Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВИДИ СЕРТИФІКАЦІЇ, ЩО ДІЮТЬ В УКРАЇНІ, ЗАЛЕЖНО ВІД ПРАВОВОГО СТАТУСУ : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

ВИДИ СЕРТИФІКАЦІЇ, ЩО ДІЮТЬ В УКРАЇНІ, ЗАЛЕЖНО ВІД ПРАВОВОГО СТАТУСУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Рис. 2.5.6.

Види сертифікації в Україні

Обов’язкова сертифікація продукції здійснюється на відповідність до обов’язкових вимог нормативних документів, які зареєстровані в установленому порядку, а також ана-логічних вимог міжнародних та національних стандартів інших держав, що введені в дію в Україні.

У зв’язку з цим варто зауважити, що поки існують суттєві відмінності між світовою і віт-чизняною практикою стандартизації і сертифікації (табл. 2.5.2).

Таблиця 2.5.2

Відмінності між світовою і вітчизняною практикою стандартизації і сертифікації

 

Процедури     ЄС / Світова практика         Українська практика

            •          дві категорії технічних вимог, що

застосовують до видів продукції, a

не окремих товарів, обов’язкові і

добровільні;

•          90 % стандартів ЄС є суто

добровільними, інші 10 % є

рекомендованими до використання

як такі, що підтверджують

відповідність директивам;

•          обов’язкові вимоги стосуються

лише здоров’я і безпеки

споживачів (зокрема,

інформування споживачів),

добровільні стандарти — таких

параметрів продукції/послуг, як

якість, надійність, міцність тощо     обов’язкова стандартизація практично всієї продукції, яка не забезпечує якості (через застарілість нормативів), і не стільки гарантує безпеку, скільки є бар’єром для впровадження інновацій через надмірно детальні обов’язкові до виконання вимоги

            •          обов’язкової сертифікації немає.

Замість неї впроваджено

оцінювання відповідності з

використанням модульного

підходу, і для багатьох товарів,

зокрема, «самосертифікацію»;

•          зазначена система основується на

оцінці ризику, тобто рівня безпеки

кожного виду продукції і послуг;

•          для продукції, поєднаної з

можливою небезпекою, існує

жорсткіша процедура оцінки

відповідності, до якої залучаються

зовнішні незалежні органи

(здебільшого приватні), що мають

повноваження на виконання робіт

згідно з директивами           стандарти обов’язкові. Виробники можуть виготовляти і реалізовувати тільки ту продукцію, яка відповідає встановленим державою нормам. Процедуру сертифікації впровадив і контролює суто Держспоживстандарт

В Україні учасниками обов’язкової сертифікації є виробники продукції чи виконав-ці послуг, замовники (постачальники, продавці), а також організації, що являють собою органи з сертифікації, випробувальні лабораторії (центри — у випадку коли орган з серти-фікації акредитовано як випробувальну лабораторію) і спеціально уповноважені органи виконавчої влади. Основними учасниками є заявники, органи з сертифікації та випробува-льні лабораторії. Саме вони безпосередньо беруть участь у проведенні сертифікації кожно-го конкретного об’єкта на всіх етапах цієї процедури.

Система сертифікації включає учасників робіт, нормативну базу, Положення про управ-ління системою і правила проведення сертифікації. Великі системи сертифікації, що охоплю-ють різнорідну номенклатуру продукції чи послуг, включають кілька малих систем — систем сертифікації однорідної продукції або послуг. Ці системи створюються при необхідності конк-ретизації загальних правил стосовно до деякої сукупності видів продукції чи послуг, що має загальні ознаки. Кожна система сертифікації установлює свій знак відповідності. Системи сер-тифікації й їхні знаки відповідності реєструються Держспоживстандартом України.

Типова структура системи обов’язкової сертифікації передбачає наступний склад учасників:

•          державний орган виконавчої влади, на який законодавчо покладено проведення обов’язкової сертифікації;

•          центральні органи систем сертифікації однорідної продукції чи послуг (при необхідності);

•          органи з сертифікації;

•          випробувальні лабораторії (центри).

У систему сертифікації можуть також входити організації чи підрозділи, які обслуговують систему: центри по підготовці експертів з сертифікації, науково-методичні центри та ін.

Обов’язкова сертифікація проводиться винятково в Державній системі сертифіка-ції (далі — Система), що створює Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики — національний орган України з сертифікації. Він же проводить і координує роботу з забезпечення функціонування Системи.

Обов’язкова сертифікація включає перевірку та випробування продукції чи послуг для визначення їх характеристик і подальший державний технічний нагляд за сертифікова-ною продукцією або послугами.

Обов’язкова сертифікація продукції проводиться на відповідність обов’язковим ви-могам чинних в Україні нормативних документів щодо безпеки життя, здоров’я людей та охорони довкілля. Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затверджений наказом Держстандарту України від 30.06.93 № 95 (в редакції від 01.02.2005 р. № 28), а також: «Порядком митного оформлення імпортних товарів (продукції), що під-лягають обов’язковій сертифікації в Україні», затвердженого Постановою Кабінету Мініс-трів України від 04.11.97 р. № 1211, «Порядком ввезення на митну територію України про-дукції, що імпортується та підлягає в Україні обов’язковій сертифікації», затвердженого наказом Державної митної служби України і Держстандарту України 10.05.94 р. № 107/126, «Порядком проведення робіт з сертифікації продукції іноземних виробництв за схемами з обстеженням, атестацією та сертифікацією систем якості», затвердженого наказом Держс-тандарту України від 02.08.96 р. № 329 та ін.

Загальні вимоги до порядку проведення сертифікації продукції (процесів, робіт, по-слуг) в Українській державній системі сертифікації, а також до технічного нагляду, за

сертифікованою продукцією та послугами встановлені ДСТУ 3413–96. Вимоги є обов’яз-ковими для підприємств, установ, організацій і громадян — суб’єктів господарської діяль-ності, у тому числі іноземних, незалежно від форм власності (рис. 2.5.7).

Форми документів на проведення сертифікації в системі УкрСЕПРО представлені в додатках Б–Е.

Порядок проведення сертифікації продукції

(процесів, робіт послуг)

(згідно ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення

сертифікації продукції)

 

подання заявки на сертифікацію

аналіз наданої документації і ухвалення рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі)

сертифікації

обстеження виробництва

атестація виробництва продукції, що сертифікується, сертифікація системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації

            X        

відбирання, ідентифікація зразків продукції та їх випробування

аналіз отриманих результатів і ухвалення рішення про можливість видачі сертифіката

відповідності

видача сертифіката відповідності, надання ліцензії і занесення сертифікованої продукції чи послуг до Реєстру державної системи сертифікації

технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва

інформація про результати сертифікації продукції

Рис. 2.5.7.

Порядок проведення сертифікації продукції в Україні

Розглянемо порядок проведення сертифікації продукції.

1.         Подання та розгляд заявки. Заявник подає заявку до акредитованого органу з сер-тифікації, а у разі його відсутності — до Держспоживстандарту України. Орган з сертифі-кації (рис. 2.5.6) розглядає заявку в установлений порядком сертифікації термін (не піз-ніше одного місяця і сповіщає заявника про своє рішення, де серед різних відомостей, необхідних заявникові, вказує, які органи з сертифікації та випробувальні лабораторії мо-же вибрати заявник.

2.         Аналіз документації здійснюється з метою перевірки її відповідності встановле-ним вимогам. За необхідності перевіряється наявність нормативних документів на продук-цію та висновок відповідних контролюючих організацій (Міністерства охорони здоров’я, Державної інспекції ветеринарної медицини чи карантину рослин, Держнаглядохоронпра-ці тощо). Перевіряються також наявність деяких документів та достатність вимог щодо ма-ркування та етикетування продукції.

Подану заявку розглядає орган з сертифікації, який:

•          реєструє заявку в журналі обліку і заводить окрему справу про сертифікацію продук-ції (послуг) підприємства-виробника (включаючи іноземне), у якому зберігається все листування і внутрішні документи органу з сертифікації з будь-якої продукції, послуг цього виробника;

•          проводить формальну експертизу заявки і доданих документів щодо правильності за-повнення реквізитів заявки;

•          визначає схему (модель) сертифікації продукції (послуг), необхідність попереднього обстеження виробництва та атестації виробництва чи аналізу функціонування серти-фікованої системи якості;

•          визначає випробувані лабораторії, що будуть проводити випробування продукції (по-слуг), кількість зразків для випробувань, правила їхнього відбору, організацію, яка буде проводити технічний нагляд, а також терміни проведення окремих видів робіт із сертифікації та їхню вартість;

•          визначає перелік необхідних додаткових документів, які повинен подати заявник для проведення сертифікації за заявкою;

•          укладає договір із заявником на проведення робіт із сертифікації продукції (послуг);

•          приймає рішення за заявкою в терміни, які встановлені нормативними документами на відповідний вид продукції чи послуг;

•          видає сертифікати відповідності та ліцензії на застосування знака відповідності (або сам застосовує знак) щодо продукції, що сертифікується;

•          проводить інспекційний контроль за сертифікованою продукцією (за схемою сер-тифікації);

•          відміняє або призупиняє дію виданих сертифікатів, бере участь у розробці коригу-вальних заходів, які контролюють їх виконання;

•          здійснює внутрішню перевірку та забезпечення своєї відповідності вимогам даного документа та вимогам, встановленим у системах сертифікації однорідної продукції;

•          забезпечує інформацією про результати сертифікації всі зацікавлені сторони. Орган з сертифікації посилає заявнику та випробувальній лабораторії рішення за

заявкою в термін, що встановлений нормативними документами, але не пізніше одного

місяця з дня її подання. Якщо за результатами розгляду заявки отримані позитивні резуль-тати аналізу, то приймається рішення про схему проведення сертифікації.

Схема (модель) сертифікації заявленої продукції чи послуг визначається ор-ганом з сертифікації за узгодженням із заявником до початку робіт із сертифікації. Вибір схеми залежить від виду продукції та послуг, її кількості, стану виробництва та інших вихідних даних. Схема проведення сертифікації вказується в документах, що встановлюють порядок проведення сертифікації конкретного виду продукції чи послуг.

Для сертифікації продукції (послуг) вітчизняного виробництва та імпортної можуть застосовуватися такі схеми сертифікації (табл. 2.5.3):

1)         сертифікація одиничних виробів;

2)         сертифікація партії продукції;

3)         сертифікація з проведенням періодичного технічного контролю;

4)         сертифікація з обстеженням виробництва;

5)         сертифікація з атестацією виробництва;

6)         сертифікація з оцінкою системи якості. Схема 1. При проведенні сертифікації одиничних виробів випробуванню піддається

кожний окремий виріб. На зразок, що пройшов випробування, видається сертифікат відпо-відності на термін до одного року. У сертифікаті відповідності вказується заводський но-мер продукції.

Ця схема застосовується при сертифікації продукції, що може бути ідентифікована як окремий об’єкт, і надходить невеликими партіями чи одиничними об’єктами.

При використанні цієї схеми сертифікації технічний нагляд після видачі сертифіката не здійснюється.

Схема 2. Сертифікація партії продукції проводиться шляхом випробування зразків, відібраних з цієї партії в порядку та у кількості, що встановлені органом сертифікації відповідно до вимог нормативних документів. Під партією продукції розуміється партія, що супроводжується одним сертифікатом відповідності або од-ним супровідним документом, який містить посилання на сертифікат відповідності. При цьому в партії повинна гарантуватися однорідність продукції за показниками безпеки.

Після видачі сертифіката технічний нагляд за продукцією не здійснюється.

Схема 3. Сертифікація продукції, що випускається серійно, може проводитись на підставі позитивних результатів сертифікаційних випробувань зразків продукції і докуме-нтації, наданої заявником, про стан виробництва. При здійсненні сертифікації за цією схе-мою в обов’язковому порядку передбачається проведення технічного нагляду сертифікова-ної продукції.

Право на застосування сертифіката відповідності видається в основному термі-ном дії до одного року. Дія сертифіката відповідності припиняється і не відновлю-ється, якщо:

•          результати контрольних випробувань продукції негативні;

•          продукція не представлена на контрольні випробування в терміни, обумовлені дого-вором (контрактом) на проведення технічного нагляду.

Таблиця 2.5.3

Схеми (моделі) сертифікації продукції в системі УкрСЕПРО

 

Серійність продукції, що серти-фікується  Обов’язковість          проведення робіт щодо продукції, яка сертифікується з        Документи, що

видаються

органом з

сертифікації

продукції

 

            обсте-ження

її вироб-ництва         атестації її вироб-ництва     серти-фікації системи якості її вироб-ництва        її випро-бувань з метою сертифікації            технічного

нагляду за її

виробництвом         

 

1          2          3          4          5          6          7

Одиничний вибір     Не прово-диться       Не прово-диться       Не прово-диться       Проводиться

по кожному

виробу            Не проводиться        Сертифікат

відповідності на

кожний виріб

Партія

продукції

(виробів)        Не прово-диться       Проводить ся, якщо вирішено органом з сертифі-кації та

заявником      Не прово-диться       Проводиться на зразках, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені органом з сертифікації          Проводиться тільки за наяв-ності угоди між

заявником та органом з серти-фікації щодо атестації вироб-ництва в порядку, визначеному

органом з сертифікації          Сертифікат

відповідності на

партію

продукції

(виробів) з

наведенням

розміру

сертифікованої

партії

Продукція, що випус-кається серійно        Прово-диться            Не прово-диться       Не прово-диться            Проводиться на зразках, відібраних у порядку та в кількості, що встановлені органом з сертифікації            Проводиться в

порядку, що

визнаний

органом з

сертифікації    Сертифікат з терміном дії, що встановлюється

ліцензійною угодою (до

одного року)

Продукція, що випус-кається серійно        Не прово-диться       Прово-диться            Не прово-диться            Проводиться на зразках, відібраних у порядку та в кількості, що встановлені органом з сертифікації            Проводиться в

порядку, що

визнаний

органом з

сертифікації    Сертифікат з

терміном дії, що

встановлюється

ліцензійною

угодою з

урахуванням

терміну дії

атестата

виробництва

(до двох років)

Закінчення табл. 2.5.3

 

1          2          3          4          5          6          7

Продукція, що випус-кається серійно        Не прово-диться       Не прово-диться       Прово-диться органом з сертифіка-ції якості   Проводиться на зразках, відібраних у порядку та в кількості, що встановлені

органом з сертифікації          Проводиться у

порядку, що

визнаний

органом з

сертифікації    Сертифікат з терміном дії, що встановлюється

ліцензійною угодою з

урахуванням

терміну дії

сертифіката на

систему якості

(до трьох років)

Якщо дія сертифіката відповідності припинено, то повторно застосовувати цю схему сертифікації не дозволяється.

Ця схема сертифікації може застосовуватися на стадії розробки і впровадження про-дукції у виробництво. При цьому з метою сертифікації можуть бути зараховані кваліфіка-ційні випробування, проведені у випробувальній лабораторії, акредитованій в Системі.

Якщо в результаті аналізу наданої заявником документації у органу з сертифікації виникли обґрунтовані сумніви щодо показників безпеки продукції, то здійснюється переві-рка виробництва

Схеми 1, 2 і 3 не застосовуються при сертифікації послуг.

Схема 4. Вона використовується для одержання сертифіката відповідності на продук-цію, що випускається серійно, а також на надання послуг. Сертифікат відповідності в цьо-му випадку видається на підставі позитивних результатів випробування зразків продукції (послуг) і проведення обстеження виробництва (обслуговування).

Якщо продукція, виготовлена серійно, сертифікована за цією схемою, то орган з сер-тифікації відповідно до затвердженої програми технічного контролю здійснює технічний нагляд, контрольні випробування продукції чи послуг, що відбирається з місць виробницт-ва чи торгівлі.

Сертифікат відповідності за цією схемою видається терміном дії до двох років.

Схема 5. Сертифікація продукції, що випускається серійно, і надання послуг із прове-денням атестації виробництва припускає:

•          випробування зразків продукції (послуг);

•          атестацію виробництва;

•          технічний нагляд (контрольні випробування, контроль атестова-ного виробництва). При використанні такої схеми сертифікат відповідності видається на термін до трьох

років, але не більше терміну дії атестата виробництва.

Схема 6. Сертифікація продукції, що випускається серійно, і послуг із сертифікацією системи якості виробництва передбачає:

•          випробування зразків;

•          сертифікацію системи якості, а якщо вона вже сертифікована, то оцінку системи якості;

•          технічний нагляд і контроль за відповідністю системи якості установленим вимогам і

дієвістю системи якості.

Сертифікат видається на термін до п’яти років, з урахуванням терміну дії сертифіката

на систему якості.

3.         Обстеження виробництва. Залежно від вибраної схеми сертифікації здійснюється

аналіз стану виробництва. Обстеження виробництва проводиться з метою підтвердження

можливості підприємства виготовляти продукцію відповідно до вимог чинних нормативних документів, видачі рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного

нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.

Порядок здійснення робіт з обстеження виробництва продукції або надання послуг передбачає виконання наступних етапів:

•          експертизу нормативної, технічної та технологічної документації, наданої підприємс-твом;

•          обстеження виробництва;

•          оформлення акта обстеження виробництва.

Комісія може, при необхідності, отримати від заявника інші додаткові відомості, якщо вони необхідні для обстеження виробництва.

За результатами роботи комісія оформлює акт обстеження виробництва у двох екземп-лярах. Акт підписується членами комісії і затверджується керівником органу з сертифікації.

4.         Атестація виробництва здійснюється з метою оцінки технічних можливостей

підприємства-виробника забезпечити стабільний випуск продукції, що відповідає вимогам

нормативних документів, та видачі рекомендацій щодо періодичності випробувань, кількості зразків (проб), що випробовуються під час сертифікації, способів та правил їх відбирання. Це — офіційне підтвердження наявності необхідних і достатніх умов для забезпечення стабільного випуску визначеної продукції чи послуг, що відповідають вимогам

нормативних документів.

Атестація виробництва здійснюється за ініціативою підприємства, що випускає про-дукцію, або на вимогу органу з сертифікації продукції. За результатами атестації видають-ся рекомендації про періодичність випробувань, кількість зразків і проб, необхідних для сертифікації, способи і правила їх відбору.

Порядок проведення робіт з атестації виробництва повинен передбачати:

•          попередню оцінку;

•          складання програми і методики атестації;

•          перевірку виробництва та атестацію його технічних можливостей;

•          технічний нагляд за атестованим виробництвом. Результати атестації оформлюються атестатом виробництва, що реєструється в Ре-єстрі Системи і направляється заявнику, а його копія — у територіальний орган Держспо-живстандарту.

Сертифікація системи якості щодо виробництва продукції, яка сертифікується, про-водиться з метою забезпечення впевненості органу з сертифікації продукції в тому, що продукція, яка випускається підприємством, відповідає обов’язковим вимогам норматив-них документів, всі технічні, адміністративні та людські чинники, що впливають на якість продукції, перебувають під контролем, продукція незадовільної якості своєчасно виявляється,

а підприємство вживає заходів щодо запобігання виготовленню такої продукції на постій-ній основі.

5.         Відбирання, ідентифікація зразків продукції та їх випробування. Зразки для ви-пробувань відбирає, як правило, випробувальна лабораторія, в окремих випадках — орган з сертифікації. Зразки, які пройшли випробування, зберігаються протягом терміну, перед-баченого правилами системи сертифікації конкретної продукції. Протоколи випробувань передаються органові з сертифікації і в копії — заявнику.

6.         Аналіз отриманих результатів і ухвалення рішення про можливість видачі сертифіката відповідності. Протоколи випробувань, результати обстеження та атестації виробництва, інші документи про відповідність, які надійшли до органу з сертифікації, під-лягають аналізу для остаточного висновку про відповідність продукції висунутим вимогам.

7.         Видача сертифіката відповідності на продукцію і занесення її до Реєстру Дер-жавної системи сертифікації. Сертифікат відповідності видається винятково органом з сертифікації продукції. Він може видаватися на одиничний виріб, на партію чи на продук-цію, виготовлену підприємством серійно протягом терміну, установленого ліцензійним до-говором, із правом маркірувати знаком відповідності кожну одиницю продукції (послуг).

Свідченням відповідності імпортованої продукції встановленим в Україні вимогам є

сертифікат відповідності, виданий у системі УкрСЕПРО, або свідоцтво про визнання

закордонного сертифіката (ДСТУ 3417-96).

На підставі протоколу результатів випробувань, сертифіката системи якості або атес-тата виробництва, у залежності від прийнятої схеми (моделі) сертифікації, орган з сертифі-кації приймає рішення про видачу сертифіката відповідності, оформлює його і реєструє в Реєстрі Системи.

Сертифікат видається на одиничний виріб, на партію продукції або на продукцію, що випускається підприємством серійно протягом терміну, встановленого ліцензійною угодою, з правом маркування знаком відповідності кожної одиниці продукції.

Сертифікат на такі види продукції, на які поширюються особливі вимоги в галузі без-пеки (санітарні, ветеринарні тощо), видається лише за наявності гігієнічного ветеринарно-го, фітосанітарного та інших спеціальних сертифікатів, що засвідчують їх нешкідливість та інші специфічні якості.

Термін чинності сертифіката встановлює орган з сертифікації, але не більше трьох років.

Якщо дію сертифіката тимчасово припинено, то на цей період маркірування продук-ції (послуг) і супровідних документів забороняється. При анулюванні сертифіката відпові-дності заявник позбавляється права використовувати знак відповідності.

Право маркірувати знаком відповідності продукцію, сертифіковану за схемами 3, 4, 5, 6 та послуги надається заявнику на підставі ліцензійної угоди. Наявність знака відповід-ності на упаковці товару значно підвищує впевненість у його споживчих якостях і довіру до виробника.

В Україні затверджено загальний знак відповідності системи УкрСЕПРО. Його сим-воліка, форма, розміри і технічні вимоги регламентуються ДСТУ 2296-93 «Національний знак відповідності» (рис. 2.5.8).

Рис. 2.5.8.

Український знак відповідності системи УкрСЕПРО

Знаком, зображеним на малюнку (а), маркірується продукція, що відповідає обов’яз-ковим вимогам нормативних документів, включена в перелік продукції (послуг), що підля-гає обов’язковій сертифікації.

Знак відповідності, який зображено на малюнку (б), застосовується для позначення продукції, яка не підлягає обов’язковій сертифікації, проте сертифікована з ініціативи виробника чи продавця (добровільна сертифікація).

Якщо продукція не підлягає обов’язковій сертифікації, але сертифікована на відпові-дність окремим вимогам нормативних документів, то вона маркується знаком, зображеним на рис. (в).

8. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва прово-диться протягом терміну дії сертифіката згідно з ліцензійними угодами за програмою тех-нічного нагляду. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією організує, координує і проводить орган, який видав сертифікат, або за його дорученням органи з сертифікації си-стем якості, територіальні органи Держспоживстандарту.

Обсяг, порядок та періодичність нагляду встановлюються органом з сертифікації продукції під час проведення сертифікації і регламентуються програмою технічного нагля-ду, яка розробляється органом і затверджується його керівником (рис. 2.5.9, 2.5.10).

Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва здійснюється органом із сертифікації продукції чи, за його дорученням, іншою організацією

3

с

ПЕРІОДИЧНО Шляхом контрольних випробувань зразків продукції відібраних:

•          у виробника

•          у торговельних організаціях

Рис. 2.5.9.

Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва

 

Рис. 2.5.10.

Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва

Періодичність процедур технічного нагляду встановлюється залежно від складності продукції, ймовірності виникнення небезпеки від її використання для життя та здоров’я людини, навколишнього середовища з урахуванням результатів здійснення робіт з серти-фікації та терміну дії сертифіката.

Звіти з технічного нагляду та інформація щодо виконання коригувальних заходів зберігаються в органі з сертифікації. Цей орган має право за результатами технічного на-гляду призупинити дію сертифіката та ліцензійної угоди, а також анулювати сертифікат та скасувати ліцензійну угоду.

Наводимо перелік умов або обставин, за яких орган з сертифікації може призупинити дію сертифіката.

 

 

 Підстави для тимчасового припинення або зупинки дії сертифіката відповідності: виявлення невідповідності продукції вимогам, що встановлені під час сертифікації; порушення вимог правил приймання; методів контролю та випробувань; маркування продукції та ін.;

внесення виробником-власником сертифікату змін до нормативних документів, методів випробувань, складу, які можуть вплинути на відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам, без попереднього узгодження з органом із сертифікації; підприємство-власник сертифіката не повідомило орган з сертифікації про істотні зміни у сертифікованій системі якості;

неправильне використання логотипа органа з сертифікації;

не впроваджені коригувальні дії щодо невідповідностей, виявлених аудиторами органа з

сертифікації.

порушення умов договору заявником        ,

Коригувальні заходи визначає орган з сертифікації, який зупиняє дію сертифіката, про що інформує відповідні органи Держспоживстандарту і Державну митну службу та інші заці-кавлені організації. Далі орган встановлює термін виконання коригувальних заходів та контро-лює їх виконання заявником. Заявник за такої ситуації зобов’язаний повідомити споживачів про небезпеку (або небажаність) використання продукції та порядок усунення виявлених не-відповідностей. Заявником також вживаються заходи щодо усунення причин невідповідності продукції. Якщо коригувальні заходи зумовили позитивні результати, заявник визначає нове маркування продукції.

9. Інформація про результати сертифікації продукції. Орган з сертифікації проду-кції веде облік виданих ним сертифікатів і направляє їх копії до Держспоживстандарту України, який на підставі реєстру системи сертифікації УкрСЕПРО видає довідники, що містять інформацію щодо сертифікованої продукції.

Інформація про відповідність стандартам необхідна покупцям, кінцевим споживачам, страховим компаніям, інспектуючим і контролюючим органам, урядовим органам для різ-номанітних ситуацій, пов’язаних з продуктом. Способи інформування про відповідність представлені на рис. 2.5.11.

Системою УкрСЕПРО передбачається також сертифікація продукції, що імпортується.

Добровільна сертифікація в системі УкрСЕПРО здійснюється на відповідність ви-могам, що не віднесені до обов’язкових. Добровільна сертифікація на відповідність усім обов’язковим вимогам, якщо вони встановлені для цієї продукції, виконується беззапереч-но. Добровільну сертифікацію систем якості в Україні може також здійснювати Українсь-ка Асоціація якості, яка отримала відповідну ліцензію на право роботи в системі сертифі-кації Міжнародної Асоціації якості, діє в межах СНД.