Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Основні рекомендації «Глобальної концепції» ЄС можна сформулювати у шести тезах: : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

Основні рекомендації «Глобальної концепції» ЄС можна сформулювати у шести тезах:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

магниевый скраб beletage

1.         Заохочення загального застосування стандартів по забезпеченню якості серії EΝ 29000 і сертифікація на відповідність цим стандартам.

2.         Застосування стандартів серії EΝ 45000, які встановлюють вимоги до органів з серти-фікації та випробувальних лабораторій при акредитації.

3.         Заохочення створення централізованих національних систем акредитації.

4.         Заснування організації з досліджень і сертифікації в галузі, яка не регулюється зако-нодавством.

5.         Гармонізація інфраструктури випробувань і сертифікації в країнах ЄС.

6.         Укладання договорів з третіми країнами (не членами ЄС) про взаємне визнання ви-пробувань та сертифікатів. На відміну від країн Західної Європи в США відсутні єдині правила сертифікації або

єдиний національний орган з сертифікації. Діють сотні систем, створених при різноманіт-них асоціаціях-виробниках, приватних компаніях. Такий же стан у країні зі стандартизаці-єю — стандарти розробляються сотнями організацій, які мають різноманітний статус.

Незважаючи на відсутність єдиного національного органу з сертифікації, на який урядом було б покладено спільне керівництво роботами з сертифікації, здійснюють спроби по створенню загальних критеріїв для чинних сертифікаційних систем. Для цього створена національна система акредитації випробувальних лабораторій, організується система ре-єстрації сертифікаційних систем. Сертифікація в США є гарантією якості на національно-му (якщо орган, при якому вона створена, дійсно є загальнонаціональним) і міжнародному рівнях. Проте, при відсутності законодавства, яке встановлює обов’язковість сертифікації,

авторитетом користуються системи сертифікації, створені при таких загальновизнаних ор-ганізаціях, як Національна лабораторія страхових компаній, Лабораторія американських підприємств газової промисловості, Випробувальний центр сільськогосподарської техніки у штаті Небраска тощо.

Щодо країн так званого «соціалістичного табору», у тому числі СРСР, то політичні події кінця 1980-х років не дали можливості реалізуватися планам розвитку в рамках Ради Еконо-мічної Взаємодопомоги (РЕВ, 1949–1989 рр.). Проте інтеграційні процеси в світовій еконо-міці змушували колишні соціалістичні країни розвивати й удосконалювати процеси серти-фікації та акредитації, гармонізуючи їх із загальноєвропейськими та світовими стандартами.

Сьогодні сертифікація продукції (процесів, робіт. послуг) здійснюється в рамках існуючих міжнародних і національних систем сертифікації, діяльність яких визначається основоположними стандартами організаційно-методичного характеру, розробленими в ра-мках Міжнародної організації з стандартизації (ISO) за активної участі Міжнародної елек-тротехнічної комісії (IEC). На початку 1970-х років ISO для розробки способів взаємного визнання національних і регіональних систем сертифікації та міжнародних знаків відпові-дності продукції вимогам стандартів і технічних регламентів, насамперед, у галузі забез-печення безпеки споживачів, захисту навколишнього середовища і охорони здоров’я насе-лення, було створено Комітет Ради ISO з сертифікації — СЕRТIКО. Цим комітетом підго-товлено зведення принципів сертифікації, що отримало назву «Кодекс принципів ISO/ІЕС по системах сертифікації третьою стороною на відповідність стандартам». Кодекс виходить з необхідності застосування міжнародних стандартів у національних системах сертифікації.

У 1985 р. СЕRТІКО було перетворено на Комітет Ради ISO з оцінки відповідності (CАSCO), і функції його були розширено.

Сьогодні головними міжнародними організаціями, які сертифікують якість продукції (процесів, робіт. послуг) є Міжнародна організація із стандартизації (ISO), Європейський Комітет з оцінювання та сертифікації систем якості (ЕQS), Європейська мережа оцінюван-ня та сертифікації систем якості (EQNET), Європейська організація з випробувань та сер-тифікації (EOTC) та ін. (табл. 2.1.1, 2.1.2).

Таблиця 2.1.1

Міжнародні організації з сертифікації

 

Повна назва організацп       Прийнята абревіатура          Мета створення

Європейська економічна комісія ООН       UNESE           Розробляє норми безпеки експлуатації

обладнання та методів їх випробування,

регламенти якості продукції та методи їх

перевірки

Європейський Економічний Союз ЄЕС    Розробляє правила процедури

взаємопостачання, випробування

товарів, застосування уніфікованих

норм безпеки та якості товарів

Закінчення табл. 2.1.1

 

Повна назва організацп       Прийнята абревіатура          Мета створення

Міжнародна організація з стандартизації   ISO     Розробляє стандарти та правила сертифікації товарів і послуг

Міжнародна електротехнічна комісія         ІЕС      Розробляє стандарти та правила сертифікації електротехнічних товарів

Міжнародна організація законодавчої метрології OIML  Розробляє стандарти та правила сертифікації товарів і послуг

Міжнародна система сертифікації виробів електронної техніки             Розробляє єдині вимоги до виробів

електронної техніки, методи оцінки їх

відповідності

Міжнародна комісія з випробувань ручної вогнепальної зброї               Розробляє уніфіковані вимоги до

вимірювальних приладів, методів випробувань, випробувальних патронів,

схвалює організаційну структуру

випробувального центру

Європейська мережа оцінювання та сертифікації систем якосіі EQNET          

Європейська організація по дослідженнях            EUROLAB      Об’єднання випробувальних лабораторій

Європейська кооперація по аналітичній хімії        EUROCHEM  Об’єднання хіміко-аналітичних лабораторій

Європейський комітет по впровадженню і сертифікації систем забезпечення якості EQS    Об’єднання органів по сертифікації систем забезпечення якості

Європейський комітет з досліджень і сертифікації в галузі інформаційних технологій            ECITS

Європейський електротехнічний комітет 3 випробувань і сертифікації            ELSECOM     Об’єднання органів з сертифікації і випробувальних лабораторій

Європейський комітетз вогнезахисту та пожежної безпеки       ESIF   

Європейська організація з випробувань і сертифікації. Заснована в листопаді 1990р . Штаб-квартира в Брюсселі        EOTS  Об’єднання ECUS, ELSECOM та ESCIF для гармонізації сертифікації в Європі

Таблиця 2.1.2

Міжнародні організації з акредитації

 

Повна назва   Прийнята абревіатура          Цілі та задачі

Міжнародна конференція з

акредитації лабораторії,

заснована у 1970 р.   ILAC   Обмін досвідом між органами з акредитації і лабораторіями

Міжнародний форум з

акредитації, заснований

у 1993 р.         IAF      Уніфікація систем і критеріїв акредитації в Європі та в світі

Міжнародна комісія з правил

приймання (сертифікації)

електрообладнання  СЕЕ     Уніфікація систем і критеріїв акредитації

в Європі та в світі у галузі

електрообладнання

Європейська кооперація з

акредитації випробувальних

лабораторій та органів з

сертифікації    ЕА       Формування довіри до випробувань і сертифікації в Європі