Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Рекомендована література : Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : Бібліотека для студентів

Рекомендована література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

магниевый скраб beletage

1.         Про Єдиний митний тариф: Закон України № 2097 – ХІІ від 05.02.1992 р., зі змінами і доповненнями.

2.         Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України №236/96 від 07.06.1996 р.

3.         Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України № 959 – ХІІ від 16.04.1991 р., зі змінами і доповненнями.

4.         Про інвестиційну діяльність : Закон України № 1560 – ХІІ від 18.09.1991 р.

5.         Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України № 280/97 від 21.05.1997 р.

6.         Про місцеві державні адміністрації: Закон України № 586 – ХІV від 9.04.1999 р.

7.         Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: Закон України № 327/95 – ВР від15.09.1995 р.

8.         Про організації роботодавців: Закон України № 2436 – ІІІ від 24.05.2001 р.

 

9.         Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України № 185/94 – ВР від 23.09.1994 р.

10.       Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоеко-номічної діяльності: Закон України № 351 – ХІV 23.12.1998 р.

11.       Про режим іноземного інвестування: Закон України № 93/96 — ВР від

1903.1996       р.

12.       Про страхування: Закон України № 85/96 – ВР від 7.03.1996 р.

13.       Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України № 671 від2.12.1997 р.

14.       Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць СНД: Закон України № 100/95 – від 14.09 1995 р.

15.       Митний кодекс України № 1970 – ХІІ від 12.12.1991 р., зі змінами і доповне-ннями.

16.       Цивільний кодекс України № 1540-06 від18.07.1963 р., зі змінами і доповненням.

17.       Положення про індикативні ціни у сфері зовнішньоекономічної діяльності: Указ Президента України № 124/96 від 10.02.1996 р.

 

18.       Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет КМУ № 15-93від 19.02.1993 р.

19.       Положение о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление ре-зидентами имущественных инвестиций за пределами Украины: Постановление КМУ № 229 від 19.02.1996 р.

20.       Положення про вантажну митну декларацію: Постанова КМУ № 574 від

9.06.1997        р.

21.       Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування: Постанова КМУ № 1290 від 24.10.1996 р.

22.       Положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за вироб-ничою кооперацією підприємств і галузей держав-учасниць СНД: Постанова КМУ № 323 від 18.05.1994 р.

23.       Порядок отнесения операций резидентов, в случае проведения ими ВЭД к до-говорам производственный кооперации, консигнации, лизинга, поставки сложных тех-нических изделий и товаров специального назначения: Постановление КМУ №445 від 30.03.2002 р.

Рекомендована література

24.       Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Постанова КМУ № 756 від 29.04.2000 р.

25.       Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезиден-тів за зовнішньоекономічними операціями: Постанова КМУ № 1968 від 12.12.1988 р.

26.       Про сприяння зовнішньоекономічній діяльності: Постанова КМУ від 14.04.1999 (із змінами від 29.06.2004).

27.       Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та ти-пові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті: Постанова КМУ № 444 від 21.06.1995 р.

28.       Класифікатор іноземних валют: Постанова Правління НБУ № 34 від 04.02.1998 р. (у редакції від 02.10.2002 № 378).

29.       Положение о порядке применения к субъектам ВЭД Украины и иностранным су-бъектам хозяйственной деятельности специальных санкций, предусмотренных статьей 37 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности»: Приказ Министерства эко номики Украины № 52 від 17.04.2000 р.

 

30.       Положення про валютний контроль: Постанова Правління НБУ № 49 від 8.02.2000 р.

31.       Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів: Постанова Правління НБУ № 436 від 12.11.2003 р. (у ре-дакції від 18.02.2004).

32.       Положення про порядок видачі резидентам погодження НБУ на переказуван-ня коштів у національній та іноземній валюті за межами України за договорами, які передбачають виконання робіт та надання послуг нерезидентам: Постанова Правління НБУ № 58 від 12.02.2003 р.

33.       Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України: Постанова НБУ № 127 від 18.03.1999 р.

34.       Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій,

пов’язаних з купівлею-продажем іноземних валют: Постанова Правління НБУ № 140

від 16.04.2002 р.

35.       Про граничні відхилення від офіційного курсу, що установленні НБУ для іно-земних валют: Лист НБУ № 13-135/4959 від 07.12.2001 р.

36.       Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (кон трактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 201 від 06.09.2001 р.

37.       Про окремі питання валютного законодавства, що установлює порядок роз-рахунків в іноземній валюті: Лист державної податкової адміністрації України № 9433/7/23-5317 від 13.06.2002 р.

38.       Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних договорів (контрак-тів): Наказ Міністерства економіки України № 136 від 29.06.2000 р. (із змінами від 03.06.2002).

39.       Типовые рекомендации относительно базисных платежных условий внешне-торговых контрактов украинских субъектов хозяйствования в условиях нестабильных обменных курсов и ограничения на валютные операции на рынках стран СНГ: Приказ МВЭС торга Украины № 39 от 28.01.1999 р.

40.       Багрова І.В., Редіна Н.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. – К.: ЦНЛ, 2004 – 580 с.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс

41.       Береславська О.І., Накононечний О.М., Пясецька М.Г. та ін. Міжнародні розра хунки та валютні операції: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. — 392 с.

42.       Бровков С., Руденко Л. Валютно-фінансовий механізм у міжнародному бізне-сі. – К.: ТОВ «Агентство «Україна» 2001. — 380 с.

43.       Вітлінський В.В., Маханець Л.Л. Ризикологія в зовнішньоекономічній діяль-ності: Навч. посібник — К.: КНЕУ, 2008. — 432 с.

44.       Внешнеэкономическая деятельность предприятия/Под ред. Л.Е.Стровского. — М.: ЮНИТИ, 1999. – 823 с.

45.       Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов / Под ред. Р.И. Хасбулатова, В.М. Попова. — М.: Междунар. отношения, 2001. — 544 с.

46.       Вічевич А.М., Максимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. —

Львів: Афіна, 2004. — 140 с.

47.       Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 671 с.

48.       Гіл Ч. Міжнародний бізнес. — К.: Основи, 2001. — 856 с.

49.       Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / За ред. Т.М. Циганкової. – К.: КНЕУ, 2003. — 660 с.

50.       Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес: Пер. с англ. / Под ред.

А.Г. Медведева. — СПб.: Питер, 2005.

51.Данілов О.Д., Пернарівський О.В. Міжнародні розрахунки та валютний контр-оль: Навч. посібник. — Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. — 181 с.

52.       Жук М.В. Комерційні відносини України: розвиток експортного потенціалу: Підручник. — Чернівці: Рута, 2004. — 352 с.

53.       Захаров К.В., Бочарников В.П. и др. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операцій. — К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. — 260 с.

54.       Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посібник / За ред.

Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, І.Ю. Сіваченка. — К.: ЦНЛ, 2006. — 792 с.

55.       Кириченко О., Кавас І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. — К.: Фінансист, 2000. — 653 с.

56.       Козик В.В., Панкова Л.А. та ін. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посібник. — К.: ЦНЛ, 2004. — 608 с.

57.       Кратко И.Г. Международное предпринимательство: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА — М., 2001. — 272 с.

58.       Лисенко Ю.М., Педь І.В. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. — К.: Зовнішня торгівля, 2004. — 200 с.

59.       Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламенту-вання: Навч. посібник / За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С. — К.: ЦУЛ, 2010. — 648 с.

60.       Міжнародна торгівля: Навч. посібник / За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової. — К.: ЦУЛ, 2009. — 668 с.

61.       Міжнародні правила тлумачення міжнародних термінів INCOTERMS — 2000.

62.       Предприятие на внешних рынках: Внешнеторговое дело: Учебник / Под ред. С.И. Долгова, И.И. Кретова. — М.: БЕК, 1997. — 784 с.

63.       Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. — М.: Книжный мир, 1998. — 832 с.

64.       Світовий бізнес: Навч. посібник / За ред Ф.Ф. Бутинця. — Житомир: Рута, 2004. — 498 с.

Рекомендована література

65.       Солошенко Л. Зовнішньоекономічна діяльність: організація та документальне оформлення. — Харків: Фактор, 2001. – 176 с.

66.       Томпсон А., Формби Д. Экономика фирмы: Пер. с англ. — М.: ЗАО «Изд-во БИНОМ», 1998.

67.       Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / За заг. ред. А.І. Кредісова. — К.: ТОВ ВІРА — Р. 1998. — 448 с.

68.       Ушакова Н.Г., Савицька Н.Л. Міжнародне ціноутворення: Навч. посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 218 с.

69.       Цивільне право України: Підручник / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової — Л.: Юрінком. Інтер, 2000. – 218 с.

70.       Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 239 с.