Зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

Передмова      3

Модуль І. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності             5

Змiстовний модуль 1. Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності 5

Тема 1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності           5

1.1.      Поняття та принципи ЗЕД  5

1.2.      Основні суб’єкти та види ЗЕД         9

1.3.      Право суб’єктів господарювання на здійснення ЗЕД       11

1.4.      Характерні риси сучасної системи ЗЕД      13

Семінар № 1. Зовнішньоекономічна діяльність: сутність та розвиток     14

Проблемно-пошукові запитання     14

Теми доповідей і рефератів  14

Змiстовний модуль 2. Рівні організаційного управління зовнішньоекономічною

діяльнвстю      16

Тема 2. Організаційна система управління зовнішньоекономічною діяльністю            16

2.1.Управління ЗЕД на рівні країни            16

2.2.      Управління ЗЕД на рівні регіону     20

2.3.      Недержавні організації, що сприяють ЗЕД підприємств  22

Семінар № 2. Органи управління зовнішньоекономічною діяльністю та їх

основні функції           25

Проблемно-пошукові запитання     26

Теми доповідей і рефератів  26

Змiстовний модуль 3. Механізм регулювання зовнішньоекономічною діяльністю       27

Тема 3. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності у торговій та валютній

сферах             27

3.1.      Митно-тарифне регулювання          28

3.2.      Нетарифне регулювання       30

3.3.      Валютне регулювання          33

Семінар № 3. Основні підходи до регулювання зовнішньоекономічної

діяльності у торговій та валютній сферах  46

Проблемно-пошукові запитання     47

Теми доповідей і рефератів  47

Змiстовний модуль 4. Захист прав суб’єктівзовнішньоекономічної діяльності              48

Тема 4. Захист прав українських підприємців у сфері зовнішньоекономічної

діяльності        48

4.1.      Учасники захисту прав українських суб’єктів ЗЕД            48

4.2.      Захист прав суб’єктів ЗЕД від дискримінаційних та недружніх дій іноземних держав, економічних угруповань      50

4.3.      Захист прав суб’єктів ЗЕД проти недобросовісної конкуренції  52

Захист прав суб’єктів ЗЕД проти зростаючого імпорту    Зміст

Семінар № 4. Механізм захисту прав суб’єктів зовнішньоекономічної

діяльності       61

Проблемно-пошукові запитання    62

Теми доповідей і рефератів  62

Контрольні запитання до модуля І 63

Підсумкові тестові завдання до модуля І   63

Модуль ІІ. Підприємство як головний суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності        72

Змiстовний модуль 5. Мотивація та організація зовнішньоекономічної діяльності

підприємства 72

Тема 5. Базовi органiзацiйно-правовi умови здiйснення зовнiшньоекономiчної

дiяльностi пiдприємства      72

5.1.      Стимулювальнi фактори ЗЕД пiдприємства         72

5.2.      Застосування до пiдприємств режиму сприяння при провадженнi зовнiшньоекономiчних операцiй            78

5.3.      Органiзацiйно-функцiональна структура ЗЕД пiдприємства      79

5.4.      Лiцензування експортно-iмпортних операцiй      87

5.5.      Вiдповiдальнiсть пiдприємств за порушення у сферi ЗЕД           89

Семiнар № 5. Умови реалiзацiї зовнiшньоекономiчної дiяльностi

пiдприємства 91

Проблемно-пошуковi запитання    92

Теми доповiдей i рефератiв  92

Змiстовний модуль 6. Основні моделі зовнішньоекономічної діяльності          94

Тема 6. Принципи формування та сутнiсть моделей зовнiшньоекономiчної

дiяльностi пiдприємств        94

6.1.      Зовнiшньоторговельна модель ЗЕД пiдприємства           94

6.2.      Виробничо-інвестиційна модель ЗЕД підприємства       109

Семiнар № 6. Специфiка моделей зовнiшньо еконо мiчної дiяльностi

Проблемно-пошуковi запитання    119

Теми доповiдей i рефератiв  119

Змiстовний модуль 7. Зовнішньоекономічний договір (контракт)         120

Тема 7. Зовнiшньоекономiчний договiр: структура, порядок укладання та

реєстрацiї       120

7.1.      Сутнiсть та структура зовнiшньоекономiчного договору 120

7.2.      Етапи укладання зовнiшньоекономiчного 127

договору купiвлi-продажу    127

7.3.      Порядок реєстрацiї та облiку зовнiшньоекономiчного договору 136

Семiнар № 7. Особливостi укладання, реєстрацiї та облiку

зовнiшньоекономiчного договору   140

Проблемно-пошуковi питання        141

Теми доповiдей i рефератiв  Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

Змiстовний модуль 8. Оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності

підприємства             142

Тема 8. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства  142

8.1. Сутність ефективності зовнішньоекономічних операцій       142

8.3. Економічна ефективність зовнішньоекономічних угод          147

Семінар № 8. Визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності

підприємства             153

Проблемно-пошукові запитання     153

Теми доповідей і рефератів  154

Контрольні запитання до модуля ІІ            154

Підсумкові завдання до модуля ІІ    155

Модуль ІІІ. Функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності

підприємства             161

Змiстовний модуль 9. Митне оформлення експортних та імпортних операцій            161

Тема 9. Митне оформлення товарів            161

9.1.      Сутність митного контролю            161

9.2.      Визначення митної вартості товарів           163

9.3.      Визначення країни походження товару      167

9.4.      Порядок митного оформлення товарів і транспортних засобів  170

Семінар № 9. Порядок переміщення товарів через митну територію     178

Проблемно-пошукові запитання     179

Теми доповідей і рефератів  179

Змiстовний модуль 10. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних угод . 180 Тема 10. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

підприємства             180

10.1.    Сутність та регулювання міжнародних перевезень          180

10.2.    Організація міжнародних перевезень         182

10.3.    Особливості міжнародних перевезень       186

10.4.    Послуги транспортно-експедиторських підприємств      197

Семінар № 10. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних

зв’язків підприємства            198

Проблемно-пошукові запитання     199

Теми доповідей і рефератів  199

Змiстовний модуль 11. Валютно-фінансові та платіжні умови

зовнішньоекономічних договорів    200

Тема 11. Валютно-фінансові відносини підприємств з іноземними партнерами         200

11.1.    Розрахунки у ЗЕД підприємства      200

11.2.    Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів  214

11.3.    Валютно-фінансові умови при здійсненні операцій, що мають ознаки кредитування             227

Семінар № 11. Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів

та при здійсненні операцій, які мають ознаки кредитування       232

Проблемно-пошукові запитання     233

Теми доповідей і рефератів  Зміст

Змiстовний модуль 12. Страхування у зовнішньоекономічній діяльності          234

Тема 12. Страховий захист зовнішньоекономічних операцій      234

12.1.    Сутність страхування у ЗЕД             234

12.2.    Особливості страхування при зовнішньоторговельній моделі ЗЕД підприємства       241

12.3.    Особливості страхування при виробничо-інвестиційній            247

моделі ЗЕД підприємства     247

12.4.    Перестрахування ризиків у ЗЕД       249

Семінар № 12. Основні види страхування у зовнішньоекономічній діяльності

підприємств  252

Проблемно-пошукові запитання     252

Теми доповідей і рефератів  253

Контрольні запитання до модуля ІІІ           253

Підсумкові запитання до модуля ІІІ            254

Підсумок         263

Рекомендована література