Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ОБОВ’ЯЗКОВІ УМОВИ СЕРТИФІКАЦІЇ : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

ОБОВ’ЯЗКОВІ УМОВИ СЕРТИФІКАЦІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Атестація виробництва. Проведення повного і глибокого випробування продукції, процесів, послуг. Наявність акредитованих випробувальних лабораторій. Здійснення постійного нагляду за якістю продукції, процесів, послуг.

Сертифікація служить основою державного регулювання безпеки товарів та послуг. Її основною функцією є захист людини, її майна і природного середовища від негативних наслідків сучасного науково-технічного розвитку, від несумлінних виробників і продавців, а також створення умов для чесної конкурентної боротьби.

Складовими системи регулювання безпеки й якості товарів і послуг є: система видачі дозволів (ліцензій) на право ведення підприємницької діяльності, нормативи безпеки і яко-сті, стандартизація, метрологія, методи випробування виробів, процедура оцінки і підтвер-дження відповідності виробу, технології або послуги вимогам нормативних документів.

Ефект від проведення сертифікації, передусім, має соціально-економічний характер. У соціальній сфері, як уже зазначалося, сертифікація забезпечує захист здоров’я і життя населення, є важливим елементом систем охорони навколишнього середовища, підвищення стандартів якості життя населення. Так, у «Білій книзі» Комісії ЄС (1985 р.), яка присвяче-на програмним питанням стратегії створення єдиного європейського ринку, підкреслюва-лося, що гармонізація законодавства країн Європейського економічного союзу (ЄЕС) повинна бути націлена на установлення вимог стосовно охорони здоров’я і безпеки, захис-ту інтересів споживачів і навколишнього середовища.

Генеральна асамблея ООН 9 квітня 1985 р. схвалила документ основоположний правовий документ у галузі захисту споживачів — «Керівні принципи захисту інтересів споживачів» (рез. № 39/248), які, передусім зобов’язують підприємців застосовувати від-повідні норми безпеки й якості споживчих товарів та послуг, а також надавати спожива-чам повну і достовірну інформацію про якість товарів та послуг, нести відповідальність за незадовільну їх якість (розд. 3, п. С). Усе це стало значною мірою результатом боротьби споживчих товариств за безпеку покупця, вплинуло на створення, зокрема в рамках ЄС, гнучкої системи підтвердження відповідності.

Важливим економічним результатом сертифікації, регулювання безпеки і якості про-дукції (процесів, робіт, послуг) є більш повне задоволення потреб пересічного громадяни-на, зниження витрат споживання або витрат на продукцію, збільшення збуту і, як наслідок, збільшення прибутку виробника й економія витрат споживача.

На рівні суспільства в цілому здійснення сертифікації виявляє себе у вигляді зростан-ня надходжень у державний бюджет за рахунок збільшення податкової бази і надходжень митних зборів, а також зменшення витрат держбюджету в зв’язку зі скороченням коштів, що виділяються на охорону здоров’я — виплату допомоги по непрацездатності, витрат на утримання медичних установ та ін. Оскільки послуги органів по сертифікації й випро-буванням продукції оплачуються в основному заявником, то зростання надходжень у держбюджет у визначеній мірі йде на утримання і розвиток самої сертифікації, а також

стандартизації і метрології, покликаних вирішувати загальну задачу — забезпечення якос-ті продукції і послуг.

Сертифікація стала процедурою, за допомогою якої визнаний у встановленому поряд-ку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управлін-ня якістю, систем управління довкіллям та персоналу до встановлених законодавством вимог. Основні об’єкти, що піддаються сертифікації вказані на рис. 2.1.3.

Історики знаходять зародки сертифікації ще в давній період: клейміння виробів як підтвердження високої якості роботи майстра; процедура страхування багато століть су-проводжувалася оцінкою стану об’єкта, який страхується, що засвідчувалося документаль-но і таке інше.

Зокрема, багато виробів з клеймом майстра знаходять під час археологічних розкопок античних міст-держав. В грецьких та римських містах також існував своєрідний метроло-гічний нагляд — «колегія агорономів» (від 2 до 5 людей) — працівники якого стежили за торгівлею на ринках, захищали права споживачів. Торговельна діяльність регулювалася законодавством, за виконанням якого також слідкували агорономи, що взимали, можливо, мито з товарів, що ввозилися до міста. «Колегія агорономів» здійснювала контроль за ці-нами, обміном грошей, перевіркою мір та вагів, ставил тавро на вагових гирях, а також спеціальному мірному посуді (глечиках, ойнохойях, сіроглиняних чашах тощо) для позна-чення тим самим еталонного характеру їх об’єму. Вони також підтримували порядок на ринках, наглядали за їх чистотою.

Скажімо, в Ольвії, давньогрецькій колонії Північного Причорномор’я, одним із свідоцтв діяльності «колегії агорономів» є наявність клейм на мірних посудинах (частіше ойнохойях) місцевого виробництва та бронзових гирях (сьогодні відомі 16 контрольних бронзових гир квадратної або прямокутної форми із Ольвії) з написом ОΛBІО та скороче-ними іменами посадових осіб — агорономів. Часто на гирях зустрічається зображення дельфіна — складової герба Ольвії, а також голів богів — Деметри та Аполлона Дельфінія (останній — покровитель Ольвії). Наявність герба міста та етнікону підсилювало державне значення цих мірних гир.

Метрологічний нагляд існував і в стародавньому Херсонесі, де наглядачі на ринках ще в IV ст. до н. е. слідкували за правилами торгівлі та якістю товарів.

 

Продукція (процеси, роботи, послуги)

Системи управління якістю

Рис. 2.1.3.

Об’єкти, що піддаються сертифікації

У Західній Європі сертифікація зародилась у XVIII–ХІХ ст. із середовища ринку на добровільних засадах. Перший сертифікат на продукцію було видано в Німеччині напри-кінці XIX ст. З того часу сертифікація зазнала значних змін і поступово стала звичним явищем.

До сих пір в європейських країнах діють приватні органи з сертифікації, яким вже по-над ста років. Якщо на ранніх етапах появи і розвитку сертифікації в її проведенні був за-цікавлений виробник (з метою підвищення конкурентоспроможності своїх товарів) і спо-живач (з метою одержання гарантії відповідності певних характеристик виробів), то сього-дні перетворилась у норму торговельних відносин будь-якого рівня. До вирішення завдань сертифікації залучені громадські й приватні виробники, споживачі та наукові організації, уряди більшості країн, навіть міжурядові організації.

Провідні економічні країни почали розвивати процеси сертифікації у 1920–1930 рр. Так, у 1920 р. Німецький інститут стандартів (DIN) вперше заснував знак відповідно-сті стандартам «DIN», який поширився на всі види продукції, за винятком газового обладнання, обладнання для водопостачання та деякої іншої продукції, для якої передбачено спеціальний порядок проведення випробувань зразків та нагляду за ви-робництвом. Знак DIN зареєстрований в ФРН відповідно до закону про захист торго-вих знаків.

Однією з перших систем сертифікації конкретного виду продукції стала система сер-тифікації електротехнічного й електронного обладнання, що діє під егідою Німецької еле-ктротехнічної асоціації (VDE). Це одна з перших систем, створених у країні на початку 1920-х років. Вона організує розробку національних стандартів у галузі електротехніки, електроніки і зв’язку та здійснює керівництво системою сертифікації цього обладнання відповідно до угоди з DIN. До складу VDE входить Інститут з випробувань і приймань, який має свої випробувальні підрозділи та виконує функції національного органу повірки засобів вимірювань. Сертифікація VDE є сертифікацією, що проводиться третьою сторо-ною, і передбачає максимальну кількість заходів як з боку підприємства-виробника, так і випробувальних лабораторій та органів нагляду, що дозволяє гарантувати належний рівень якості продукції.

Під егідою VDE діють чотири системи сертифікації зі своїм знаком відповідності ста-ндартам (рис. 2.1.4):

1.         Електротехнічного обладнання для побутового використання, освітлювального обла-днання, трансформаторів безпеки (класу III), телевізійного та радіообладнання тощо.

2.         Електричних кабелів і шнурів.

3.         Обладнання на електромагнітні перешкоди, які від нього випромінюються.

4.         Виробів електронної техніки.

Перші три системи сертифікації є обов’язковими. Практичне керівництво системами сертифікації здійснює Інститут з випробувань і приймання, який проводить:

випробування продукції на відповідність стандартам, нагляд за виробництвом продукції і вибірку зразків для періодичних контрольних випробувань; випробування та

дослідження, а за потребою нагляд за виробництвом електротехнічної, електронної

продукції, що виготовляється відповідно до інших визнаних правил на основі спеціальних угод.

/V\

DE\

Рис. 2.1.4.

Знак відповідності стандартам VDE

У Великобританії, приміром, сертифікація, як і в Німеччині, охоплює багато галузей промисловості та видів товарів. У цій країні діють декілька національних систем сертифі-кації, найбільша — Британського інституту стандартів. Для продукції, яка сертифікується в системі, затверджено спеціальний знак відповідності британським стандартам, який за-реєстрований та охороняється законом. Сертифікація у Великобританії, в основному, носить добровільний характер, за винятком галузей, де за рішенням уряду стандарти обов’язкові для використання.

У Франції перший закон у галузі сертифікації було видано у 1938 р. і цілком при-свячено правовому регулюванню Національного знака відповідності «NF» (Французький стандарт). Відповідальність за спільну організацію та управління системою було покла-дено на Французьку асоціацію з стандартизації (AFNOR). Система сертифікації знака NF означає, що продукція, яка пройшла сертифікацію відповідно до встановлених правил, повністю відповідає вимогам французьких стандартів. Таким чином, в основу системи покладено виключно національні стандарти, які розроблюються та затверджуються АFNOR. Знак NF зареєстровано у Франції відповідно до закону про торговельні та сер-вісні знаки.

Закон від 1941 р. регулював у сукупності питання стандартизації та сертифікації, а видані потім декрети (1943, 1955, 1964, 1978 і 1980 рр.) уточнювали правове регулювання порядку контролю за використанням норм і стандартів, питання правового захисту торго-вельних марок, а також правила процедури акредитації випробувальних лабораторій, поря-док видання сертифікатів відповідності нормам і стандартам.

Практичне функціонування системи сертифікації почалось після Другої світової вій-ни. Зараз вона включає понад 75 систем сертифікації, кожна з яких розповсюджується на конкретні групи продукції. Наприклад, по побутових приладах і машинах діють 15 систем сертифікації (електропобутові прилади, побутові холодильники тощо). Національна систе-ма сертифікації знака NF базується на принципі децентралізації, за винятком найважливі-ших питань, які вирішуються АFNOR і Керівним комітетом системи.

Починаючи з 1981 р. 18 національних організацій були визнані урядом Франції впов-новаженими органами з сертифікації. Серед них найбільш значною, звичайно, є АFNOR, Згідно з Законом від 1978 р. про інформацію та захист споживачів і декретом від 1980 р. сертифікати якості визначені як ознаки продукції, які підтверджують, що її характеристи-ки контролюються незалежним національним органом.

Подібні процедури спостерігалися і в інших економічно розвинених державах.

Наявність великої кількості національних систем сертифікації в країнах Західної Європи, які базувались на нормативних документах цих країн, призвела до ситуації, коли однорідна продукція оцінювалась різними методами за різними показниками. Це було технічною перешкодою в торгівлі між країнами-членами Європейського Союзу (ЄС) і за-важало реалізації ідеї створення простору без внутрішніх кордонів, у якому забезпечується вільне переміщення товарів та послуг.

Відмінності в сертифікації відповідності стосувались також і адміністративних аспек-тів. Внаслідок чого технічні бар’єри, обумовлені різними нормативними документами, до-лались у країні-імпортері шляхом повторення процедур сертифікації, які в країні-експор-тері (виробнику) вже були проведені за чинними там правилами. Вирішення цієї проблеми було знайдено 21 грудня 1989 р., коли Рада ЄС прийняла документ «Глобальна концепція з сертифікації і досліджень». Основна ідея цього документа полягає у формуванні довіри до товарів та послуг шляхом використання таких інструментів, як сертифікація та акреди-тація, що побудовані за єдиними європейськими нормами. Ця довіра повинна бути підтве-рджена якістю та компетентністю.