Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Перехід до трирівневої моделі : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

Перехід до трирівневої моделі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Цикла Демінга: Плануй (П) — Виконуй (В) — Перевіряй (П) — Дій (Д)

1 Аутсорсинг — (англ. outsoucing) — передавання традиційних неключових функцій організації (таких, наприклад, як бухгалтерський облік або рекламна діяльність) зовнішнім виконавцям — аутсорсерам, субпідрядникам, висококваліфікованим фахівцям сторонньої фірми. Відповідно кількість принципів СУЯ збільшується з відомих 8-й моделі до 12-и (табл. 1.6.4).

Таблиця 1.6.4

Нові принципи менеджменту та формування нового підходу до СУЯ

 

№ з/п  Принципи менеджменту якості      Принципи

менеджменту якості

(ISO 9001:2000)

 

            Принцип        Формулювання        

 

1          2          3          4

1          Створення цінності для споживача.          Організація повинна створювати

продукцію (послуги), цінність якої

визнається споживачами    Орієнтація на споживача

2          Орієнтація на громадські цінності  Організація повинна нести відпо-відальність перед громадськістю в етиці бізнесу, соціальній відпо-відальності, безпеці й захисті навколишнього середовища  

3          Лідерство в передбаченні    Лідер повинен визначити бачення і чітку

політику, керувати людьми й мотивувати їх,

вести організацію в вибраному напрямку Лідерство

4          Розуміння своїх

ключових компетентностей            Організація повинна розуміти основні

компетентності та конкурентні переваги,

які вона має чи повинна мати, і які

складаються з технологій, виробничих потужностей та організаційної структури     

5          Залучення персоналу           Організація повинна вміти

використовувати знання, навички, творчі та

інші можливості людей в їх діяльності       Залучення персоналу

6          Співпраця з партнерами      Організація повинна співпрацювати з

партнерами з метою створення спільних

цінностей і досягнення задоволеності

споживачів    Взаємовигідні

відносини з

постачальниками

7          Всезагальна оптимізація      Організація повинна будувати

найоптимальніші ефективні системи,

маючи за ціль бездоганність кожного

процесу          Постійне покращання

8          Процесний підхід      Організація повинна визначати процеси,

необхідні для створення цінностей,

оцінювати їхні взаємозв'язки,

забезпечувати їх ресурсами і керувати

ними, застосовуючи ці процеси в системі            Процесний підхід.

Системний підхід до

менеджменту

Закінчення табл. 1.6.4

 

1          2          3          4

9          Прийняття рішень на основі фактів            Організація повинна приймати рішення, які базуються на фактах (а не припущеннях)  Прийняття рішень на

основі фактичних

даних

10        Знання, отримання їх організацією і

кожним співробітником       Організація повинна підтримувати

отримання персоналом знань і вміти

використовувати їх ресурсами як такі, що

належать всій організації    

11        Оперативність          Організація повинна приймати рішення і діяти, відповідаючи на зміни в навколишньому середовищі           

12        Автономність            Організація повинна бути здатна до само-аналізу, приймати рішення для саморозвитку і діяти відповідно до своїх цінностей        

ISO спільно із LAF (Міжнародний Форум з акредитації) розробили правила перехо-ду до нової версії стандарту ISO 9001:2008:

•          Через двадцять чотири місяці після публікації ISO 9001:2008, тобто після 14.11.2010, будь-яка існуюча сертифікація на відповідність вимогам ISO 9001:2000 буде вважатись недійсною.

•          Через один рік після публікації ISO 9001:2008, тобто після 14.11.2009, всі нові сер-тифікації та ресертифікації повинні проходити на відповідність ISO 9001:2008.

•          Перехід до нової версії ISO 9001 може бути здійснено і під час запланованої ресертифікації або періодичного аудиту в період двадцяти чотирьох місяців.

Важливо зазначити, що принципи менеджменту моделі ISO 9001:2000 були покладені в осно1ву всіх відомих сьогодні міжнародних «галузевих» с2тандартів на системи

управління та стандартів оцінки відповідності серії ISO/ІЕС 17000 .

Так, родина стандартів серії ISO 14000 стало всесвітньою базою для налагоджен-ня екологічно прийнятної діяльності. Вони встановлюють загальні правила управління довкіллям, принципи й процедури екологічного аудиту та кваліфікаційні критерії для ау-диторів з екології. Ці нормативні документи мають статус добровільних. За визначенням стандарту ISO 14001 «Система управління якістю навколишнього середовища» — частина загальної системи управління, яка охоплює організаційну структуру, діяльність щодо планування, розподіл відповідальності, практичну роботу, процедури, процеси та ресурси для розробляння, упровадження, досягнення цілей, оцінювання досягнутого у рамках реалізації екологічної політики». Тому на підприємствах промислово розвинених

1          Наприклад, ISO 14001. Система управління якістю навколишнього середовища; ISO 22000:2005.

Системи менеджменту безпечності харчових продуктов та ін.

2          Наприклад, ISO/ІЕС 17025:2005 (друга редакція 2005-05-15). Загальні вимоги до компетентності

випробувальних та калібрувальних лабораторій та ін. країн вже упроваджують інтегровані системи загальнофірмового управління — ТQМ. У цих системах управління якістю тісно пов’язане з роботами щодо охорони довкілля, а також з управлінням фінансами та ресурсами.

На початок 2008 р. 154 тис. підприємств із 148 країн світу упровадили системи еко-логічного управління відповідно до вимог стандарту ISO 14001.

Міцні позиції на європейських ринках — не єдина перевага від упровадження на підприємстві стандартів серії ISO 14000. Компанії, особливо якщо вона має шкідливе виробництво, такий сертифікат допомагає залучити кредит західного банку: фінанси-сти зважають на мінімізацію ризику екологічної катастрофи на підприємстві. Отримання сертифіката ISO 14000 спонукає компанію чималою мірою оптимізувати енерго- та ресурсовитрати, позбутися щорічних стягнень за забруднення стічних вод і повітря.

Важливу роль у підвищення якості продукції відіграє також родина стандартів ІSO 22000. «Системи менеджменту безпеки харчових продуктів»(див. табл. 1.6.5).

Стандарт ІSO 22000 розроблений спеціально для того, щоб організації всіх типів, що беруть участь у ланцюжку поставки харчової продукції, могли впровадити систему менеджменту безпеки цієї продукції. Адже, продовольчі товари досягають своїх спожи-вачів по ланцюжках поставки, які з’єднують безліч організацій різних типів з різних кра-їн. До таких організацій відносяться виробники сировини й харчових продуктів, компа-нії, що забезпечують транспортування й зберігання готової продукції, організації роздрі-бної торгівлі, а також виготовлювачі встаткування, пакувального матеріалу, добавок і ін-гредієнтів.

Таблиця 1.6.5

Родина міжнародних стандартів ISO 22000.