сертифікати визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями та інші документи, пов’язані із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності;

—        декларувати зовнішньоторговельні вантажі у випадках, перед-бачених законом;

—        організовувати міжнародні виставки, національні виставки іноземних держав і окремих іноземних фірм, забезпечувати під-готовку і проведення виставок українських товарів в Україні та за її межами;

—        організовувати семінари, конференції, ділові переговори з еко-номічних питань за участю українських підприємців та інозем-них фірм в Україні та за її межами;

—        укладати необхідні для виконання функцій палат зовнішньоеко-номічні та інші угоди з українськими та іноземними суб’єктами підприємницької діяльності, а також з окремими громадянами;

—        видавати інформаційні, довідкові, рекламні та методичні ма-теріали з питань своєї діяльності, а також газети, журнали та інші друковані матеріали для забезпечення підприємницької діяльності;

—        створювати, реорганізовувати і ліквідовувати підприємства та інші організації з метою виконання статутних завдань у поряд-ку, встановленому законом;

—        створювати за ініціативою учасників спору третейські суди відповідно до законодавства України, галузеві або територі-альні комітети (ради) підприємців, цільові секції фахівців-консультантів тощо.

Значну допомогу підприємствам у здійсненні ЗЕД подають ор-ганізації роботодавців (об’єднання підприємців) та організацій робо-тодавців. Згідно із Законом України «Про організації роботодавців», організація роботодавців — це «громадська неприбуткова організація, яка об’єднує роботодавців на засадах добровільності та рівноправнос-ті з метою представництва і захисту їх прав та інтересів», а об’єднання організацій роботодавців це —неприбуткова організація роботодав-ців, яка об’єднує організації роботодавців на засадах добровільності

Модуль І. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності

та рівноправності з метою представництва і захисту прав та інтересів організацій роботодавців та роботодавців».

Ці організації діють з метою представництва та захисту закон-них інтересів роботодавців у економічній, соціально-трудовій та інших сферах. Їхня роль у розвитку міжнародної діяльності фірм різноманітна:

—        співробітництво і взаємодія з об’єднаннями підприємців за-кордонних країн;

—        надання допомоги в налагодженні господарських зв’язків з партнерами, що знаходяться за межами України;

—        співробітництво з організаціями ООН (ЮНІДО, МОП) з ме-тою прискорення формування ринкових відносин в Україні;

—        сприяння розвитку товарних, валютних і фінансових ринків;

—        організація міжнародних виставок, ярмарків, аукціонів;

—        сприяння в збуті продукції на закордонних ринках у товарооб-мінних, лізингових операціях;

—        участь в укладанні зовнішньоторговельних контрактів;

—        виконання на договірній основі експортно-імпортних опера-цій, використання своїх валютних коштів на імпорт устатку-вання, сировини, матеріалів та інших товарів, необхідних для розвитку виробництва тощо.

Семінар № 2. Органи управління

зовнішньоекономічною діяльністю

та їх основні функції

Мета й завдання заняття: охарактеризувати діяльність органів уп-равління ЗЕД на рівні країни та регіону, висвітлити особливості діяльнос-ті недержавних організацій, які сприяють розвитку зовнішньоекономіч-них зв’язків України та її інтеграції у світову господарську систему.