Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Автори висловлюють подяку всім, хто допомагав у створенні підручника, і будуть вдячні читачам за пропозиції щодо вдосконалення змісту та структури роботи. Розділ 1 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 1.1. Стандартизація як важлива складова системи технічного регулювання : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

Автори висловлюють подяку всім, хто допомагав у створенні підручника, і будуть вдячні читачам за пропозиції щодо вдосконалення змісту та структури роботи. Розділ 1 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 1.1. Стандартизація як важлива складова системи технічного регулювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

магниевый скраб beletage

Ключові слова та поняття: вимірювання, глобалізація, інтеграція, кон-курентоспроможність, контроль, маркування, метрологія, міжнародна ста-ндартизація, національна стандартизація, нормативні документи, оцінення відповідності, продукція (товари, процеси, роботи, послуги), сертифікація, система нормативної документації, система технічного регулювання, стан-дарт, стандартизація, технічне регулювання, технічний прогрес, функції стандартизації, якість

Система технічного регулювання як дійовий важіль керування економікою віді-грає значну роль у виробленні конкурентоспроможної якісної продукції, захисті до-вкілля та ощадливому використанні ресурсів — основах сталого розвитку будь-якої країни. її значення випливає з процесів у економіці та громадському житті, характер-них для кінця XX — початку XXI ст.

Перший серед них — глобалізація торгових відносин та світового ринку, якій при-таманне усунення кордонів на шляху вільного руху капіталу, товарів, людей, ідей та ін-формації. Не менш важливим є другий — прискорення науково-технічного прогресу, стрімкий розвиток прогресивних галузей і сфер діяльності, в першу чергу, інформацій-них і комунікаційних технологій та біотехнологій. З цим тісно пов’язане використання високих технологій для скорочення циклу проектування і виготовлення продукції, забез-печення оптимального співвідношення між якістю, вартістю і часом виготовлення продукції. Нарешті, третій процес — посилення охорони довкілля та раціонального ви-користання ресурсів. Ця проблема пов’язана з комплексом завдань щодо забезпечення прийнятної якості життя.

Технічне регулювання1 — це правове регулювання відносин у сфері встановлення, застосування та виконання обов’язкових вимог до продукції або пов’язаних з нею проце-сів, систем і послуг, персоналу та органів, а також перевірка їх дотримання шляхом оці-нення відповідності та/або ринкового нагляду (ст. 1 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 01.12.2005 р. № 64-IV).

Безперечно, що одним з найдієвішим і загальновизнаним світовою спільнотою, уря-довими інституціями та бізнесовими колами добровільним механізмом є стандартиза-ція на засадах консенсусу та узгодженості на різних рівнях стандартизації (міжнародно-му, регіональному, національному, підприємства).

Стандартизація (рис. 1.1.1) є одним з найбільш результативних шляхів удосконалюван-ня виробничих і торгівельних відносин, зниження витрат, підвищення якості та конкурентосп-роможності продукції. Вона встановлює правила, загальні принципи чи характеристики стосо-вно різних видів діяльності або її результатів (тобто продукції, процесів, робіт, послуг), розро-бляючи і приймаючи доступні всім нормативні документи, стандартизація спрямована на дося-гнення оптимального ступеня впорядкованості, і це стає можливим за умови, що нормативні документи ґрунтуються на досягненнях науки, техніки та практичного досвіду і створюють за участі всіх заінтересованих сторін з урахуванням потреб суспільства в цілому.

 

Встановлення та запровадження

стандартів (тобто нормативнотехнічних документів, які встановлюють єдині обов’язкові вимоги

щодо типів, розмірів, якості, норм

й інших особливостей продукції

та послуг) з метою упорядкування

діяльності в певній галузі економічного використання ресурсів,

підтримки техніки безпеки,

підвищення якості продукції

(процесів, робіт, послуг)

 

Рис. 1.1.1.