Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Перевірка несерійних виробів : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

Перевірка несерійних виробів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Встановлює процедуру, за якою виробник декларує, що зазначений несе-рійний виріб (далі — виріб), який був випущений із сертифікатом відповід-ності згідно з Порядком, відповідає вимогам нормативних документів, дія яких поширюється на нього. Виробник повинен скласти декларацію про відповідність і промаркувати виріб знаком відповідності. Орган сертифікації повинен провести перевірку виробу і провести належні випробування методами, встановленими у відповідних нормативних докуме-нтах, або проведенням еквівалентних випробувань з метою підтвердження відповідності виробу вимогам нормативних документів, дія яких поширюєть-ся на нього.

Орган сертифікації повинен дозволити проставити власний код виробнику на проконтрольований виріб і видати сертифікат відповідності на підставі проведених випробувань.

Закінчення табл. 2.5.Модулі

Зміст модулів

Технічна документація дає змогу оцінити відповідність виробу вимогам нор-мативних документів, дія яких поширюється на нього. Вона має характери-зувати виробництво і експлуатацію (споживання) цього виробу. Склад технічної документації визначається нормативним документом, що встановлює правила підтвердження відповідності виробу. Загалом технічна документація має включати:

•          технічний опис виробу;

•          технічне завдання, конструкторську документацію (складальні креслення, схеми, відомість специфікацій), технічні описи складових частин та ін.;

•          результати розрахунків, виконаних на стадії розроблення виробу, прове-дених перевірок та інше;

•          протоколи випробувань

Модуль H

Забезпечення якості на всіх

етапах

життєвого

циклу

продукції

Встановлює процедуру, за якою виробник декларує, що зазначена продук-ція відповідає вимогам нормативних документів, дія яких поширюється на неї. Виробник повинен скласти письмову декларацію про відповідність і промаркувати знаком відповідності кожну одиницю продукції. Маркування слід супроводжувати кодом органу сертифікації, що видав сертифікат на систему якості.

Виробник повинен забезпечити відповідність системи якості (моделі забез-печення якості в процесі проектування, розробки, виробництва, монтажу та обслуговування) вимогам і піддати її технічному нагляду. Всі вимоги і положення, що затверджені виробником, мають бути задокуме-нтовані у систематизованому і впорядкованому вигляді як правила, проце-дури та інструкції. Документація щодо системи якості повинна забезпечити можливість однозначного розуміння критеріїв, складових і засобів, а саме:

•          програм, планів, настанов, протоколів з питань якості;

•          завдань і організаційної структури системи якості, обов’язків і повнова-жень керівництва щодо якості проектування та якості продукції;

•          технічних умов, включаючи стандарти;

•          методів управління проектуванням, методів управління якістю та забезпе-чення якості, запланованих до використання процесів і систематичних заходів;

•          відповідних методів виготовлення, управління якістю і забезпечення якос-ті процесів;

•          періодичності випробувань, що їх будуть проводити до, під час і після процесу виробництва;

•          записів з питань якості (звіти за інспекторськими перевірками, результа-тами перевірок кваліфікації персоналу тощо);

•          засобів постійного контролю ефективності функціонування системи якості з метою виробництва продукції згідно з нормативними докумен-тами на неї.

Орган сертифікації повинен провести сертифікацію системи якості на від-повідність

Модулі A, C та H можуть використовуватися з додатковими процедурами, про що слід зазначити у відповідних документах. Модуль C використовується в комбінації з модулем B.

Модулі D, E та F, як правило, використовуються в комбінації з модулем B, проте в окремих випадках (наприклад, для продукції досить простої конструкції) вони можуть ви-користовуватись окремо.

Слід зазначити, що Система УкрСЕПРО є відкритою для вступу до неї органів з сертифікації та випробувальних лабораторій інших держав (за наявності двосторонніх угод про взаємне визнання результатів робіт з сертифікації і доступу до неї будь-яких під-приємств та організацій. Обов’язковою умовою при цьому є визнання та виконання правил системи УкрСЕПРО.

Принципами системи сертифікації УкрСЕПРО також є:

•          право заявника вибирати орган з сертифікації та випробувальну лабораторію;

•          визнання акредитації зарубіжних органів з сертифікації та випробувальних лаборато-рій, сертифікатів відповідності, а також знаків та двосторонніх угод, в яких бере участь Україна;

•          використання в діяльності з сертифікації правил чинних міжнародних систем сер-тифікації;

•          конфіденційність інформації про результати робіт з сертифікації, що становлять комерційну таємницю;

•          інформація Держспоживстандарту про діяльність з сертифікації в інформаційних виданнях.

Система УкрСЕПРО встановлює такий розподіл відповідальності:

•          виробник (виконавець, постачальник) несе відповідальність за невідповідність серти-фікованої продукції вимогам нормативних документів та застосування сертифікатів і знаків відповідності з порушенням правил системи сертифікації;

•          продавець несе відповідальність за відсутність сертифіката або знака відповідності на продукцію, що реалізується, якщо вона підлягає обов’язковій сертифікації;

•          випробувальна лабораторія (центр) несе відповідальність за недостовірність та нео-б’єктивність результатів випробувань сертифікованої продукції;

•          орган з сертифікації несе відповідальність за необґрунтовану чи неправомірну видачу сертифікатів відповідності, атестатів виробництва та підтвердження їх дії, а також за порушення правил системи сертифікації. Правила щодо здійснення сертифікації встановлюють загальні рекомендації, які

використовуються при організації та проведенні робіт з обов’язкової та добровільної сер-тифікації.

З метою визнання українських сертифікатів та знаків відповідності за кордоном система УкрСЕПРО побудована з урахуванням вимог міжнародних систем і взаємодіє на підставі угод з міжнародними, регіональними та національними організаціями інших дер-жав, що здійснюють діяльність з сертифікації.

Система УкрСЕПРО взаємодіє на підставі угод з системами перевірки безпеки, охо-рони навколишнього природного середовища та ін., що функціонують в Україні під керів-ництвом уповноважених Урядом органів. Національний орган з сертифікації може переда-вати цим органам окремі функції у проведенні сертифікації продукції.

Провідною організацією в Україні з питань науково-методичного керування розроб-ленням, впровадженням і забезпеченням функціонування систем стандартизації, оцінки відповідності, кодифікації продукції та їх інформаційного забезпечення є Українсь-кий науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики (УкрНДІССІ). Інститут акредитований у системі УкрСЕПРО як орган з сертифікації продукції та систем управління якістю і здійснює роботи з сертифікації товарів і по-слуг та систем управління якістю. УкрНДІССІ спеціалізується на проведенні науко-во-дослідних робіт щодо створення і функціонування національних систем стандар-тизації, оцінки відповідності та кодифікації з урахуванням світових досягнень та прогресивних вимог.

При Інституті функціонують:

•          Головний фонд нормативних документів, який складається з 130 тис. національних, міжнародних та регіональних стандартів (табл. 2.5.5);

•          Державний центр кодифікації продукції, який здійснює роботи з кодифікації, у тому числі надання національних номенклатурних номерів зразкам продукції за діючою в Україні міжнародною класифікацією предметів постачання, гармонізованою з відпо-відною системою НАТО.

Таблиця 2.5.5

Міжнародні та національні стандарти Головного фонду нормативних документів УкрНДІССІ

 

Стандарти     Кількість

ISO     13691

ІЕС      4899

CEN,CENELEC         повнотекстова БД-6249

ДСТУ, РСТ, КНД     понад 3066

ГОСТ  понад 18500

ГОСТ Р Росія 1840

NF Франція   11572

ANSI США    понад 4500

ASTM США   повнотекстова БД-11100

JIS Японія      5184

BS Великобританія   8170

DIN Німеччина         22500

Канада           1200

Україна           3707

УкрНДІССІ веде єдиний Реєстр системи сертифікації УкрСЕПРО, державний реєстр упо-вноважених органів із сертифікації, державний реєстр сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання, банк результатів робіт з державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил. Він також виконує обов’язки Генерального агента з інформаційного забезпечення ко-ристувачів в галузі стандартизації, кодифікації, метрології та оцінки відповідності.

УкрНДІССІ здійснює редакційно-видавничу діяльність з використанням власної полі-графічної бази. Видає покажчики стандартів, каталоги, класифікатори, стандарти та інші нормативні документи (офіційні видання).

Інститут також забезпечує діяльність національного секретаріату міжнародних та ре-гіональних організацій із стандартизації (ІSО, ІЕС, СЕN, СЕNЕLЕС, Міждержавна Рада) та координацію роботи національних технічних комітетів стандартизації.

Одним із провідних закладів системи Держспоживстандарту України є Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості (УкрНДНЦ) який було створено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2003 р. № 1337 (рис. 2.5.12).

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

ВЧЕНА РАДА

АСПІРАНТУРА

 

Інститут підготовки фахівців

Інститут стратегічних

досліджень та міжнародних відносин

Головний фонд нормативних документів

НД центр проблем

екологічної безпеки та

ресурсозбереження

Науково-видавничий центр

ТК 89

Технічні комітети

ТК 93  ТК 141

ТК

Рис. 2.5.12.

Структура УкрНДНЦ

Пріоритетами в його діяльності є здійснення науково-методичного керівництва про-цесами розроблення, впровадження та забезпечення функціонування систем стандартиза-ції, сертифікації та керування якістю. Досвід сьогодення доводить, що для майбутнього України треба розвивати усі ці напрямки і розв’язувати науково-практичні завдання на шляху досягнення високого рівня якості життя громадян.

Важливим кроком для розвитку наукової діяльності УкрНДНЦ стали прийняті на спільному засіданні президії Національної академії наук України та колегії Держспоживста-ндарту України 14 липня 2004 року «Постанови про співпрацю НАН України та Держспо-живстандарту України» та «Угоди про співпрацю між НАН України і Держспоживстандар-том України», згідно з якими УкрНДНЦ надано статус організації подвійного підпорядкуван-ня — Держспоживстандарту України і НАН України. Відтак НАН України здійснюватиме науково-методичне керівництво Центром, а також сприятиме Держспоживстандартові України у підготовці фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру УкрНДНЦ.

Науково-дослідний інститут стандартизації УкрНДНЦ є провідною установою України з науково-методичного керування розробленням, впровадженням та забезпечен-ням функціонування національної системи стандартизації, а також головною організацією в Україні зі стандартизації озброєння та військової техніки.

Основні завдання Інституту:

•          розроблення основних та організаційно-методичних нормативних документів націо-нальної системи стандартизації з урахуванням вимог міжнародних стандартів та Сві-тової організації торгівлі;

•          виконання завдань Програми інтеграції України до Європейського Союзу у сфері ста-ндартизації;

•          проведення науково-технічної експертизи проектів нормативних документів та підго-товка матеріалів для затвердження національних стандартів, державних класифікато-рів та змін до них;

•          прогнозування, визначення пріоритетних напрямків розвитку, формування перспек-тивних програм національної стандартизації України;

•          координація діяльності технічних комітетів стандартизації;

•          надання підприємствам, установам і організаціям науково-методичної допомоги та платних послуг у сфері стандартизації, класифікації, кодифікації, каталогізації;

•          науково-технічне і видавниче редагування та видання нормативних документів, пока-жчиків та каталогів, їхня термінологічна експертиза;

•          ведення національного банку стандартизованих українських науково-технічних термінів. Провідною установою, що формує державну політику у сфері управління якістю, а

також сприяє запровадженню дієвих схем управління якістю та приведенню вітчизняної системи технічного регулювання у відповідність до міжнародних стандартів являється Ін-ститут управління якістю УкрНДНЦ. Пріоритетами діяльності є:

•          розроблення, впровадження та забезпечення функціонування систем управління якіс-тю відповідно до вимог 1S0 9001:2000, систем екологічного управління ІSО 14001, систем ХАССП;

•          координація робіт з проведення Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України»;

•          організація і проведення виставок, налагодження міжнародних зв’язків з питань якості;

•          проведення експертизи документації сертифікованих систем управління якістю, еко-логічного управління та безпечністю харчових продуктів, моніторинг з цих питань. Інститут підготовки фахівців у сфері управління якістю, стандартизації, оцінки

відповідності та метрології УкрНДНЦ є єдиним в Україні навчальним закладом з підви-щення кваліфікації спеціалістів у галузі метрології, стандартизації, сертифікації та якості продукції, який ліцензований Міністерством освіти і науки України. Серед основних завдань Інституту:

•          підготовка менеджерів з якості, кандидатів у експерти-аудитори з сертифікації проду-кції, систем управління якістю та навколишнім середовищем, у тому числі аудиторів міжнародної кваліфікації в рамках програми «ТUV СЕRТ аудитор»;

•          навчання спеціалістів випробувальних лабораторій та асесорів(аудиторів з акредитації) випробувальних і калібрувальних лабораторій відповідно до ДСТУ ІSО/ІЕС 17025-2001;

•          підвищення кваліфікації спеціалістів метрологічних підрозділів підприємств, установ та організацій України, фахівців з вимірювання чинників виробничого середовища, харчових продуктів, аналізу природних та стічних вод, викидів у атмосферу та ґрунт, аудиторів у рамках системи НАССР (ДСТУ 4161). Науково-технічний центр оцінки відповідності УкрНДНЦ є: науково-методичним

центром національної системи сертифікації, а також органом сертифікації продукції, по-слуг та систем управління якістю, призначеним в Українській державній системі сертифі-кації продукції УкрСЕПРО. До його функцій входить:

•          розроблення та вдосконалення організаційно-методичних документів національної системи сертифікації;

•          виконання завдань Програми інтеграції України до Європейського Союзу у сфері оці-нювання відповідності згідно зі щорічними планами Уряду України;

•          проведення науково-дослідних робіт щодо гармонізації УкрСЕПРО з міжнародними та європейськими системами оцінювання відповідності та акредитації;

•          сертифікація продукції та послуг згідно з галуззю діяльності органу;

•          сертифікація систем управління якістю та систем екологічного управління, атестація

виробництв.

В системі УкрНДНЦ функціонує Інститут стратегічних досліджень та міжнарод-них відносин, який визначає напрямки розвитку Міжнародного співробітництва у сфері стандартизації, сертифікації та управління якістю. Інститут забезпечує:

•          науково-координаційну діяльність та методичне забезпечення делегацій на міжнарод-них конгресах, конференціях, симпозіумах та семінарах;

•          аналітичну обробку кореспонденції з міжнародними організаціями з питань управлін-ня якістю, стандартизації, сертифікації;

•          дослідження проблем розвитку ринку та сучасних технологій;

•          ведення Національних секретаріатів у міжнародних та регіональних організаціях ста-ндартизації, оцінки відповідності та управління якістю.

Заслуговує на увагу також плідна діяльність Держспоживстандарту у сфері метроло-гії, яка регламентується Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11.02.98 р. № 113/98-ВР (в редакції Закону України від 15.06.2004 р. № 1765-IV), а також

«Державною програмою розвитку еталонної бази на 2006 — 2010 роки». Ця діяльність спрямована на забезпечення функціонування Державної метрологічної системи, яка ство-рює необхідні засади для забезпечення єдності вимірювань у державі і її діяльність спря-мована на:

•          реалізацію єдиної технічної політики у сфері метрології;

•          захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів ви-мірювань;

•          підвищення рівня фундаментальних досліджень і наукових розробок;

•          економію всіх видів матеріальних ресурсів;

•          забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

•          створення нормативно-правових, нормативних, науково-технічних та організаційних

основ забезпечення єдності вимірювань у державі.

Державні наукові метрологічні центри (ННЦ «Інститут метрології» та НДІ «Систе-ма») та територіальні органи Держспоживстандарту України свою діяльність у сфері мет-рології здійснюють за такими напрямками:

•          виконання наукових фундаментальних та прикладних досліджень у сфері метрології та науково-дослідних робіт, пов’язаних із створенням, удосконаленням, зберіганням, застосуванням первинних і вторинних еталонів, створенням системи передачі розмі-рів одиниць вимірювань;

•          розроблення нормативних документів з метрології;

•          формування державних програм з метрології та концепції розвитку державної метро-логічної системи;

•          здійснення державного метрологічного контролю і нагляду;

•          науково-методичне забезпечення метрологічної діяльності;

•          проведення калібрування, метрологічної атестації, ремонту засобів вимірювальної техніки, метрологічної експертизи документації, акредитації у державній метрологіч-ній системі калібрувальних і вимірювальних лабораторій, атестації методик виконан-ня вимірювань;

•          забезпечення функціонування Державної служби єдиного часу і еталонних частот; Державної служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів; Державної служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів.

Так, станом на 1 січня 2006 р. до Державного реєстру еталонів занесено 52 державних

еталони та 61 вторинний еталон.

Протягом 2005 р., до прикладу, метрологічними підрозділами територіальних ор-ганів Держспоживстандарту України здійснена повірка 14229,7 тис. од. та державна метрологічна атестація 50,5 тис. од. засобів вимірювальної техніки (далі — ЗВТ). Про-ведено 640 державних приймальних та контрольних випробувань ЗВТ. Обсяг викона-них метрологічних робіт за 2005 р. складає — 130216 тис. грн. (за 2004 р. — 104972 тис. грн.), що становить 52 % від загального обсягу виконаних робіт. Ці ЗВТ застосовуються в сферах державного метрологічного нагляду, а саме: охорони здоров’я, захисту життя та

здоров’я громадян, контролю якості продуктів харчування і лікарських засобів, конт-ролю стану навколишнього природного середовища та безпеки умов праці, в торгівлі та при обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної та теплової енергії, газу, нафтопродуктів тощо).

Науково-технічна комісія з метрології Держспоживстандарту України у 2005 р. розглянула результати державних випробувань ЗВТ, проведених організаціями Держ-споживстандарту України, акредитованими на право проведення цих випробувань. За позитивними результатами державних приймальних і контрольних випробувань до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні, занесено 342 типи приладів. За підсумками роботи державного нагляду в 2006 р. відповідно до роботи регіональних центрів стандартизації, метрології та серти-фікації в кращу сторону було відзначено діяльність ДП «Кримстандартметрологія» ДП «Дніпростандартметрологія», ДП «Полтавастандартметрологія», ДП «Харківстан-дартметрологія».

З початку 2006 р. державний нагляд за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил та державний метрологічний нагляд здійснено на 11 975 підприємствах. Факти порушень при випуску продукції, що не відповідала вимогам НД, було виявлено на 10 394 підприємствах, що становить 87 % від загальної кількості перевірених підприємств. За порушення вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» було складено 5467 протоколів про адміністративну відповідальність, застосовано штрафів на суму 870,34 тис. грн., стягнуто штрафів на суму 800,9 тис. грн.

Слід зазначити, що до здійснення сертифікаційних заходів в Україні причетні й інші державні структури. Так, Державна митна служба України здійснює:

•          розгляд та верифікацію (встановлення достовірності) сертифікатів про походження товарів з України відповідно до вимог міжнародних угод;

•          видачу дозволу на зразки товару, який перебуває під митним контролем, у разі, коли необхідна його сертифікація;

•          експертизу критеріїв походження, які зазначені в сертифікаті походження;

•          митне оформлення імпортних товарів, що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні;

•          ввезення до митного ліцензійного складу або ввезення за межі митної території Укра-їни товару (продукції), що не одержав сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката;

•          внесення пропозицій до Торгово-промислової палати про анулювання сертифіката походження;

•          контроль додержання порядку, прийнятого у міжнародній практиці, визначення краї-ни походження;

•          утримання під митним контролем або заборону пропускання через митний кордон України, передавання на зберігання товарів, на які відсутні сертифікати (свідоцтва про визнання іноземного сертифіката) або такі, які не відповідають будь-яким даним, наведеним у сертифікаті (свідоцтві про визнання). До сертифікаційних функцій Торгово-промислової палати України та регіональних

торгово-промислових палат належать:

Кодекс України про адміністративні правопорушення КАП, ст. 172

Порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності

тягне за собою накладання ШТРАФУ на посадових осіб від 3 до 44

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ)

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення КАП, ст. 167)

Випуск або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам

стандартів, сертифікатів відповідності … тягне за собою

накладання штрафу на посадових осіб підприємств, установ,

організацій незалежно від форм власності від 3 до 88

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ)

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення КАП, ст. 170

Випуск, реалізація (обмін) продукції (товару), у тому числі

імпортного виробництва виготовлювачем або продавцем,

виконання робіт, надання послуг підприємствам або громадянамспоживачам без сертифікатів відповідності … тягне за собою

накладання штрафу на посадових осіб підприємств, установ,

організацій незалежно від форм власності, від 3 до 88

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ)

 

Закон України

«Про захист прав

споживачів»,

ст. 23

За реалізацію продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в

Україні, але у документах, згідно з якими її передано на

реалізацію, відсутні реєстраційні номери сертифіката

відповідності або свідоцтва про визнання відповідності та/або

декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним

регламентом з підтвердження відповідності на відповідний вид

продукції, — у розмірі п’ятдесяти відсотків вартості одержаної

для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але

не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а

у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності

не веде обов’язковий облік доходів і витрат — у розмірі десяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 

За виготовлення або реалізацію продукції, що не відповідає

Закон України

«Про захист прав

споживачів»,

ст. 23

вимогам нормативних документів, — у розмірі п’ятдесяти відсотків

вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару,

виконаної роботи, наданої послуги, але не менше десяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли

відповідно до закону суб’єкт господарської діяльності не веде

обов’язковий облік доходів і витрат, — у розмірі десяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Рис. 2.5.13.

Відповідальність за порушення процедури сертифікації та використання її результатів

•          видача сертифікатів про походження товарів з України;

•          надання за замовленням певних структур інформацію про вихідні матеріали оформ-лення сертифіката про походження з метою його перевірки на автентичність;

•          здійснення експертизи товарів з метою визначення позиції у товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД);

•          засвідчення походження товарів і видає сертифікати за міжнародними формами «А» та «APR».

Департамент споживчої політики, захисту прав споживачів та державного на-гляду Держспоживстандарту України:

•          контролює наявність сертифікатів відповідності на товари, які підлягають обов’язко-вій сертифікації;

•          вилучає з обігу товари без сертифіката відповідності, які підлягають обов’язковій сертифікації;

•          надає Держспоживстандарту України інформацію про товари, які підлягають обов’яз-ковій сертифікації, але не мають сертифіката відповідності або неправомірно викори-стовують знак відповідності і таке ін. Слід відзначити, що чинним законодавством України передбачена відповідальність

підприємств, об’єднань, організацій, а також посадових осіб та інших робітників за пору-шення процедури сертифікації та використання її результатів (див. рис. 2.5.13).