Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 2. Організаційна система управління зовнішньоекономічною діяльністю 2.1. Управління ЗЕД на рівні країни : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

Тема 2. Організаційна система управління зовнішньоекономічною діяльністю 2.1. Управління ЗЕД на рівні країни


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

Зовнішньоекономічна діяльність не може здійснюватися сама по собі. Для виконання функцій, пов’язаних із цією діяльністю, створю-ється відповідна система державних органів, чітко визначаються їхні завдання, функції та повноваження.

В Україні управління ЗЕД здійснюють:

—        Україна як держава в особі її органів у межах їхньої компетенції;

—        недержавні органи управління економікою (товарні, фондо-ві, валютні біржі, торговельні палати, асоціації, спілки та інші організації координаційного типу), що діють на підставі їхніх статутних документів;

—        самі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності на підставі від-повідних координаційних угод, що укладаються між ними.

Країна самостійно формує систему та структуру державного уп-равління зовнішньоекономічної діяльності на її території. До органів управління ЗЕД в Україні належать:

—        Верховна Рада України;

—        Кабінет Міністрів України;

—        Національний банк України;

—        Центральний орган виконавчої влади з питань економічної полі-тики (Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції);

Модуль І. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності

—        Державна митна служба України;

—        Антимонопольний комітет України;

—        Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.

Вищим законодавчим органом, що здійснює державне управління ЗЕД, є Верховна Рада України, яка:

—        приймає, змінює та скасовує закони, що стосуються зовнішньо-економічної діяльності;

—        затверджує головні напрями зовнішньоекономічної політи-ки України;

—        розглядає, затверджує та змінює структури органів державно-го регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

—        укладає міжнародні договори України;

—        затверджує нормативи обов’язкового розподілу валютної ви-ручки, ставки та умови оподаткування, митного тарифу, мит-них зборів та митних процедур;

—        установлює спеціальні режими зовнішньоекономічної діяль-ності на території України;

—        затверджує списки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню або забороняється.

Кабінет Міністрів України як орган виконавчої влади:

—        вживає заходів до здійснення зовнішньоекономічної політи-ки України;

—        здійснює координацію діяльності міністерств, державних ко-мітетів та відомств України щодо регулювання зовнішньоеко-номічної діяльності;

—        координує роботу торговельних представництв України в іно-земних державах;

—        приймає нормативні акти управління з питань ЗЕД;

—        проводить переговори і укладає міжурядові договори України з питань ЗЕД, забезпечує їхнє виконання та залучає до їх ви-конання інших суб’єктів ЗЕД на договірних засадах;

—        вносить на розгляд Верховної Ради України пропозиції про систему міністерств, державних комітетів і відомств — органів оператив ного державного регулювання зовнішньоекономіч-ної діяльності;

—        забезпечує складання платіжного балансу, зведеного валютно-го плану України;

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

—        здійснює заходи щодо забезпечення раціонального використання коштів Державного валютного фонду України.

Національний банк України:

—        зберігає і використовує золотовалютний резерв України та інших державних цінностей, які забезпечують платоспро-можність України;

—        представляє інтереси України у відносинах з центральни-ми банками інших держав, міжнародними банками й іншими фінансово-кредитними установами та укладає відповідні між-банківські угоди;

—        регулює курс національної валюти України до грошових оди-ниць інших держав;

—        здійснює облік і розрахунки по наданих і одержаних державних кредитах і позиках, проводить операції з централізованими ва-лютними ресурсами, які виділяються з Державного валютного фонду України у розпорядження Національного банку України;

—        виступає гарантом кредитів, що надаються суб’єктам зовніш-ньоекономічної діяльності іноземними банками, фінансовими та іншими міжнародними організаціями під заставу Державного валютного фонду та іншого державного майна України тощо.

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної полі-тики (Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції):

—        забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики при здійсненні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності виходу на зовнішній ринок, координацію їхньої зовнішньоеко-номічної діяльності, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України;

—        здійснює контроль за додержанням усіма суб’єктами зовніш-ньоекономічної діяльності чинних законів України та умов міжнародних договорів України;

—        здійснює заходи нетарифного регулювання зовнішньо еко но-міч ної діяльності, зокрема реєстрацію учасників зовнішньое-кономічної діяльності, реєстрацію окремих видів контрактів;

—        проводить антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні розслідування;

—        бере участь у розробленні механізму регулювання валютнокредитних відносин із зарубіжними країнами, а також у реаліМодуль І. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності

зації загальнодержавної політики залучення в Україну інозем-них інвестицій і розміщення їх на території країни;

—        бере участь у розробленні прогнозу зовнішньоторговельного та платіжного балансу України, здійснює аналіз їхнього стану і прогнозування темпів, пропозицій, ефективності експорту та імпорту;

—        співпрацює в міжнародних економічних організаціях і держав-них комісіях, координуючи в них діяльність міністерств і ві-домств України, вносить пропозиції про укладення міжнарод-них договорів і заключає їх за дорученням Кабінету Міністрів;

—        здійснює керівництво діяльністю торговельних представництв, апаратів торговельних радників та аташе з торговельно-еко но-мічних питань посольств України за рубежем;

—        на основі аналізу й прогнозування кон’юнктури на світових ринках забезпечує інформацією суб’єктів ЗЕД, а також надає їм допомогу в роботі з іноземними партнерами.

Державна митна служба України:

—        забезпечує, в межах своєї компетенції, економічну безпеку, за-хищає економічні інтереси України;

—        забезпечує дотримання законодавства, бореться з контрабан-дою, порушенням митних правил і податкового законодавства;

—        здійснює митне регулювання торговельно-економічних відно-син, стягує мито, податки та інші митні платежі;

—        здійснює митний контроль;

—        здійснює митну статистику зовнішньої торгівлі;

—        забезпечує виконання міжнародних обов’язків України в галу-зі митної справи, бере участь у розробленні міжнародних дого-ворів України в галузі митного законодавства, здійснює міжна-родне співробітництво з митними органами іноземних держав.

Антимонопольний комітет здійснює контроль за дотриманням су б’єктами зовнішньоекономічної діяльності антимонопольного за-конодавства.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі:

—        здійснює оперативне державне регулювання зовнішньоеконо-мічної діяльності в Україні;

—        приймає рішення про порушення і проведення антидемпін-гових, антисубсидиційних або спеціальних розслідувань та

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

застосування відповідно антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів.