Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.4. Основна термінологія стандартизації : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

1.4. Основна термінологія стандартизації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Ключові слова та поняття: безпека, виконавчий орган з питань регла-ментації, галузева стандартизація, гармонізовані стандарти, державна сис-тема стандартизації, державна стандартизація, керівний нормативний до-кумент, міждержавна стандартизація, міждержавні стандарти, міжнарод-на стандартизація, міжнародні стандарти, національна стандартизація, національні стандарти, нормативний документ, об’єкт стандартизації, ор-ган регламентації, охорона довкілля, регіональна стандартизація, регіональні стандарти, сумісність, термінологія, технічний регламент, технічні умови

Стандартизація як одна з форм розумної діяльності людства починається з узагаль-нення понять За допомогою узагальнених понять абстракцій може бути відображено де-яку кількість реальних об’єктів. Просторові та часові властивості об’єктів є однією з форм абстрагування. Отже, можна припустити, що стандартизація починалася з норму-вання розмірних параметрів. Це підтверджує велика кількість прикладів.

Отже, для успішної діяльності в галузі стандартизації, як і в інших галузях науки і техніки, потрібна точна, науково обґрунтована термінологія. Невпорядкованість тер-мінології перешкоджає взаєморозумінню спеціалістів, створенню єдиних методик, негативно впливає на впровадження обчислювальної техніки в управлінні народним гос-подарством.

Питанням стандартизації термінології надається велике значення як за кордоном, так і в нашій країні. Потреба у стандартизації науково-технічної термінології обумовлю-ється тим, що терміни, поняття та визначення є невід’ємною частиною нормативної, тех-нічної, проектно-конструкторської і технологічної документації.

В Україні упорядкування і стандартизацію термінології здійснюють Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держспоживс-тандарту України (УкрНДІССІ), Академія наук України, галузеві науково-дослідні ін-ститути, вищі навчальні заклади і науково-технічні товариства. Розроблено комплекс стандартів термінології в основних галузях знань та галузях народного господарства.

Визначення терміна «стандартизація» пройшло тривалий еволюційний шлях. З поширенням науково-технічних та економічних зв’язків на національному та міжнаро-дному рівнях відбувалося уточнення терміну «стандартизація» паралельно з розвитком самої стандартизації. На різних етапах цей термін відображав досягнутий рівень її розвитку.

В Україні термін «стандартизація» вперше почали застосовувати у 1920-х рр., коли він з’явився в російському технічному словнику під впливом зарубіжного досвіду про-мислового виробництва.

У 1952 р. Міжнародною організацією стандартизації (ISO) створено Комітет по ви-вченню наукових принципів стандартизації (SТАСО), який здійснює розробку та пере-гляд визначення найважливіших термінів у галузі стандартизації. Починаючи з 1962 р., коли ISO прийняла перше визначення терміна «стандартизація», періодично відбува-лось його уточнення, що відображало розвиток стандартизації, обумовлений рівнем роз-витку науково-технічного прогресу.

Сучасний термін має наступне визначення:

«стандартизація» — це діяльність з метою досягнення оптимального ступеня упорядкування

в певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багаторазового

використання реально існуючих чи можливих завдань

На перший погляд, це визначення здається складним, але його можна пояснити по-іншому. Стандартизація — це галузь сумісної діяльності вчених, інженерів, економістів, яка полягає перш за все у відборі із численних видів продукції (процесів, робіт, послуг) однакового призначення, одного або невеликої кількості видів цієї продукції (процесів, робіт, послуг) з найкращими якісними показниками і властивостями. Відібрані зразки продукції (процесів, робіт, послуг) повинні відповідати сучасному досягненню науки та техніки, практичному досвіду і задовольняти потреби людини та суспільства. Стандар-тизація встановлює єдині, найбільш раціональні для народного господарства норми, параметри, розміри продукції (процесів, робіт, послуг), вимоги до якості та технології виготовлення, методи контролю та випробувань, правила пакування, маркування, транс-портування та зберігання.

Прогресивні вимоги до розробки, виробництва і застосування продукції (процесів, робіт, послуг) встановлюються на основі науково-технічного прогресу і повинні визна-чати не тільки основу сучасного, але і майбутній розвиток народного господарства. В той же час, як вже було наголошено, стандартизація може стати гальмом у створенні на-лежної продукції (процесів, робіт, послуг), якщо стандарти та інші нормативні докумен-ти будуть розроблені без урахування прогресивних досягнень науки і техніки.

Так як стандартизація залежно від масштабів роботи діє на різних рівнях (в окремій країні, між державами, у регіонах) існують наступні види стандартизації: національна, міжнародна, регіо-нальна та міждержавна (рис. 1.4.1).

Тут важливо звернути увагу на зміст та функції поняття «державна система стан-дартизації». Це — система, яка визначає основну мету і принципи управління, форми та загальні організаційно-технічні правила виконання всіх видів робіт зі стандартизації. Во-на являє собою комплекс взаємопов’язаних правил і положень, які регламентують орга-нізацію та порядок проведення робіт з усіх питань практичної діяльності в галузі станда-ртизації країни.

У міжнародній та європейській стандартизації існують також такі поняття: «орган регламентації — орган влади, відповідальний за розроблення чи прийняття регламентів — документів, вимоги яких є обов’язкові» і «виконавчий орган з питань регламентації — орган влади, відповідальний за забезпечення дотримання регламентів» (в Україні знай-шло розповсюдження поняття «центральний орган виконавчої влади» (ЦОВВ). Остан-ній може також виконувати функції органу регламентації.

Наслідком діяльності в галузі стандартизації є створення нормативних документів. Нормативний документ (НД) — це документ, що встановлює правила, загальні принци-пи чи характеристики щодо різних видів діяльності або їх результатів. Через нормативні документи стандартизація впливає на сфери трудової діяльності людини, на розвиток на-родного господарства країни, прискорення науково-технічного прогресу, економію та раціональне використання сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів, підвищення якості продукції (процесів, робіт, послуг). НД розробляються на об’єкти стандартизації, які обов’язкові для використання в певних галузях діяльності, І установленому порядку і затверджуються компетентними органами. До нормативних документів належать станда-рти, технічні умови, зводи правил, регламенти, керівні нормативні документі, державні класифікатори тощо. Національна стандартизація — це

стандартизація, яка здійснюється на рівні однієї конкретної держави. Результатом роботи з національної стандартизації є національні стандарти,

прийняті національним органом зі стандартизації однієї держави. На національному рівні існують наступні види стандартизації: державна та

галузева

^L

^ІГ

 

Державна стандартизація —

стандартизація, яка здійснюється

урядовими органами і

розповсюджується на усі

підприємства держави, незалежно

від форми власності.

Результатом роботи є державний

стандарт

Галузева стандартизація

стандартизація, яка здійснюється

органами, компетентними в даній

галузі народного господарства.

Результатом роботи є галузевий

стандарт

 

Міжнародна стандартизація — це

стандартизація, участь в якій є відкритою для відповідних органів усіх країн. У роботі з міжнародної стандартизації можуть брати участь декілька (дві чи

більше) суверенних 6

Результатом роботи з міжнародної стандартизації є міжнародні

стандарти, прийняті ISO та іншими міжнародними організаціями зі

стандартизації

Регіональна стандартизація — це

стандартизація, участь в якій є відкритою для відповідних органів країн лише

одного географічного, політичного або економічного регіону.

Результатом роботи з регіональної стандартизації є регіональні

стандарти, які прийняті регіональною міжнародною організацією зі

стандартизації

Міждержавна стандартизація — це

стандартизація, участь в якій беруть країни СНД.

Результатом роботи з міждержавної стандартизації є міждержавні

стандарти (ГОСТ)

Рис. 1.4.1.