Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Організаційна структура органу з сертифікації : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

Організаційна структура органу з сертифікації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Відповідно до перерахованих вище функцій орган з сертифікації повинен мати орга-нізаційну структуру, кваліфікований персонал, систему управління документацією та сист-ему забезпечення якості робіт з сертифікації.

Основні правила організації, напрями діяльності вимоги до органу сертифікації прод-укції та порядок його акредитації визначені у ДСТУ 3411:2004.

Акредитація органів з оцінки відповідності проводиться національним органом з ак-редитації відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» 17.05.2001 р. № 2407-ІІІ з урахуванням вимог міжнародних та європейських стандартів з а-кредитації.

Організація може бути акредитована як орган сертифікації (орган з оцінки відповідн-ості), якщо вона є не залежною від розробника, виробника, постачальника, споживача і -має компетентність, яка дозволяє їй проводити сертифікацію у заявленій галузі сертифікації (рис. 2.5.4).

До обов’язків органу з сертифікації систем якості належать: розробка організацій-но-методичних документів з сертифікації систем якості; сертифікація систем якості; орга-нізація та здійснення за пропозицією органу сертифікації продукції та атестації вироб-ництв; здійснення технічного нагляду за сертифікованими системами якості та атестовани-ми виробництвами; видача сертифікатів на системи якості.

Органи з сертифікації продукції та систем якості акредитуються Держспоживстанда-ртом України (органом з акредитації). Вимоги до органу сертифікації систем якості та по-рядок його акредитації встановлені в ДСТУ 3420-96.

 

                       

            Державна організація, що має статус юридичної особи та може бути визнана третьою стороною  ї>

                       

            Організація, що є не залежною від

розробника, виробника, постачальника, споживача           \>

                       

            Організація, яка має

компетентність, що дозволяє їй

проводити сертифікацію у

заявленій галузі акредитації J>

                       

А К Р Е Д И Т А Ц І Я

УкрСЕПРО

Орган сертифікації

продукції (послуг,

систем якості,

персоналу)

 

Рис. 2.5.4.

Умови, за яких можлива акредитація організації в органі сертифікації

До складу Ради органу з сертифікації, як правило, входять представник Національ-ного органу з сертифікації, представники виконавчих груп, та випробувальної лабораторії (центру), можуть залучатися органу з сертифікації систем якості, державних органів, що здійснюють наглядові функції (Держнаглядохоронпраці, Держкоматомнагляд та ін.) та взаємодіють з органом з сертифікації, а також представники товариств (спілок) споживачів та інших зацікавлених організацій

До функцій Виконавчої групи належить:

•          розробка та ведення організаційно-методичних документів органу з сертифікації;

•          приймання та розгляд заявок на сертифікацію продукції, підготовка рішень за ними та взаємодія із заявниками під час проведення сертифікації;

•          відбір та ідентифікація зразків продукції для випробувань, здійснення нагляду за про-веденням випробувань продукції, що сертифікується, проведення аналізу наданих до-кументів та протоколів випробувань;

•          проведення обстеження та атестації виробництв, організація проведення технічного нагляду за виробництвом та випробуваннями сертифікованої продукції;

•          оформлення та видання сертифікатів відповідності, атестатів виробництва, ведення обліку сертифікованої продукції та сертифікатів відповідності;

•          підготовка рішення щодо визнання зарубіжних сертифікатів та доведення прийнятих рішень до заявників;

•          підготовка рішення про скасування або припинення дії виданих сертифікатів відпові-дності та інформування Національного органу з сертифікації, територіальних центрів стандартизації, метрології та сертифікації Держстандарту України і заявників щодо прийнятих органом рішень;

•          погодження коригувальних заходів з усунення причин невідповідностей та порушень встановлених вимог, що виявлені під час проведення технічного нагляду за виробни-цтвом сертифікованої продукції;

•          проведення експертизи нормативних документів на продукцію, що сертифі-кується, та змін до них; інформування виробників та постачальників сертифі-кованої продукції щодо запланованих змін нормативних документів на цю продукцію;

•          участь у роботі технічного комітету з стандартизації продукції в галузі акредитації;

•          прийняття до розгляду апеляції з питань сертифікації продукції в галузі акредитації органу;

•          підготовка звітів про результати діяльності органу з сертифікації для Національного

органу з сертифікації та «Настанову з якості».

Акредитовані випробувальні лабораторії (рис. 2.5.5) проводять випробування про-дукції, що сертифікується, відповідно до галузі акредитації та видають протоколи випро-бувань. За дорученням органу з сертифікації випробувальні лабораторії беруть участь у здійсненні технічного нагляду за виробництвом та в атестації виробництва продукції, що сертифікується, а за дорученням Держспоживстандарту України — у проведенні інспек-ційного контролю.

 

Акредитована

випробувальна

лабораторія (центр)

Сертифікаційні

випробування зразків

продукції

Протокол випробувань

 

Орган з акредитації органів сертифікації

Орган з акредитації органів сертифікації

Орган з акредитації лабораторій

 

Орган сертифікації

Орган сертифікації

           

            замовлення   

 

            протокол випробувань       

 

 f

 У

 

інформація

Випробувальна лабораторія

1          f

 

Підприємство-замовник

Підприємство-замовник

 

а)

б)

Рис. 2.5.5.