Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА НА СИСТЕМУ ЯКОСТІ : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА НА СИСТЕМУ ЯКОСТІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

 

286

Рис. 2.9.5.

Можливі висновки про відповідність системи якості нормативній документації.

Для того, щоб зрозуміти особливості загальної процедури перевірки та оцінки системи якості, доцільно зробити аналіз процесу сертифікації окремого виду продукції (послуги). Пропонуємо зробити це на прикладі сертифікації системи якості готельних послуг. (Перелік інформаційних документів підприємства готельного господарства на систему якості надано в дод. 15).

Так, етап підготовки та сертифікації системи якості готельних послуг пов’язаний з вибором органу із сертифікації системи якості, оформленням договору на проведення сертифіка-ції, проведенням передсертифікаційного аудиту системи якості, підготовкою персоналу до взаємодії з внутрішніми аудиторами.

Відповідно до законодавчих та нормативно-технічних документів України, які регла-ментують загальний порядок сертифікації систем якості, авторами запропоновано типову схему послідовності процедур щодо підготовки та проведення сертифікації системи якості готельних послуг (рис. 2.9.6).

Відповідно до нормативно-технічних документів України можна виділити 4 основні етапи проведення сертифікації системи якості послуг, у т.ч. готельних:

1)         передсертифікаційний етап;

2)         попередня оцінка системи якості;

3)         перевірка та оцінка системи якості на підприємстві готельного господарства;

4)         інспекційний контроль сертифікованої системи якості. Після проведення готельним підприємством внутрішньої оцінки системи якості та

отримання позитивного результату щодо функціонування системи якості підприємству готе-льного господарства можна рекомендувати подавати заявку до органу сертифікації. В Украї-ні Національним органом сертифікації, який сертифікує послуги готельні, є УкрСЕПРО. Рис. 2.9.6:

L

ЕТАП 1. Організація робіт. Передсертифікаційний етап

 

1.1. Заявка про намір готельного підприємства сертифікувати СЯ в ОС         З

V

1.2. Регістрація заявки в ОС            ОС

V

1.3. Аналіз заявки     ОС

t

1.4. Прийняття рішення по заявці   ОС

З – заявник;            ОС – орган із сертифікації;

СЯ – система якості; ТУР – технічний центр Регістру

Продовження рис. 2.9.6

 

1.7.Оформлення договору на проведення сертифікації системи якості

ОС

 

1.8. Підписання та оплата договору заявником

З

 

1.9. Заявнику направляють: бланк заявки на

проведення сертифікації, перелік даних для

попередньої оцінки системи якості

ОС

 

1.10. Заявник направляє в ОС: заявку, вихідні дані для попередньої оцінки системи якості

З

 

Продовження рис. 2.9.6

ЕТАП 3. Перевірка та оцінка системи якості в готелі

3.1. Розроблення програми перевірки та оцінки СЯ 3.2. Підготовка робочих документів перевірки

ОС

ОС

 

3.3. Проведення перевірки

ОС

 

3.4. Проведення попередньої наради

ОС

 

3.3.2. Дослідження системи якості в готелі

ОС

 

3.10. Надання в ТЦР рішення ОС та копії сертифіката для ведення переліку та публікації офіційної інформації

ОС

 

3.11. Передання заявникові сертифіката та всієї документації

ОС

Закінчення рис. 2.9.3.12. Надання заявнику на договірних умовах права на використання знака відповідності

ОС

 

3.13. Оформлення договору на проведення інспекційного контролю

ОС

 

3.14. Підписання та оплата договору держателем сертифіката

ОС

ЕТАП 4. Інспекційний контроль

4.1. Проведення щорічних інспекційних перевірок відповідності системи якості

ОС

 

4.2. Складання звіту про результати проведення інспекційних перевірок та його подання на підприємство

ОС

 

4.2.1. Позитивні результати перевірок

4.2.2. Негативні результати перевірок

 

4.3.Підтвердження сертифіката на СЯ

ОС

 

4.4. Призупинення дії чи анулювання сертифіката на СЯ

ОС

 

4.5. Повідомлення підприємства про результати інспекційного контролю

ОС

Рис. 2.9.6.

Типова схема послідовності проведення процедур сертифікації систем якості на підприємствах готельного господарства

Вибір органу із сертифікації визначається завданнями, які стоять перед готельним підприємством. Основне завдання готелів — підтвердження відповідності системи якості одному із стандартів ІSО (9001, 9002, 9003) чи ідентичних національних стандартів та вна-слідок цього підвищення довіри до підприємства, його здатності надавати якісні готельні послуги та обслуговувати вітчизняних і зарубіжних туристів. Передсертифікаційний етап пов’язаний із поданням готелем заявки в обраний орган сертифікації, її реєстрацією в органі сертифікації та обговоренні умов роботи сертифікаційного органу (на основі дого-вору, укладеного між готелем та органом сертифікації). Після чого орган із сертифікації:

формує комісію; обирає голову комісії та розподіляє обов’язки між її членами; надає готе-льному підприємству перелік документів, необхідних для проведення попередньої оцінки системи якості, за якими здійснює попередню оцінку системи шляхом проведення експер-тизи документів на систему якості.

Метою попередньої оцінки системи якості готельного підприємства є визначення готовності підприємства до сертифікації системи якості та доцільності подальшого прове-дення робіт із сертифікації. При отриманні позитивного результату по даному етапу серти-фікації надається висновок щодо можливості проведення третього етапу сертифікації. Перед його початком слід скласти програму перевірки, розподілити обов’язки між комісі-єю, підготовити робочі документи, погодити з готелем програму перевірки. Сертифікацій-ний аудит системи якості включає проведення наради (ознайомлення працівників готелю з цілями, обсягами роботи щодо проведення зовнішнього аудиту, методами і процедурами, що будуть використовуватись при цьому, погодження календарного плану сертифікації), перевірку процесів забезпечення якості за елементами системи якості, складання акта перевірки. Аудит здійснюється шляхом збору та аналізу фактичних даних та реєстрації спостережень у ході перевірки. Збір даних у готельному підприємстві відбувається під час:

•          опитування персоналу;

•          аналізу документів, що використовують;

•          аналізу процесу надання послуги;

•          аналізу діяльності функціональних підрозділів та служб;

•          аналізу роботи персоналу;

•          вивчення та оцінки заходів, які проводяться для поліпшення якості. Результати перевірки, висновки та рекомендації оформлюють у вигляді акта про ре-зультати перевірки системи якості, на основі якого на заключній нараді членами комісії із сертифікації надається висновок про відповідність системи якості вимогам стандартів та видається сертифікат відповідності. Орган із сертифікації після видачі сертифіката упродовж усього терміну його дії проводить інспекційний контроль сертифікованої сис-теми якості.