Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
До об’єктів добровільної сертифікації належать: : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

До об’єктів добровільної сертифікації належать:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

магниевый скраб beletage

•          науково-технічна, сільськогосподарська, промислова продукція, продукція соціально-побутового призначення, об’єкти будівництва;

•          роботи (процеси), послуги, системи якості і виробництва, інші організаційні та інфор-маційні системи;

•          інші об’єкти сертифікації, на які є документально установлені вимоги і методи перевірки дотримання цих вимог. Добровільна сертифікація являє собою вид сертифікації, що не має твердих законодавчих

обмежень у правилах і процедурах проведення. Сфера поширення за об’єктами та вимогами ширше сфери дії обов’язкової сертифікації, але перетинання між ними не допускаються.

Найбільше застосування добровільна сертифікація вітчизняної продукції в даний час знаходить на зовнішньому ринку. На внутрішньому ринку попит на неї нижче, однак у ря-ді напрямків зацікавленість у ній значна.

Державні і місцеві органи влади вдаються до допомоги добровільної сертифікації продукції і послуг, результати якої використовуються, наприклад, для видачі ліцензії на визначену діяльність, одержання державних замовлень на постачання товарів. Банки і страхові компанії зацікавлені в наявності сертифікатів на відповідні об’єкти при визначен-ні розмірів і умов їхнього кредитування і страхування. Постачальникам матеріалів і ком-плектуючих виробів замовники найчастіше пред’являють умову про наявність сертифіката відповідності навіть у випадках, коли не передбачена обов’язкова сертифікація.

Способи зазначення відповідності продукції встановленим нормам

Маркування продукції знаком відповідності

 

Укр ЦС М 003

Рис. 2.5.11.

Способи інформування про відповідність

Крім продукції, робіт і послуг у рамках добровільних систем проводиться і сертифі-кація систем якості і виробництв на відповідність міжнародним стандартам.

Організація і порядок проведення добровільної сертифікації. Добровільна сертифі-кація здійснюється органами з сертифікації, що входять у систему добровільної сертифіка-ції, утворену будь-якою юридичною особою, яка розробила і зареєструвала дану систему і її знак відповідності в спеціально уповноваженому органі виконавчої влади в галузі сер-тифікації.

Учасниками добровільної сертифікації можуть бути будь-які юридичні особи не-залежно від форми власності, що виконують правила відповідної системи добровільної сертифікації. Структурою системи передбачаються керівний орган системи добровільної

сертифікації, орган з добровільної сертифікації, випробувальні лабораторії, експерти і заявники.

Керівний орган системи добровільної сертифікації забезпечує реєстрацію системи до-бровільної сертифікації на своє ім’я (як юридичної особи) і очолює систему добровільної сертифікації, забезпечуючи її функціонування. До завдань керівного органу входить про-ведення єдиної технічної політики в системі, керівництво органами з добровільної серти-фікації і координація їхньої діяльності. Крім того, керівний орган веде реєстр учасників і об’єктів добровільної сертифікації в системі, розглядає апеляції у випадках незгоди учас-ників сертифікації з прийнятими щодо них рішеннями.

Як керівний орган, так і орган з добровільної сертифікації (їхні обов’язки можуть бути об’єднані) виконують наступні основні функції:

•          сертифікують об’єкти добровільної сертифікації, видають сертифікати відповідності, надають право застосування знака відповідності системи на умовах договору з заяв-ником;

•          реєструють сертифікати відповідності;

•          здійснюють інспекційний контроль за сертифікованими об’єктами;

•          припиняють або скасовують дію виданих ними сертифікатів. Випробувальні лабораторії в системі добровільної сертифікації виконують наступні

основні функції:

•          проводять випробування і видають протоколи випробувань;

•          забезпечують свою відповідність вимогам акредитації;

•          забезпечують вірогідність, об’єктивність і необхідну (задану) точність результатів випробувань, а також їхню відтворюванність. Учасники системи добровільної сертифікації несуть наступну відповідальність за свої дії:

•          орган з добровільної сертифікації несе відповідальність за вірогідність і об’єктив-ність підтверджуваних ним вимог, правильність видачі сертифіката відповідності або підтвердження його дії;

•          випробувальна лабораторія несе відповідальність за вірогідність, об’єктивність і від-творюванність результатів випробувань;

•          заявник (власник сертифіката) несе відповідальність за забезпечення відповідності при реалізації чи використанні сертифікованого об’єкта, а також за правильність за-стосування знака відповідності.

Спеціальні міри відповідальності, установлені законодавством для обов’язкової сер-тифікації, не поширюються на добровільну сертифікацію.

Добровільна сертифікація може проводитися також у системі обов’язкової сертифіка-ції, якщо це передбачено правилами системи обов’язкової сертифікації і при наявності в даній системі зареєстрованого у встановленому порядку знака відповідності добровільної сертифікації.

Добровільна сертифікація продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, не може замінити обов’язкову сертифікацію цієї продукції.

У кожній системі добровільної сертифікації повинні застосовуватися відповідні їй схеми сертифікації, які установлюються виходячи зі специфічних особливостей функціо-нування даної системи (продукція, послуга, партія чи одиничний екземпляр і т.д.)

Сертифікати відповідності в системах добровільної сертифікації повинні містити наступні відомості:

•          найменування і реєстраційний номер системи добровільної сертифікації;

•          найменування та адреса органу з добровільної сертифікації;

•          найменування та адреса заявника;

•          найменування і кодове позначення сертифікованого об’єкта, а також інші додаткові відомості про нього;

•          посилання на відповідний документ і пункти в ньому, що установлюють вимоги, на відповідність яким проведена сертифікація;

•          дату видачі сертифіката відповідності, підпис і посада уповноваженої особи. Знак відповідності застосовується при підтвердженні вимог конкретного нормативного

документа (державний стандарт, міжнародний стандарт, технічні умови і т.п.) у випадках, коли засвідчується відповідність:

•          усім вимогам нормативного документа;

•          групі вимог нормативного документа (наприклад, вимогам надійності, фізико-хіміч-ним показникам);

•          частини вимог, установлених нормативним документом (наприклад, тільки міцність, тільки перекисне число). Знаком відповідності маркірується кожна одиниця сертифікованого об’єкта (тара,

упакування, супровідна технічна документація і т.д.).

Фінансування робіт з добровільної сертифікації в системі здійснюється за рахунок замовника.

Слід зазначити, що з кінця 1990-х рр. в Україні встановлено порядок впроваджен-ня модульного підходу оцінки відповідності. Мета цього заходу — розвиток доброві-льної сертифікації продукції (процесів, робіт, послуг), подальша гармонізація правил сертифікації з європейськими правилами і процедурами оцінення відповідності продук-ції (процесів, робіт, послуг) вимогам нормативних документів, дія яких поширюється на них. Підставою стала Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.1998 р. № 1931 «Про заходи щодо реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України» щодо по-етапного впровадження модульного підходу оцінки відповідності з урахуванням вимог Директиви Європейського Співтовариства від 22.07.1993 р. № 93/465/EEC щодо модулів для різних фаз процедур оцінювання відповідності і правил надання і використання мар-кування знаком відповідності «CE», призначених для використання в директивах з тех-нічної гармонізації.

Порядок впровадження модульного підходу оцінки відповідності з урахуванням ви-мог Директив Європейського Союзу було затверджено Наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 10.01.99 р. № 2 (див. табл. 2.5.4).

Загальні положення застосування модулів оцінки відповідності передбачають, що Декларація про відповідність та сертифікат відповідності є альтернативними документами, кожен з яких може підтверджувати відповідність продукції вимогам нормативних доку-ментів, дія яких поширюється на неї. Застосування того чи іншого документа до певної продукції визначається модулем підтвердження відповідності продукції вимогам норма-тивних документів, дія яких поширюється на неї.

Таблиця 2.5.4

Порядок впровадження модульного підходу оцінки відповідності з урахуванням вимог директив Європейського Союзу

 

Модулі            Зміст модулів

Модуль A

Внутрішній

контроль

виробництва

продукції        Встановлює процедуру, за якою виробник, який виконує вимоги Порядку, декла-рує, що продукція відповідає вимогам нормативних документів, дія яких поширю-ється на неї. Виробник повинен скласти письмову декларацію про відповідність і нанести знак відповідності на кожну одиницю продукції.

Виробник повинен вжити всіх необхідних заходів для того, щоб процес виробни-цтва забезпечував відповідність продукції, що виробляється, технічній документа-ції та вимогам нормативних документів, дія яких поширюється на цю продукцію Технічна документація має забезпечувати можливість оцінки відповідності продукції вимогам нормативних документів, дія яких поширюється на неї, на стадіях розроблення, виробництва та експлуатації (споживання) продукції. Склад технічної документації визначається нормативним документом, що встановлює правила оцінки відповідності. Технічна документація включає:

•          технічний опис продукції;

•          технічні умови або технічне завдання, конструкторську документацію

(складальні креслення, схеми, відомість специфікацій), технічні описи

складових частин та інше;

•          протоколи випробувань.

Виробник повинен зберігати копію декларації про відповідність разом з тех-нічною документацією

Модуль A

Внутрішній

контроль

виробництва

продукції        Складається з модуля A з такими додатковими вимогами:

•          виробник повинен провести одне або більшу кількість випробувань за

одним або декількома показниками (характеристиками) продукції;

•          випробування провадяться під контролем органу сертифікації, обраного

виробником

Модуль B

Схвалення типу        Встановлює процедуру, за якою орган сертифікації засвідчує, що зразок продукції, який впроваджується у виробництво, відповідає вимогам норма-тивних документів, дія яких поширюється на дану продукцію. Заява на схвалення типового зразка має бути подана виробником в обраний ним орган сертифікації

Модуль C

Відповідність типу    Встановлює процедуру, за якою виробник декларує, що продукція відпові-дає типовому зразку, зазначеному в сертифікаті відповідності, і відповідає вимогам нормативних документів, дія яких поширюється на неї. Виробник повинен скласти письмову декларацію про відповідність та промаркувати знаком відповідності кожну одиницю продукції

Модуль D

Забезпечення

якості виробництва  Встановлює процедуру, за якою виробник, який виконує вимоги Порядку, декларує, що продукція відповідає типовому зразку, зазначеному в сертифі-каті відповідності, і відповідає вимогам нормативних документів, дія яких по-ширюється на неї. Виробник повинен скласти письмову декларацію про від-повідність і промаркувати знаком відповідності кожну одиницю продукції.

Продовження табл. 2.5.4

 

Модулі            Зміст модулів

            Поруч з маркуванням слід зазначити код органу сертифікації, що видав сер-тифікат на систему якості.

Виробник повинен забезпечити відповідність системи якості (моделі забез-печення якості в процесі виробництва, монтажу та обслуговування) вимо-гам Порядку і сприяти проведенню технічного нагляду

Модуль E