НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

Козак Ю. Г., Логвінова Н. С., Ржепішевський К. І., Граматик Ю. І.,

Барановська М. І., Наумчик А. А., Лебедєва С. Н., Сотніков Ю. М.,

Захарченко О. В., Гаврилов М. С., Кравченко Є. В., Аверіхіна Т. В.,

Чистов Ю. І., Коваленко О. М., Курмиженко В. В., Запша Г. М.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ:

кредитно-модульний курс

Видання 3-тє, перероблене та доповнене

За редакцією доктора економічних наук,

професора, академіка АЕН України Ю. Г. Козака,

доцента Н. С. Логвінової,

Заслуженого економіста України К. І. Ржепішевського

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Оригіналмакет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 08.04.2010. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 16,2.

Наклад 500 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006