1.8. Порядок розроблення, затвердження та впровадження стандартів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Ключові слова та поняття: видання стандартів, Державна програма стандартизації на 2006–2010 роки, Державна програма розвитку еталонної бази на 2006–2010 роки, державна реєстрація стандартів, державний нагляд, координація, метрологічне забезпечення, нагляд за впровадженням та додер-жанням стандартів, національна програма стандартизації, НДІстандарти-зації, основні принципи розроблення програми робіт із стандартизації, перс-пективна програма (план) стандартизації, поточна програма (план) стан-дартизації, правила розроблення програми робіт із стандартизації, програ-ма робіт із стандартизації, стратегічна програма (план) стандартизації

Планування робіт зі стандартизації є складовою частиною плану економічного та соціального розвитку країни. Основним завданням у цій сфері, є створення ефектив-ної, дієвої, визнаної на міжнародному рівні, запитуваної промисловістю та спожива-чами національної стандартизації, згармонізованої з усталеною міжнародною прак-тикою, щоб:

•          забезпечити національну, екологічну, технічну та технологічну безпеку;

•          підвищити якість та конкурентоспроможність продукції, робіт та послуг, зокрема, на міжнародному ринку; •          сприяти глобалізації торгівельних відносин та усуненню технічних бар’єрів у тор-гівлі;

•          сприяти за допомогою стандартів взаємопроникненню технологій, знань та досвіду,

накопичених у різних галузях економіки.

Проведення оптимального, економічно ефективного планування робіт з стандарти-зації необхідно, передусім, для створення фонду національних стандартів, який би від-повідав фондові міжнародних стандартів та стандартів промислово розвинених країн Європи, і тим самим підвищувати рівень гармонізації національних стандартів з між-народними та європейськими.

Методологічні засади та правила формування програми національної стандартизації значною мірою визначено звершенням заходів щодо вступу України до СОТ та набуття членства в ЄС. А позиція міжнародних організацій у сфері стандартизації є чіткою і зрозумілою:

•          необхідно підтримувати міжнародні стандарти ISO та IEC;1

•          стандарти повинні бути простими і відповідати цілям;

•          міжнародні стандарти повинні використовуватися, за можливості, без модифікацій;

•          розроблені стандарти повинні прийматися на підставі консенсусу;

•          необхідно уникати дублювання зусиль;

•          галузеві стандарти та технічні умови компаній слід мінімізувати і, за можливості, подавати у формі документів, які визначають функціональні вимоги;

•          користувачі повинні мати представництво в робочих групах зі стандартизації.

Отже, пріоритетним під час складання планів є розробляння національних стандартів, гармонізованих з європейськими стандартами, що входять до переліків стандартів

директив ЄС. Для забезпечення комплексності стандартизації до плану також вносять

теми щодо розробляння національних стандартів, гармонізованих з міжнародними (ISO,

ІЕС, ІТU тощо), у першу чергу ті, на які є посилання в гармонізованих стандартах директив ЄС, а також стандарти тих міжнародних організацій (САС, ОІV, ICUMA, IDF тощо),

стандарти яких СОТ визнає як міжнародні.

Вперше в незалежній Україні правила розробляння плану державної стандарти-зації було викладено в КНД 50-014–93. «Порядок розроблення плану державної стан-дартизації», де фактично було зафіксовано практику колишнього СРСР. У 1995 р. було надано чинності стандарту ДСТУ 3250–95. «Порядок розроблення плану державної стандартизації», який встановив загальні положення, порядок формування, узгоджен-ня, затвердження та контролю виконання річного плану державної стандартизації на основі напрацювань у незалежній Україні. Законодавчою базою його розроблення був Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 № 46.

Після прийняття Закону України «Про стандартизацію» від 17.05.2001 № 2408-111 НДІстандартизації в рамках національної системи стандартизації розробив проект ДСТУ 1.8. «Національна стандартизація. Правила розроблення програми робіт із стандартизації» (на

1 Нагадаємо, що тенденція прямого використання міжнародних стандартів цілком відповідає вимогам СОТ щодо усунення технічних бар’єрів у торгівлі.

заміну ДСТУ 3250–95. «Порядок розроблення плану державної стандартизації»), який встановлює основні правила складання програми робіт із стандартизації та ведення цієї програми. Законодавчою базою розроблення цих правил є Закон України «Про стандар-тизацію». Ураховано також практику європейського законодавства та вимоги міжнарод-них нормативних документів. 1

Ще одним кроком до запровадження в Україні міжнародної практики стандартиза-ції було започатковане наприкінці 1990-х рр. розроблення (з актуалізацією двічі на рік) Технічної програми робіт із стандартизації відповідно до ISO/IEC Guide 59:1994. «Ко-декс усталених правил стандартизації». Технічна програма містить теми, пов’язані з роз-робленням лише таких національних стандартів, що не запроваджують міжнародні чи регіональні, відрізняються від них або не мають серед них аналогів. Технічна програма дає змогу усім заінтересованим сторонам ознайомитись із суто національними напрацю-ваннями у сфері стандартизації.

Структура Технічної програми є аналогічною плану. Додатково в ній для кожної те-ми наводять відповідними кодами поточний етап розроблення стандарту та термін його виконання, що дає змогу відслідковувати хід виконання робіт. Технічну програму актуа-лізують двічі на рік та розміщують в інформаційних мережах, адреса сайту — www.dssu.gov.ua.

Тобто, з 2001 р. (хоча на сьогоднішній день чинності ДСТУ 1.8 ще не надано) скла-далися щорічні плани національної стандартизації з дотриманням таких принципів:

•          відкритість та прозорість процедур розробляння та прийняття плану;

•          забезпечення участі усіх зацікавлених юридичних і фізичних осіб у розроблянні плану;

•          забезпечення системності та узгодженості складників плану;

•          прийняття плану на основі добровільної згоди усіх заінтересованих сторін (кон-сенсусу);

•          доступність плану та інформації щодо нього. Усі роботи зі стандартизації здійснюються на основі перспективних і поточних

програм (планів) стандартизації, програм комплексної стандартизації і метрологічного забезпечення. Ці програми дають змогу координувати діяльність усіх організацій країни, які займаються питаннями стандартизації.

1 На міжнародному рівні вимоги щодо розроблення програми робіт із стандартизації викладено в документах 1980-х — початку 2000-х років:

•          ISO Guide 26:1981. Justification of proposals for the establishment of standards (Обгрунтування пропозицій щодо розроблення стандарт (в);

•          ISO/IEC Guide 59:1994. Code of good practice for standardization (Кодекс усталених правил стандартизації);

•          ISO Guide 69:1999. Harmonized Stage Code system (Ed. 2) — Principles and guidelines for use (Система гармонізованих кодів стадії розробляння (друге видання) — Принципи та настанови щодо застосування);

•          ISO/IEC Directives. Part I. Procedures for the technical work — 2001 (Директиви ISO/IEC. Частина 1. Настанови з технічної діяльності — 2001);

•          ISO Technical Programme. September 2002 (Технічна програма ISO. Вересень 2002). Програма робіт із стандартизації

в широкому розумінніце документ, що визначає завдання та пріоритети стандартизації, засоби та шляхи їх досягнення, і формує взаємоузгоджену та комплексну систему заходів центрального органу влади у сфері стандартизації, технічних комітетів (ТК) та інших субєктів стандартизації, спрямовану на ефективне розвязання проблем та реалізацію державної політики щодо економічного і соціального розвитку, досягнення стабільного економічного зростання, утвердження України як високотехнологічної держави.

Програму розробляють, щоб здійснити державну політику щодо технічного регулювання

розвитку галузей економіки, концентрації фінансових, інтелектуальних, матеріальних та

інших ресурсів, науково-технічного потенціалу на реалізації визначених пріоритетів

щодо робіт із стандартизації                       

Програму робіт із стандартизації розробляють на підставі стратегічних та поточних пріоритетних напрямків стандартизації. Основні принципи розроблення програми робіт із стандартизації представлені на рис. 1.8.1.

Стратегічні пріоритетні напрямки зумовлено реальними політичними та соціально--економічними процесами, зокрема, базовим принципом та основним пріоритетом Украї-ни, яким є гармонійний розвиток економіки, людського потенціалу та природного сере-довища, і визначено низкою законодавчих та нормативно-правових документів. У першу чергу це:

•          нові та відновлювані джерела енергії;

•          новітні ресурсо- та енергоощадні технологи;

•          критичні технологи;

•          машинобудування та приладобудування, як основа високотехнологічного оновлен-ня усіх галузей виробництва;

•          інформаційні технологи та телекомунікації, нанотехнологн, мікроелектроніка;

•          вдосконалення хімічних технологій, нові матеріали, біотехнології;

•          технологи високоякісної металурги;

•          високотехнологічний розвиток сільського господарства та переробної промисловості;

•          транспортні системи;

•          охорона та оздоровлення людей, захист довкілля (екологічний менеджмент). Слід зазначити, що формування програми робіт із стандартизації необхідно прова-дити таким чином, щоб розроблення та впровадження стандартів відповідало визначе-ним міжнародними організаціями основним напрямкам політики у сфері стандартизації на урядовому рівні:

•          сприяння впровадженню міжнародних стандартів;

•          використання однозначної термінології;

•          усунення технічних бар’єрів у торгівлі на підставі стандартів;

•          сприяння науково-технічному співробітництву.

 

Основні принципи розроблення програми робіт із стандартизації

цілісність — розроблення взаємопов’язаних та взаємоузгоджених частин

програми, які охоплюють усі галузі економіки України та усі рівні

стандартизації від національного до міжнародного

директивність — усі суб’єкти стандартизації обов’язково повинні керуватись розробленим планом

збалансованість — програма повинна забезпечувати сумірність потреб з можливостями їх задоволення (фінансовими, технічними, кадровими тощо)

науковість — врахування під час розробляння програми прогнозних документів щодо пріоритетів та напрямків стандартизації, основних положень стратегії економічного і соціального розвитку України, а також постійне удосконалення методології та використання світового досвіду в галузі розроблення програм

гласність та прозорість — програма є доступною для громадськості на

усіх етапах її розробляння та реалізації; інформування про завдання,

пріоритети та зміст програми забезпечує усі заінтересовані сторони

необхідними орієнтирами та даними щодо власної діяльності у сфері

стандартизації

самостійність — галузеві органи виконавчої влади та ТК у межах своїх

повноважень відповідають за розроблення програми за закріпленими за ними

напрямами та за розроблення відповідних стандартів, а центральний орган

влади у сфері стандартизації забезпечує координацію діяльності галузевих

органів влади та ТК

рівність — дотримання прав та врахування інтересів усіх суб’єктів

стандартизації

Рис. 1.8.1.

Основні принципи розроблення програми робіт із стандартизації Успішне вирішення цих питань пов’язане із гармонізацією національних стандартів з міжнародними чи, за потреби, з регіональними. Однією з основних умов цього процесу є правильний вибір нормативного документа для гармонізації, що накладає певні вимоги до підготовки пропозицій та формування програми робіт із стандартизації.

Критеріями такого вибору тем до програми є:

•          ступінь забезпеченості рівня взаємозамінності та технічної сумісності об’єкта стан-дартизації та його вплив на економічну і технічну ефективність співробітництва;

•          значення стандарту для взаємного визнання результатів випробовування та контро-лювання якості продукції;

•          ступінь зв’язку стандартів з іншими нормативними документами;

•          здатність стандарту реально або потенційно усувати технічні бар’єри в торгівлі.

Необхідно також зважати на те, що чинниками, які впливають на ступінь гармонізації національних стандартів, є загальний рівень економіки, її орієнтація на зовнішню торгівлю, обсяги внутрішнього ринку, ступінь та спосіб входження країни до організації

міжнародного співробітництва.

Загальне методичне керування щодо розроблення програм із стандартизації виконує Держспоживстандарт України та Кабінет Міністрів України. Роботи з державної стандар-тизації здійснюються відповідно до річного плану, який формують на основі довгостроко-вих програм і проектів планів роботи з стандартизації технічних комітетів та міністерств (відомств). Координує роботи, веде облік і контроль виконання завдань плану державної стандартизації Держспоживстандарт України. У роботі з стандартизації бере участь велика кількість спеціалістів та служб різних підприємств та організацій, тому чітке планування і координація їх діяльності має особливе значення для успіху всієї роботи.

Перспективні та поточні плани робіт з державної стандартизації і метрологічного забезпечення розробляються на наступних рівнях: у галузі (відомстві), на підприємстві (об’єднанні), у науково-дослідних і окремих організаціях. Усі плани зі стандартизації є складовою частиною техпромфінплану галузі, підприємства (об’єднання) чи організації. У техпромфінпланах передбачено окремий розділ, згідно з яким виділяються кошти на розробку нових стандартів, перегляд чинних стандартів та іншої нормативної докумен-тації, а також на інші види робіт в галузі стандартизації. Планування робіт зі стандарти-зації дозволяє правильно розподілити кошти для забезпечення комплексності та систем-ності стандартизації при створенні нормативних документів з визначеними прогресивними вимогами до продукції, яка призначена для потреб народного господарства, населення, оборони країни та експорту.

План робіт із стандартизації містить перелік національних стандартів, прийнятих до розроблення на підставі пропозицій міністерств (відомств), ТК та організацій-розроб-ників. План охоплює усі комплекси економіки України, він є документом (банком даних), який постійно чинний упродовж зазначеного періоду і містить перелік робіт, забезпечених необхідним фінансуванням з державного бюджету.

Після затвердження план у двотижневий строк розсилають міністерствам (відом-ствам) та ТК.

План актуалізують двічі на рік (червень, грудень) і розміщують в інформаційних мережах, адреса сайту — www.dssu.gov.ua.

Також двічі на рік на підставі пропозицій міністерств (відомств), ТК та організацій-розробників формують додаток до плану, який містить нові, запропоновані протягом ро-ку роботи за умови їх позабюджетного фінансування та відповідного обґрунтування до-цільності проведення таких робіт.

Щорічний план містить дві частини:

•          Частина 1, яка охоплює нові теми з розробляння національних стандартів, гармонізо-ваних з європейськими та міжнародними стандартами, за кошти державного бюджету.

•          Частина 2, яка містить перехідні теми, за якими розроблення стандартів у попе-редні роки не було завершено. Теми плану згруповано у порядку зростання номерів ТК. Якщо теми стосуються

напрямків, за якими ТК відсутні, то такі теми згруповано у кінці плану за організаціями-розробниками. За наявності великої кількості тем того чи іншого ТК їх наведено за класифікованими об’єктами стандартизації відповідно до ДК 004–2003. «Український класифікатор нормативних документів».

Включення до плану пропозицій щодо розробляння стандартів можливе лише за уз-годженням з відповідним ТК, до сфери діяльності якого належить об’єкт стандартизації. Перехід від галузевого розподілу робіт до закріплення тем за ТК зумовлено тим, що з огляду на потребу вирішення встановлених стратегічних завдань і для забезпечення сис-темності та узгодженості робіт з національної стандартизації до розроблення та впрова-дження національних стандартів необхідно якнайширше залучати як основну ланку ТК, а вже через них — усі заінтересовані сторони. На нашу думку, саме ТК, значною мірою створені на базі головних інститутів галузей економіки, є тими основними суб’єктами, за допомогою яких, у першу чергу, необхідно формувати план.

Плани державної стандартизації складаються з основних розділів:

•          розробка нових та перегляд чинних стандартів і технічних умов;

•          державний нагляд і відомчий контроль за впровадженням, додержанням стандартів та інших нормативних документів, за мірами і вимірювальними приладами, співро-бітництво з питань стандартизації з міжнародними організаціями тощо. Поточні (річні) плани державної стандартизації є складовою частиною перспектив-них планів і включають заходи:

 

•          з розроблення стандартів та інших нормативних документів на національному та міжнародному рівнях;

•          нагляд за їх впровадженням і дотримуванням;

•          підвищення якості продукції, забезпечення єдності та достовірності вимірювань. ТК, міністерства (відомства) або, за їхнім дорученням, головні (базові) організації

зі стандартизації розглядають обґрунтовані замовлення на розроблення стандарту і пода-ють пропозиції щодо плану державної стандартизації до Держспоживстандарту України. Розглядання пропозицій, формування та затвердження річного плану державної стандар-тизації України, укладання договорів на розроблення стандартів здійснюють у порядку, встановленому Держспоживстандартом України.

На підприємствах (об’єднаннях) та окремих організаціях розробляють перспектив-ні, річні, квартальні й щомісячні плани робіт зі стандартизації. Головним завданням пла-нування робіт зі стандартизації є створення умов для підвищення технічного рівня та якості продукції, підвищення ефективності виробництва, раціональне використання си-ровинних, паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів.

Оскільки планування робіт зі стандартизації повинно сприяти підвищенню якості продукції, важливим його завданням є забезпечення комплексної стандартизації продук-ції. Для здійснення цих завдань у планах передбачається не тільки розроблення стандар-тів на кінцеву (річну) продукцію, але й стандартів на сировину, матеріали, комплектуючі вироби, а за потребою і на обладнання, оснащення, технологічні процеси, правила паку-вання, транспортування та зберігання.

Система планування робіт зі стандартизації включає розроблення планів на основі науково-технічного прогнозування, що сприяє розширенню робіт з комплексної і випе-реджуючої стандартизації.

В умовах сучасної багатогалузевої промисловості розроблення стандартів є склад-ною науково-технічною роботою, що потребує значного часу та коштів. Тому під час розроблення стандартів слід дотримуватися основних вимог:

1.         Стандарти необхідно розробляти тільки за потребою. В першу чергу повинні розро-блятися стандарти, які забезпечують безпеку життя населення, охорону навколиш-нього середовища, сумісність та взаємозамінність продукції.

2.         Потрібно взаємне прагнення всіх зацікавлених сторін, які розробляють, виготовля-ють та споживають продукцію, до досягнення згоди щодо управління якістю проду-кції, її сумісністю та взаємозамінністю.

3.         Керуватися вимогами споживачів, для чого представники всіх галузей народного господарства та спілка споживачів повинні брати участь у розробленні проектів стандартів, готувати пропозиції щодо розробки, перегляду та зміни стандартів.

4.         Використовувати сучасні методи стандартизації.

5.         Встановлювати. такі вимоги до основних властивостей об’єкта стандартизації, які можна об’єктивно перевірити.

6.         Потрібно виключати одночасне розроблення стандартів на ідентичні об’єкти стан-дартизації.

7.         Стандарти повинні бути викладені чітко для забезпечення однозначності розуміння їх вимог. Як вже зазначено, розроблення державних стандартів України здійснюють технічні

комітети зі стандартизації (ТК), міністерства (відомства), головні (базові) організації зі стандартизації або організації, що мають у відповідній галузі необхідний науково-техні-чний потенціал.

Протягом року різні підприємства, організації та науково-дослідні інститути розро-бляють велику кількість стандартів різноманітних категорій та видів, що ускладнює ор-ганізацію та контроль робіт в цій області. Для досягнення організаційно-методичної єд-ності при розробленні стандартів, забезпечення координації та контролю робіт за розро-бленням стандартів, підготовки до їх впровадження Національна система стандартизації України передбачає визначені правила та порядок. Правила Національної системи стан-дартизації України не залежать від об’єкта стандартизації, вони є загальними і наведені у ДСТУ 1.2:2003. «Національна стандартизація. Правила розроблення національних нор-мативних документів».