Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.5. Методичні засади стандартизації : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

1.5. Методичні засади стандартизації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Ключові слова та поняття: агрегатування, арифметична прогресія, взає-мозамінність, випереджуюча стандартизація, геометрична прогресія, градації параметричного ряду, класифікація, комплексна стандартизація, методи стан-дартизації, методичні принципи стандартизації, номенклатури параметрів, параметр, параметри продукції, параметрична стандартизація, параметрич-ний ряд, похідні ряди, принципи стандартизації, ряди Ренара, симпліфікація, сис-тема переважних чисел, систематизація, спеціалізація, типізація, уніфікація

Згідно з методологією та практичною діяльністю стандартизації для вирішення по-ставлених перед нею завдань слід виділити низку методичних принципів, а саме:

•          принцип плановості;

•          принципи перспективності;

•          принцип оптимальності;

•          принцип динамічності;

•          принцип системності;

•          принцип обов’язковості (див. табл. 1.5.1). Таблиця 1.5.1

Методичні принципи стандартизації

 

Назва принципу       Зміст

Принцип плановості            Забезпечується шляхом складання перспективних і поточних планів з роз-робки, розвитку і проведення робіт зі стандартизації. Планування в галузі стандартизації є складовою частиною системи державного планування. Планування слід здійснювати для послідовного, системного розвитку на-родного господарства, правильного розподілення ресурсів. Ефективність планування є однією з ланок управління народним господарством, засо-бом забезпечення темпів розвитку економіки країни, гарантією успішного створення матеріально-технічної бази промисловості. Планування здійснюється шляхом складання на науковій основі перспекти-вних і поточних планів для усіх рівнів народного господарства, координу-вання і контролю за виконанням, досягнення високих кінцевих результатів при правильному розподіленні матеріальних і грошових ресурсів. Об’єм і спрямованість планів зі стандартизації визначається завданнями, які стоять перед народним господарством на конкретний період. Плани включають програми комплексної стандартизації та метрологічного забезпечення

Принципи перспективності            Забезпечуються розробкою і випуском випереджаючих стандартів, в яких запро-ваджуються підвищені норми та вимоги до об’єктів стандартизації відносно досяг-нутого рівня. До того ж норми та вимоги, які запроваджуються у стандартах, бу-дуть оптимальними в майбутньому. Випереджаючі стандарти містять норми і ви-моги, що перевищують існуючий рівень, і тим самим орієнтують науку і виробни-цтво на динамічний розвиток науково-технічного прогресу. Базою для розробки випереджаючих стандартів є науково-технічні прогнози.

Випереджаючі стандарти дають змогу планувати процес підвищення якості, нада-ють розробникам і споживачам інформацію щодо параметрів виробів у майбут-ньому. Ці стандарти являють собою, якоюсь мірою, програму організації вироб-ництва щодо випуску продукції підвищеної якості. У той же час на розробників випереджаючих стандартів покладено велику відповідальність за правильність прогнозування розвитку науки та техніки на визначений період

Принцип оптимальності     Передбачає вироблення й прийняття таких норм, правил та вимог, що забезпечу-ють народному господарству оптимальні втрати ресурсів: сировинних, матеріаль-них, енергетичних, економічних, соціальних. Під час вирішення різних завдань та проблем найвища результативність буде досягнута тоді, коли із великої кількості можливих варіантів рішень будуть відібрані найбільш раціональні та економічні, тобто оптимальні варіанти. А це, своєю чергою, сприяє підвищенню ефективності виробництва та продуктивності праці

Принцип динамічності        Передбачає періодичну перевірку стандартів та іншої нормативної документації, внесення до них змін, а також своєчасний перегляд і відміну стандартів. Чинні ста-ндарти підлягають перевірці згідно з рядком в інформаційних даних. Під час пере-вірки визначають науково-технічний рівень стандартів, за потребою розробля-ють пропозиції щодо оновлення застарілих показників, норм, характеристик, ви-мог, термінів, визначень, позначень, одиниць фізичних величин. Результати пере-вірки можуть слугувати підставою для перегляду стандарту.

Закінчення табл. 1.5.1

 

Назва принципу       Зміст

            Під час періодичного оцінення та перегляду стандартів важливо визначити їх відповідність існуючим і можливим потребам споживачів, врахувати змі-ни вимог споживачів. Якщо стандарти не будуть враховувати потреби су-спільства, то вони виявляться непотрібними, більш того — вони будуть пе-решкодою для подальшого прогресу.

Наприклад, особливо швидко застарівають стандарти на товари народного споживання, що пов’язано зі зміною вимог споживачів, їх матеріальним ста-новищем, рівнем та відношенням роздрібних цін на різні товари, швидко-плинністю моди тощо. Цими обставинами пояснюється те, що одні товари користуються підвищеним попитом, а інші залежуються, уціняються, але од-наково не знаходять споживача. Тому основне завдання стандартизації — розробляти такі стандарти на товари народного споживання, які б сприяли усуненню подібних диспропорцій у реалізації виробів і давали змогу більш гнучко регулювати якість продукції, що значно підвищить попит на неї

Принцип системності          Забезпечується розробкою нормативних документів на об’єкти стандар-тизації, що належать до певної галузі та встановлюють взаємопогоджені вимоги до усіх об’єктів на підставі загальної мети. Цей принцип визначає розробку стандартів чи іншої нормативної документації як елемента сис-теми і приводить до упорядкування закономірно розташованих і взаємо-пов’язаних конкретних об’єктів стандартизації в єдину систему. При цьо-му вони пов’язані між собою внутрішньою сутністю.

Для вивчення об’єкта у цілому слід знайти загальні закономірності, які об’-єднують у ньому різні властивості. Не менш важливою передумовою роз-витку системних досліджень є створення укрупнених комплексів. До них належать автоматизовані потокові технологічні лінії, комплексні системи управління, міжгалузеві системи стандартів тощо.

Успішна розробка великих комплексних проблем суспільства, системний підхід до їх вирішення та впровадження отриманих результатів у народне господарство сприяє подальшому науково-технічному прогресу і розвитку економіки країни

Принцип обов’язковості      Визначає законодавчий характер стандартизації. В Україні стандарти та інша нормативна документація мають обов’язковий характер, їх повинні додержуватись усі підприємства і організації незалежно від форми влас-ності. За порушення вимог стандартів, іншої нормативної документації пе-редбачена юридична відповідальність згідно з чинним законодавством. Юридична відповідальність залежно від виду порушення може бути дис-циплінарна, матеріальна чи кримінальна.

Відповідальність за випуск у продаж неякісних, нестандартних чи некомп-лектних товарів наступає незалежно від того, чи вони надійшли у такому ви-ді від виробника або постачальника, чи зіпсовані у магазині, або під час збе-рігання на складі, чи базі. Кримінальним визнається вже сам випуск таких товарів у продаж. Тому, торговельні робітники, а саме товарознавці, пови-нні брати на реалізацію тільки якісний товар і не допускати до продажу зі-псовані та некомплектні вироби, тим самим захищаючи інтереси споживача На основі принципів стандартизації була сформована система її методів. Стандар-тизація в своїй діяльності використовує різноманітні методи, найбільш значними з яких є уніфікація, агрегатування, типізація, які забезпечують взаємозамінність і спеціалізацію на різних рівнях.

Уніфікація — найбільш поширений та ефективний метод стандартизації, який пе-редбачає приведення об’єктів до одноманітності на основі встановлення раціонального числа їх різновидів. Уніфікація спрямована на зниження кількості різновидів виробів за рахунок їх комбінування та змін конструкцій. Це — раціональне скорочення числа типів, видів і розмірів виробів однакового функціонального призначення.

Уніфікація, доцільність якої економічно обґрунтована, повинна завершуватись ста-ндартизацією уніфікованих виробів. При цьому слід пам’ятати, що уніфікація здійсню-ється з урахуванням перспективи удосконалення окремих деталей. У товарознавстві уні-фікуються показники, які характеризують якість продукції, харчову цінність та смакові властивості продовольчих товарів, у фінансовій сфері уніфікуються грошові знаки тощо.

Уніфікація дає змогу знизити вартість виробництва нових виробів, підвищити се-рійність та рівень автоматизації виробничих процесів, знизити трудомісткість виготов-лення, організувати спеціалізовані виробництва.

Основою уніфікації є систематизація та класифікація.

Систематизація — це розподілення предметів, продукції, явищ чи понять у визна-ченому порядку та послідовності, які утворюють чітку систему, зручну для використан-ня. Прикладами таких систем можуть слугувати Періодична система хімічних елемен-тів Д.І. Менделєєва, Міжнародна система одиниць фізичних величин (СІ), Сонячна сис-тема, Державна система стандартизації, граматична система мови, система управління якістю, система дорожнього руху автомобілів тощо.

Класифікація — це розподілення предметів, продукції, явищ чи понять за група-ми, розрядами, класами залежно від їх загальних істотних ознак. Мета класифікації по-лягає в об’єднанні окремих, розрізнених, здавалося б, неоднакових предметів і явищ у споріднені групи. В результаті класифікації безліч об’єктів перетворюється на впоряд-ковану, побудовану за визначеними правилами систему, що значно полегшує здійснен-ня робіт зі стандартизації. Наукова класифікація має винятково велике теоретичне і практичне значення для будь-якої науки. Прикладами класифікації можуть бути: кла-сифікація товарів народного споживання; класифікація харчових речовин і харчових продуктів; класифікація конкретних видів товарів (алкогольних напоїв, печива, зерна, овочів та плодів, меблів, посуду та інших); Державні класифікатори України; Міжна-родна класифікація стандартів (ІСS); класифікація міждержавних стандартів тощо (див. рис. 1.5.1).

Види уніфікації представлені на рис. 1.5.2.