Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.9. Сертифікація систем якості : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

2.9. Сертифікація систем якості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

магниевый скраб beletage

Ключові слова та поняття: ініціатива виробника, інспекційний конт-роль, опитувальна анкета, орган сертифікації систем якості, остаточна пе-ревірка та оцінка систем якості, передсертифікаційний етап, попередня (заочна) оцінка системи якості, порядок сертифікації систем якості, про-грама (план) перевірки, процедура перевірки, сертифікат на систему якості

підприємства, сертифікація систем якості, системи якості нормативної до-кументації, схема сертифікації системи якості, термін дії сертифіката

Сертифікація систем якості виробництва продукції в системі УкрСЕПРО проводиться з ме-тою засвідчення відповідності системи управління якістю вимогам ДСТУ ISO серії 9000 і забез-печення впевненості у тому, що виробник здатний постійно випускати продукцію, яка відповідає вимогам нормативних документів, а продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, і, за необхідності, виробник має можливість вжити і вживає заходи для випуску продукції належної якості. Впроваджені вперше у 1987 р. в практику світової діяльності міжнародні стандарти ISO серії 9000 стали необхідною і бажаною нормою взаємовідносин на ринках усіх країн світу.

Сертифікація систем якості — перевірка, оцінка та посвідчення акредитованим ор-ганом сертифікації систем якості того, що система якості підприємства, яка перевіряється, відповідає вимогам державного або міжнародного стандарту з системи якості.

Сертифікат на систему якості підприємства — документ, виданий згідно з прави-лами системи сертифікації, який посвідчує, що система якості перевірюваного підприємст-ва відповідає вимогам державного або міжнародного стандарту з системи якості. Сертифі-кат на систему якості видається на певний вид або групу продукції.

За окремих обставин згідно з вимогами контрактів із зарубіжними фірмами сертифіка-ція систем якості може виконуватись на відповідність національним стандартам інших країн.

Наявність сертифіката на систему якості виробника, яка підтверджує її відповідність ISO серії 9000, стала обов’язковою умовою при укладанні контрактів на постачання про-дукції, оскільки є своєрідним гарантом якості товарів.

Як сказано, починаючи з 1993 р., в Україні активно розробляють і впроваджують у практику державні стандарти, гармонізовані з відповідними їм міжнародними стандарта-ми. Сьогодні в Україні діє більшість нормативних документів, що охоплюють основні по-ложення міжнародних стандартів ISO серії 9000.

Сертифікація систем якості проводиться згідно з ДСТУ 3419-96 та ДСТУ EN45012-97 за активної участі підприємства-заявника. Підстави для проведення сертифікації систем якості представлені на рис 2.9.1.

Форми документів на проведення сертифікації систем якості представлені в дод. П–С.

Загальний порядок сертифікації систем якості наданий на рис. 2.9.2.

ініціатива виробника продукції

Підстави для

проведення

сертифікації

систем якості

вимога незал державою пов

рішення органу сертифікації

жних організацій (відомств), яким надано оваження на оцінку систем управлінь якості продукції, що постачається

 

282

Рис. 2.9.1.

Підстави для проведення сертифікації систем якості

 

Подає акредитованому в Системі органу сертифікації заявку

Розглядає заявку Надсилає заявнику

Опитувальну анкету для проведення

попередньої (заочної) оцінки системи

якості і стану виробництва

Перелік вихідних матеріалів, які має

подати підприємство до органу

сертифікації

 

Рис. 2.9.2.

Загальний порядок сертифікації систем якості

Об’єктами оцінок при сертифікації систем якості є:

діяльність з управління і забезпечення якості відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001

(ДСТУ ISO 9002, ДСТУ ISO 9003) та іншої додаткової документації;

стан виробництва з погляду можливості забезпечення стабільної якості продукції, яка

підлягає сертифікації;

якість продукції на підставі аналізу інформації з різних джерел.

Сертифікація систем якості здійснюється у чотири етапи (рис. 2.9.3):

Загальна схема сертифікації системи якості

f 1 т

( 2 Т

( 3 Т

Попередня (заочна) оцінка системи якості

Остаточна перевірка та оцінка систем якості

ж

Оформлення результатів перевірки

ЗЕ

Технічний нагляд за сертифікованою системою якості протягом терміну дії

сертифіката

 

Рис. 2.9.3.

Загальна схема сертифікації системи якості

Попередня (заочна) оцінка системи якості запроваджується з метою визначення доцільно-сті продовження робіт із сертифікації систем якості підприємства. Вона Здійснюється Комісією органу з сертифікації з включенням не менше одного аудитора, атестованого у Системі. Орган призначає головного аудитора. Під час попередньої оцінки системи якості проводиться:

•          аналіз документів та вихідних даних матеріалів (опитної анкети та інше), наданих підприємством;

•          збір та аналіз додаткових відомостей про якість продукції (дані територіальних орга-нів Держстандарту, товариств споживачів, окремих споживачів тощо). При позитивному рішенні Орган надсилає заявнику:

•          висновок і проект господарчого договору на проведення остаточної перевірки й оцін-ки системи якості;

•          Програму остаточної перевірки системи якості;

•          методики перевірки і оцінки стану виробництва.

При негативному рішенні Орган надсилає заявнику Орган у своєму висновку наводить причини, усі невідповідності.

Якщо всі невідповідності швидко будуть усунені, підприємство може подати заявку на повторну попередню оцінку.

У разі необхідності головний аудитор може направляти свого представника для не-офіційного відвідування підприємства.

Специфіка остаточної перевірки та оцінки системи якості виробництва у тому, що вона здійснюється комісією, що проводила попередню оцінку або іншою комісією, до якої входять експерти, що виконували попередню оцінку. До складу КОМІСІЇ обов’язково вклю-чають експерта-фахівця з розробки та (або) технології виробництва відповідної продукції.

Програма (план) перевірки та оцінки системи якості виробництва представлена на рис. 2.9.4.

Робочі документи для реалізації програми (розробляються аудиторами під керівницт-вом Головного аудитора):

•          переліки контрольних питань, які використовуються для оцінки елементів системи якості;

•          форми для реєстрації спостережень під час перевірки;

•          форми для документування допоміжних даних, які підтверджують висновки аудиторів.

Мету і галузь

Склад комісії

Дату і місце проведення

ПРОГРАМА

(план) перевірки

складається

з урахуванням

положень

ДСТУ 3414

Перелік документів, на відповідність яким здійснюється перевірка

Перелік структурних підрозділів, що перевіряються

Назву елементів системи якості та виробництва, які підлягають перевірці

Розподіл обов’язків між членами комісії щодо перевірки елементів

системи якості і стану виробництва

Джерела інформації про якість продукції

Орієнтовні терміни проведення кожного з основних заходів програми

Вимоги щодо забезпечення конфіденційності інформації, яка є

комерційною таємницею

 

Перелік організацій та осіб, яким надається звіт про перевірку

Рис. 2.9.4.

Програма (план) перевірки та оцінки системи якості виробництва

Загальна процедура перевірки надана в табл. 2.9.1.

Таблиця 2.9 .1

Загальна процедура перевірки та оцінки системи якості виробництва

 

Етапи  Зміст

Проведення попередньої наради    Організатор — підприємство та Головний аудитор. Учасники — члени Комісії, персонал підприємства Питання, які вирішуються:

•          інформування про мету, завдання, програму, методи, процедуру перевірки;

•          встановлення офіційних способів спілкування між аудиторами та

персоналом підприємства;

•          графік перевірок

Результат — протокол наради та розподіл обов’язків між аудиторами (додаток до протоколу)

Проведення обстеження      Оцінка здатності виробництва забезпечувати стабільний випуск продукції необхідного рівня якості:

•          аналіз відповідної інформації;

•          спостереження за станом виробництва.

Аналіз фактичного матеріалу (чи невідповідності) елементів системи якості підприємства-заявника стандарту на систему якості. Результат — попередні висновки про відповідність (невідповідність):

•          системи якості в цілому вимогам нормативних документів на систему якості;

•          виробництва вимогам стабільного забезпечення потрібного рівня

якості продукції

Проведення

заключної наради

з керівництвом

підприємства Мета:

•          надати керівництву зауваження, складені за результатами перевірки

та оцінки;

•          зробити попередні висновки щодо можливості (неможливості) видачі

сертифіката відповідності системи якості підприємства вимогам

нормативних документів.

Результат — протокол, який підписується всіма членами комісії !З абезпечується конфіденційність результатів перевірки

Підготовка звіту        Готує комісія

Кожний аудитор подає звіт про стан тих елементів системи, які він перевіряв.

Підписують усі члени Комісії:

•          загальні відомості про підприємство та Орган з сертифікації;

•          підстави для проведення перевірки;

•          перелік документів, на відповідність яким здійснювалась перевірка;

•          програма перевірки;

•          характеристика фактичного стану об’єктів перевірки;

•          зауваження щодо невідповідності;

•          висновки Комісії;

•          висновок про можливість (неможливість) видачі сертифіката.

Термін підготовки — місяць після заключної наради

Під час оформлення результатів перевірки системи якості виробництва робляться ви-сновки щодо відповідності системи якості нормативній документації (див. рис. 2.9.5).

Термін дії сертифіката на систему якості не перевищує 3 роки. Не продовжується. Ре-єструється згідно з вимогами ДСТУ 3415-96. Для отримання сертифіката на новий термін за 3 місяці до закінчення терміну дії підприємство надсилає до Органу з сертифікації сис-тем якості заявку.

Можливі висновки про відповідність системи якості нормативній документації.

ВАРІАНТ 1

Повністю відповідає

ВАРІАНТ 2

У цілому відповідає, але виявлено

деякі незначні невідповідності

стосовно окремих елементів

системи, які можуть бути усунені

в термін до 6 місяців

ВАРІАНТ 3

Система має серйозні

невідповідності, які можуть

бути усунені в результаті

доопрацювання протягом

тривалого часу

 

У

I

JT

I

J/

Повторна сертифікація (у разі звернення підприємства після усунення зауважень)