Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Основні види стандартизації : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

Основні види стандартизації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Об’єкт стандартизації — це предмет, який підлягає стандартизації. До об’єктів стандар-тизації належать продукція, процеси, послуги, які однаковою мірою стосуються будь-якого

матеріалу, компонента, обладнання, системи, їх сумісності, а також правила, поняття, визна-чення, процедури, функції, методи, що служать предметом роботи зі стандартизації і можуть бути охарактеризовані кількісно і якісно за допомогою понять, визначень, умовних одиниць тощо. На усі об’єкти стандартизації розробляються стандарти.

Стандарт (від англ. standard — норма, зразок, мірило) в широкому розумінні — це зразок або еталон якості, через який держава здійснює науково обґрунтоване управління якістю

Стандарт є основним нормативним документом у галузі стандартизації. Правильне визначення цього терміну має важливе значення. Згідно з ДСТУ 1.0 цей термін має таке визначення: стандарт — нормативний документ, розроблений на засадах відсутності протиріч з істотних питань з боку більшості зацікавлених сторін і затверджений визна-ним органом, у якому встановлені для загального та багаторазового використання прави-ла, вимоги, загальні принципи чи характеристики щодо різних видів діяльності або їх ре-зультатів для досягнення оптимального ступеня упорядкування в певній галузі.

Згідно із Законом України «Про стандартизацію» від 17.05.2001 р. № 2408-ІІІ цей термін має визначення: стандарт — це документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений уповноваженим органом, що встановлює призначені для загального і бага-торазового використання правила, інструкції або характеристики, які стосуються діяль-ності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси або послуги, дотримання яких є необов’язковим. Стандарт може містити вимоги до термінології, позначок, пакування, ма-ркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи послуги.

Стандарт є результатом конкретної роботи зі стандартизації, яка виконується на основі досягнень науки, техніки та практичного досвіду, і має визначений юридичний статус на всіх рівнях управління народним господарством. Стандарти можуть бути роз-роблені як на матеріальні предмети (продукцію, еталони, зразки тощо), так і на норми, правила, вимоги до об’єктів організаційно-методичного та загальнотехнічного характеру.

Відповідно стандарти розрізняють національні, міжнародні, регіональні та між-державні.

Національні стандарти — це стандарти, що прийняті національним органом з ста-ндартизації та доступні широкому колу підприємців і споживачів. Національні стандар-ти є одним з атрибутів державності та віддзеркалюють специфіку розвитку національної економіки залежно від історичних, географічних та соціальних умов.

Міжнародні стандарти — це документи, які базуються на консенсусі та прийма-ються міжнародними організаціями на добровільній основі. Вони, як правило, розробля-ються та приймаються ІSО та іншими міжнародними організаціями з стандартизації і до-ступні широкому колу підприємців та споживачів. Міжнародні стандарти ІSО серії 9000 з управління якістю продукції прийнято європейськими країнами як національні. Згідно з міжнародним стандартом продукція (процеси, роботи, послуги) мають відпові-дати сфері використання або призначення, задовольняти вимогам споживача, відповідати стандартам і технічним умовам, чинному законодавству та іншим нормативним вимогам (з екології, безпеки і тощо), забезпечувати отримання прибутку. Регіональні стандарти — стандарти, які прийняті регіональною міжнародною ор-ганізацією зі стандартизації лише одного географічного, політичного або економічного регіону. Вони чітко визначають суть та межі економічних і торгівельних договорів, тому що об’єднують діяльність країн, які визначені близькими за географічним положенням і традиційними зв’язками.

Міждержавні стандарти — стандарти, прийняті країнами, що приєдналися до Уго-ди про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифіка-ції, і застосовані ними безпосередньо. Міждержавні стандарти діють в усіх країнах СНД. Міждержавна стандартизація може служити прикладом регіональної стандартизації, а стандарти з позначенням індексу ГОСТ — регіональними стандартами.

Гармонізовані стандарти — це стандарти, що стосуються одного й того ж об’єк-та, які затверджені різними органами, що займаються стандартизацією. Ці стандарти можуть бути різними за змістом і формою подання матеріалу. Гармонізовані стандар-ти, які ідентичні за змістом і формою подання матеріалу, називають ідентичними стандартами.

Національні, міжнародні, регіональні, міждержавні стандарти та стандарти підпри-ємств повинні становити визнані технічні правила та умови.

Технічні умови (ТУ) у системі нормативної документації посідають особливе місце, адже вони є основним документом на постачання продукції. Технічні умови вста-новлюють певні вимоги до конкретної продукції і є невід’ємною складовою комплексу технічної документації на продукцію, в якій належить визначати комплексність показни-ків. Ці показники повинні забезпечувати повну характеристику споживчих властивостей виробів і можливість всебічного визначення та контролю якості виробів, які підлягають виготовленню та постачанню споживачам. Технічні умови загалом регулюють стосунки між постачальником (розробником, виробником) і споживачем (замовником) продукції, для якої відсутні державні чи галузеві стандарти (або за потребою конкретизації вимог зазначених документів), їх затверджують на продукцію, яка знаходиться в стадії освоєн-ня і виробляється невеликими партіями.

Технічний регламент (ТР)1 — прийнятий органом влади нормативно-правовий до-кумент, що передбачає обов’язковість правових положень і містить технічні вимоги до продукції, процесів, послуг безпосередньо у технічному регламенті або через посилання на стандарти чи відтворення їхнього змісту. Передусім технічний регламент встановлює обов’язкові вимоги щодо: захисту життя, здоров’я та майна людини; захисту тварин, рослин і довкілля; безпеки продукції, процесів, послуг; запобігання введення в оману стосовно призначення та безпеки продукції; усунення загрози для національної безпеки.

1 Це — новий вид нормативного документу, який створено з метою розмежування законодавчо регульованої та нерегульованої сфери використання нормативних документів. В одночасно прийнятому Законі України «Про підтвердження відповідності» від 17.05.2001 № 2406-ІІІ такий документ названо технічний регламент з підтвердження відповідності і йому надано статус урядового нормативно-правового акту. Тут встановлено, що цей ТР має містити: опис видів продукції, що підлягає обов’язковому підтвердженню відповідності; вимоги до такої продукції, які мають убезпечувати людей, тварин, рослини, майно і довкілля; процедури підтвердження відповідності таким вимогам.

Керівний нормативний документ (КНД) — нормативний документ, який встанов-лює норми, правила, вимоги організаційно-методичного та загальнотехнічного характе-ру. До КНД належать методичні вказівки, методики розрахунків, типові положення про служби та порядок проведення робіт тощо. Технічні умови та керівні нормативні доку-менти можуть розроблятися для розвитку стандартів, а також при їх відсутності на ту чи іншу продукцію (процес, роботу, послугу).

Стандарти, технічні умови та керівні нормативні документи містять показники, що можуть бути охарактеризовані кількісно й якісно. Вони називаються показниками стан-дартів. Показники стандартів — це характеристика об’єктів стандартизації, що вира-жаються за допомогою умовних одиниць, позначень чи понять. До показників стандартів належать показники щодо розмірів виробів, хімічного складу, фізичних властивостей, маси, експлуатаційних якостей, економічності, надійності, нешкідливості, безпеки тощо.

Поряд з вищенаведеними термінами та визначеннями, стандартизація використовує такі терміни, як сумісність, безпека, охорона навколишнього природного середовища та ін.

Сумісність — придатність продукції, процесів, послуг до спільного використання, що не викликає небажаних взаємодій за заданих умов для виконання встановлених вимог.

Безпека — відсутність недопустимого ризику, пов’язаного з можливістю завдання будь-якої шкоди здоров’ю людини під час звичайних умов використання, зберігання, транспортування, виготовлення й утилізації продукції (процесів, робіт, послуг).

Охорона навколишнього природного середовища — комплекс міжнародних, державних, регіональних заходів (адміністративних, господарських, політичних та гро-мадських) щодо підтримування параметрів функціонування природних систем (фізич-них, хімічних, біологічних) у межах, що забезпечують здоров’я та добробут людини.