Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0fe2e6307c83ff1f552f66142138e554, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Стандартизація термінів у галузі сертифікації : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

2.2. Стандартизація термінів у галузі сертифікації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

магниевый скраб beletage

Ключові слова та поняття: акредитація, акредитація лабораторій, ак-редитована лабораторія, атестація лабораторії, випробувальна лабораторія, випробування, відповідність, декларація про відповідність, засвідчення відпові-дності, знак відповідності, знак сертифікації, ідентифікація, контролюючий орган, метод випробування, орган з сертифікації, оцінка (оцінення) відповідно-сті, орган регламентації, перевірка (лабораторій), підтвердження відповіднос-ті, процедура підтвердження відповідності, сертифікат відповідності, серти-фікат на систему якості, сертифікація відповідності, система акредитації лабораторій, сертифікація систем якості, система сертифікації, схема сертифікації, третя сторона, учасник системи сертифікації, член системи сертифікації

Як термін з чітким визначенням слово «сертифікація» прийнято порівняно недавно. Слід зазначити, що виникнення великої групи термінів, пов’язаних із процедурою сертифі-кації, наповнення сучасним змістом поняття «сертифікація» пов’язане з різким загостренням в останні десятиліття проблеми якості товарів і послуг; глобалізацією міжнародної торгів-лі; значною розмаїтістю (часом не виправданою) виробів одного і того ж функціонального призначення, але різної якості; конкуренцією товаровиробників; нарешті, просто з не-обхідністю гарантувати безпеку продукції для її споживача. Виникла потреба в особливо-му методі, інструменті, який би, незалежно від країни-постачальника продукції, фірми,

технології, системи контролю якості тощо давав гарантію того, що продукція, робота, послу-га виконані в повній відповідності з вимогами, запровадженими документально. Таким ін-струментом наприкінці XX ст. і стала процедура, що позначається терміном «сертифікація».

Вперше визначення поняття «сертифікація» було дано ISO у 1982 р. У відповідному Керівництві ISO/ІЕС 2:1982 «Загальні терміни та визначення в галузі стандартизації, сер-тифікації і акредитації випробувальних лабораторій» поняття сертифікації сформульоване так: «Сертифікація відповідності являє собою дію, що засвідчує за допомогою сертифіката відповідності або знака відповідності, що виріб чи послуга відповідає визначеним стандар-там чи іншому нормативно-технічному документу».

Єдине тлумачення спеціальних термінів необхідне для гармонізації правил і проце-дур сертифікації та акредитації в міжнародному масштабі з метою усунення технічних пе-решкод у торгівлі між країнами. Керівництво ISO/IEC 2 було розроблено Комітетом ISO за принципами стандартизації (ISO/СТАCO). Шосте видання містить зміни (1986), які були прийняті радами ISO та ІЕС в 1991 р. Розробка нового видання здійснювалась відповідно до рішень Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) й Економічної комісії OOН для Європи (ЄЕК ООН). Було враховано також пропозиції Комітету ISO з оцінки відповідності (ISO/КАСК0).

Розробка та перегляд Керівництва ISO/IEC 2 здійснюється на основі загальних прин-ципів термінології, що розробляються в рамках технічного комітету ISO37 «Термінологія (принципи і координація)". У керівництві ISO/IEC 2 взаємопов’язані поняття розміщені в 16 розділах — від більш загальних до більш конкретних аспектів стандартизації, сертифі-кації та акредитації. На європейському рівні вони прийняті в стандарті EN 45020.

Керівництво ISO/IEC 2, містить п’ять розділів, що стосуються сертифікації, в яких крім терміна «сертифікація відповідності» наведено терміни, які у сукупності окреслюють систему сертифікації. Для впевненості в тому, що продукт «зроблений правильно», необ-хідно знати, яким вимогам він повинен відповідати s яким чином можна отримати достові-рні докази цієї відповідності. Загальноприйнятим способом такого доказу є сертифікація відповідності.

Розділ 13 «Відповідність. Загальні поняття» містить поняття загального характеру — «відповідність» і «третя сторона», які загальноприйнятим поняттям надають однозначне тлумачення як термінам, прийнятим у діяльності з сертифікації.

ISO/IEC пропонує термін «відповідність» (аssurances of conformity), вказуючи, що це процедура, результатом якої може бути заява, що надає впевненість в тому, що продукція (процес, послуга) відповідає заданим вимогам.

Це може бути:

•          заява постачальника про відповідність (supplier’s declaration), тобто письмова гаран-тія в тому, що продукція відповідає заданим вимогам; заява, яка може бути надруко-вана в каталозі, накладній, керівництві з експлуатації або іншому повідомленні, яке стосується до продукції; це може бути також ярлик, етикетка тощо;

•          сертіфикація — процедура, за допомогою якої третя сторона дає письмову гарантію, що продукція, процес чи послуга відповідають заданим вимогам. З часом поняття сертифікації поступово уточнювалося. У згаданому Керівництві в

редакції 1986 р. термін «сертифікація» доповнився примітками:

1.         Сертифікація є загальним терміном, що припускає участь третьої сторони в сертифікації продукції, технологічних процесів чи послуг (сертифікація відповідності);

2.         Прогрес в галузі оцінки систем якості викликає необхідність нового поняття сертифікації систем якості (сертифікація можливостей постачальника).

Під «третьою стороною» у процедурі сертифікації мається на увазі незалежна, компетентна організація, що здійснює оцінку якості продукції стосовно учасників купівлі-продажу. Першою стороною прийнято вважати виготовлювача, продавця продукції, другою —

покупця, споживача.

Третя сторона (наприклад, випробувальна лабораторія) для підтвердження своєї ком-петентності й об’єктивності проходить процедуру акредитації, тобто офіційного визнання її можливостей здійснювати відповідний вид контролю чи випробувань.

Керівництво ISO/ІЕС 2:1986 включає ряд термінів, що розкривають поняття «відпо-відність продукції». Так, відповідність визначена як «задоволення продукцією, техноло-гічними процесами чи послугами установлених вимог». При цьому пропонуються два різновиди відповідності: заява про відповідність і сертифікація відповідності.

Відповідність продукції визначена як «заява постачальника під його повну відповіда-льність поза рамками сертифікаційної системи про те, що продукція, технологічний процес чи послуга відповідають визначеному стандарту чи іншому нормативно-технічному докуме-нту». З даного визначення очевидно, що «заява про відповідність» не передбачає ніякої юри-дичної, адміністративної чи економічної відповідальності постачальника. Винятком є випад-ки, коли в законодавстві окремих країн маються положення, що зобов’язують постачальни-ків продукції вказувати достовірну інформацію про продукцію, що ними випускається.

Наступні два поняття є основоположними в галузі сертифікації, в них полягає ідея цього виду діяльності.

Підтвердження відповідності — дія випробувальної лабораторії третьої сторони, яка засвідчує, що конкретний випробовуваний зразок відповідає конкретному стандарту або іншому нормативному документу.

Сертифікація відповідності в редакції Керівництва ISO/ІЕС 2:1986 визначається як «гарантія третьої сторони в тому, що з адекватним ступенем вірогідності продукція, техно-логічний процес чи послуга відповідають визначеним стандартам або документам, що установлюють вимоги до них».

Наведене визначення поняття «сертифікація відповідності» показує, що, по-перше, сертифікація відповідності безпосередньо пов’язується з компетентною і незалежною сто-роною, яка гарантує цю відповідність і засвідчує її за допомогою сертифіката або знака відповідності; по-друге, сертифікація відповідності визнається тільки в тому разі, коли вона проводиться в рамках організаційної системи (системи сертифікації) відповідно до встановлених правил; по-третє, уведене поняття «адекватного ступеня вірогідності», яке зв’язане з неможливістю гарантувати абсолютну відповідність серійної продукції, що масово випускається, вимогам стандартів навіть при проведенні суцільного контролю яко-сті, — завжди є імовірність невідповідності визначеної нехай мінімальної кількості про-дукції встановленим вимогам.

Сучасне визначення поняття сертифікації відповідності, згідно з останньою (1996 р.) редакцією Керівництва ISO/ІЕС 2:1986 надано на рис. 2.2.1.

 Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_0fe2e6307c83ff1f552f66142138e554, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0