Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Сертифікація в Україні також регламентується низкою таких основоположних стандартів: : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

Сертифікація в Україні також регламентується низкою таких основоположних стандартів:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

•          ДСТУ 3410-2004. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення.

•          ДСТУ 3411-2004. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації та порядок їх акредитації.

•          ДСТУ 3412-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабора-торій та порядок їх акредитації.

•          ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції.

•          ДСТУ 3414-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення.

•          ДСТУ 3415-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр системи.

•          ДСТУ 3416-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок реєстрації об’єктів добро-вільної сертифікації.

•          ДСТУ 3417-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується.

•          ДСТУ 3418-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації.

•          ДСТУ 3419-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Поря-док проведення.

•          ДСТУ 3498-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис.

•          ДСТУ 2296-93. Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та

правила застосування.

Прискоренню розвитку національної системи сертифікації сприяє активне міжнарод-не співробітництво України в галузі технічного регулювання, безпосередня участь у ро-боті міжнародних і регіональних організацій та їх технічних комітетів. Зокрема, Держспо-живстандарт України представляє Україну в 9 міжнародних та регіональних організаціях. Як вже зазначено, Україна стала членом найвпливовіших міжнародних організаціях у сфе-рі стандартизації: з 1992 р. — Міждержавної Ради зі стандартизації, метрології та сертифі-кації країн СНД (в рамках «Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандарти-зації, метрології та сертифікації»); з 1993 р. — Міжнародної організації з стандартизації (ISO) та Міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС). З 1997 р. Україна є членом за підпис-кою Європейського комітету з стандартизації (СЕN) і членом-кореспондентом Міжнарод-ної організації законодавчої метрології (ОІМL). Фахівці Держспоживстандарту також

активно працюють в Європейському комітеті з стандартизації в електротехніці (CENELEC), Міжнародній організації з стандартизації тестування (ISTO), Організації Євроазіатського співробітництва державних метрологічних установ (COOMET), Організації національних метрологічних установ держав Європи (EUROMET), Генеральній конференції мір та вагів (СGPM).

З 1 березня 1998 р. набула чинності «Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом», цілий ряд статей якої передбачають зближення української системи технічного регулювання з європейською, а саме:

•          участь у робочій групі з питань стандартизації Європейської економічної комісії ООН;

•          залучення до Міжнародної системи сертифікації (МЕКСЕ та МЕКСБ);

•          приєднання у 1996 р. до Кодексу встановленої практики розробки, прийняття та за-стосування стандартів Угоди по технічних бар’єрах у торгівлі GАТТ/WТО;

•          вступ України до Організації метрологічних закладів країн Європи. Активно розвивається міжнародне співробітництво на двосторонній основі. Так,

станом на 31 грудня 2006 р. у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності та захисту прав споживачів діє 47 угод з 33 країнами, 18 з яких укладено на міжурядово-му рівні. Міжурядові та міжвідомчі угоди укладені майже з усіма країнами СНД, краї-нами Балтії, країнами ЄС (Австрією, Францією, Фінляндією, Італією, Німеччиною, Словаччиною, Ірландією, Грецією, Туреччиною), США, Аргентиною, Болгарією, Бра-зилією, В’єтнамом, Єгиптом, Ізраїлем, Іраном, Китаєм, Кубою, Македонією, Монголі-єю, Польщею, Словенією, Угорщиною, Хорватією, Чехією, Чилі, Югославією та ін. Особливого значення набуло укладення таких угод зі спеціалізованими інститутами та фірмами цих країн.

Такий розвиток національної системи технічного регулювання відповідає політич-ному курсу України на інтеграцію до європейських та трансатлантичних структур, при-єднання до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі («Кодекс GАТТ/WТО») та члунству у СОТ (WТО).

Концептуальні принципи національної політики в галузі сертифікації представлені на рис. 2.5.1.

На сьогодні роботи з сертифікації в Україні забезпечують 118 органів сертифікації продукції (послуг) (ОС) та близько 700 випробувальних лабораторій (центрів), акредито-ваних в системі Української державної системи сертифікації продукції (УкрСЕПРО) та занесених до Реєстру Системи.

Організаційну структуру системи УкрСЕПРО визначає ДСТУ 3410-2004 «Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення», згідно з яким загальне керівництво систе-мою, організація та координація робіт з сертифікації здійснюються Національним органом з сертифікації — Держспоживстандартом України (рис. 2.5.2).

Органами з сертифікації в системі УкрСЕПРО можуть бути організації та підприємс-тва державної форми власності. Випробувальними лабораторіями (центрами) можуть бути акредитовані організації та підприємства будь-яких форм власності. Останні створені на базі організацій, підпорядкованих НАН України, Мінпромполітики, Держбуду, Академії наук України, МВС, Держспоживстандарту, Міносвіти та інших міністерств і відомств. Така кількість ОС повністю задовольняє потреби вітчизняних суб’єктів підприємницької

діяльності в сертифікації будь-якої номенклатури продукції. Правила та процедури систе-ми, кваліфікація фахівців відповідають міжнародним нормам і забезпечують достатній рі-вень надійності та достовірності результатів. Доказом цього є укладення угод про взаємне визнання результатів робіт з сертифікації з багатьма країнами згідно із положеннями стат-ті 6 угоди ТБТ. Укладення угод стало свідченням визнання української національної сис-теми сертифікації УкрСЕПРО іноземними країнами — торговими партнерами України.

Концептуальні принципи національної політики в галузі сертифікації

координація дій органів виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності, розмежування їх повноважень та уникнення дублювання

неупередженість, прозорість та доступність процедур підтвердження відповідності

забезпечення ідентичних процедур підтвердження відповідності продукції вітчизняного та іноземного походження

гармонізація національних нормативно-правових актів з підтвердження відповідності з міжнародними та європейськими

розширення участі України в міжнародних системах сертифікації; міжнародна

акредитація вітчизняних випробувальних лабораторій та сертифікаційних центрів;

розширення практики сертифікації систем якості

удосконалення методів сертифікації, наближення схем української сертифікації до

європейської.

удосконалення інфраструктури сертифікації за рахунок більш рівномірного розподілу основних учасників та випробувальних лабораторій на території України, розширення мережі акредитованих випробувальних лабораторій

наближення сертифікації продукції, що імпортується, до місцезнаходження виготовлювачів та постачальників

забезпечення повного та всебічного інформування з питань підтвердження відповідності усіх зацікавлених сторін

Рис. 2.5.1.

Принципи національної політики в галузі сертифікації

 

Український навчально-науковий центр з стандартизації, метрології та якості продукції

Штат аудиторів

Рис. 2.5.2.

Структурна схема системи сертифікації УкрСЕПРО

Роботи з сертифікації в системі УкрСЕПРО здійснюється органами з сертифікації згідно з вимогами Системи з урахуванням правил чинних міжнародних систем сертифікації.

Основні функції учасників сертифікації:

Національний орган з сертифікації — Держспоживстандарт України розробляє стратегію розвитку сертифікації в Україні; організує, здійснює та координує роботи щодо забезпечення функціонування системи сертифікації УкрСЕПРО; організує розробку та удосконалення організаційно-методичних документів; встановлює основні принципи, пра-вила та структуру системи сертифікації УкрСЕПРО, проводить державну реєстрацію сис-тем сертифікації, знаків відповідності, веде їх Державний реєстр; затверджує переліки продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації.

ДСТУ 3410-2004 «Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення» визна-чає основні функції, які здійснює Держспоживстандарт України зі створення і робіт сис-тем сертифікації однорідної продукції: організує роботи з сертифікації продукції в разі відсутності органу з сертифікації певного виду продукції; акредитує органи з сертифікації та випробувальні лабораторії (центру), атестує аудиторів, здійснює інспекційний контроль за діяльністю цих органів та осіб.

Держспоживстандарт України виконує також функції щодо міжнародних зв’язків у галузі сертифікації: приймає рішення щодо приєднання до міжнародних систем та угод з сертифікації; взаємодіє з національними органами з сертифікації інших держав та міжна-родними організаціями, що здійснюють діяльність з сертифікації.

Науково-технічна комісія з питань сертифікації створюється та затверджується Національним органом з сертифікації для розгляду перспективних напрямків розвитку і розробки пропозицій Держспоживстандарту з проблем сертифікації продукції з метою реа-лізації Законів України «Про захист прав споживачів» та «Про охорону праці».

Науково-технічна комісія розглядає пропозиції щодо:

•          принципів єдиної політики в галузі сертифікації;

•          проектів основоположних організаційно-методичних документів з сертифікації продук-ції, атестації виробництв, сертифікації систем якості, акредитації органів з сертифікації і випробувальних лабораторій та ін.;

•          основних напрямків досліджень у галузі сертифікації продукції, а також акредитації ви-пробувальних лабораторій, органів з сертифікації продукції (послуг) і систем якості;

•          напрямків міжнародного співробітництва в галузі сертифікації, у тому числі в рамках ISO, IEC та інших міжнародних організацій;

•          приєднання до міжнародних систем та угод з сертифікації;

•          питань взаємодії з національними органами з сертифікації інших

•          держав, що здійснюють діяльність з сертифікації, визнання результатів випробувань, сертифікатів та знаків відповідності;

•          переліку продукції, що буде підлягати обов’язковій сертифікації. Орган з сертифікації продукції (рис. 2.5.3) виконує такі основні функції:

•          здійснює сертифікацію закріпленої за ним номенклатури продукції та несе відповіда-льність за дотримання правил Системи;

•          розробляє організаційно-методичні документи з сертифікації закріпленої продукції;

•          визначає схему та порядок здійснення сертифікації закріпленої продукції;

•          організує та проводить обстеження та атестацію виробництв;

•          здійснює технічний нагляд за сертифікованою продукцією та атестованим вироб-ництвом;

•          видає сертифікати відповідності на продукцію та атестати виробництв;

•          забезпечує розподіл функцій, відповідальності, взаємодію персоналу при реалізації всіх функцій органу;

•          розробляє пропозиції щодо розширення галузі акредитації органу з сертифікації;

•          формує та актуалізує фонд нормативних документів, які використовуються під час сертифікації продукції в галузі акредитації;

•          реєструє сертифікати відповідності;

 

здійснює аналіз та облік закордонних сертифікатів, протоколів випробувань та інших сві-доцтв відповідності продукції встановленим вимогам;

проводить інспекційний контроль за сертифікованою продукцією (за схемою сертифікації); взаємодіє з випробувальними лабораторіями, іншими органами з сертифікації (також в інших країнах), Національним органом з сертифікації;

взаємодіє з виробниками (продавцями) продукції, організаціями, які здійснюють держав-ний контроль та нагляд за продукцією, споживачами та громадськими організаціями; здійснює внутрішню перевірку та забезпечення своєї відповідності вимогам даного документа та вимогам, встановленим у системах сертифікації однорідної продукції; веде документацію за всіма питаннями своєї діяльності та забезпечує доступність до цієї документації органів, які проводять інспекційний контроль його діяльності; забезпечує інформацією про результати сертифікації, в тому числі про продукцію, яка не пройшла сертифікацію або про виявленні порушення та невідповідності про-дукції встановленим вимогам, усі зацікавлені сторони.