Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Міжнародні і регіональні організації із стандартизації та оцінки відповідності : Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. Підручник : Бібліотека для студентів

Міжнародні і регіональні організації із стандартизації та оцінки відповідності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

 

Назва організації       Позначення організації

Міжнародна організація зі стандартизації  ISO

Міжнародна електротехнічна комісія         ІЕС

Міжнародна організація законодавчої метрології OIHL

Міжнародна спілка електрозв’язку ITU

Міжнародна конференція з вимірювальної техніки та приладобудуванню      IIECO

Міжнародний союз телекомунікацій          ITU

Міжнародне бюро по стандартизації синтетичних волокон      BISFA

Міжнародна організація зі стандартизації та тестування ISTO

Міжнародний консультативний комітет по телеграфії і телефонії          CCITT

Міжнародний світотехнічний комітет       CIE

Міжнародна асоціація з ацетилену IAA

Міжнародне агентство з атомної енергії    IAEA

Міжнародна асоціація хімії зерна    ICC

Міжнародна федерація по молоку  IDF

Міжнародне бюро з документації на какао та шоколад    IOCC

Міжнародна асоціація шовку           ISA

Міжнародна комісія з правил приймання (сертифікації) електрообладнання   CEE

Всесвітня Рада якості           WQC

Європейський комітет з стандартизації     CEN

Європейська організація з якості    EOQ

Європейський фонд управління якістю     EFQM

Європейський Комітет з оцінювання та сертифікації систем якості      EQS

Європейська організація з випробувань та сертифікації  EOTC

Європейський комітет з електронних компонентів         EECC

Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці           CENELEC

Міждержавна Рада зі стандартизації, метрології та сертифікації (країн-членів СНД) (зареєстрована в ISO як Евро-Азійська Рада зі стандартизації)        МДР (EASC) Європейська економічна комісія ООН є форумом для урядів з метою розширення їхньої співпраці у питаннях політики у сфері стандартизації та більш ефективного залу-чення неурядових організацій до процесу прийняття міжнародно узгоджених стандартів. Робоча група ЄЕК ООН з політики в галузі технічного узгодження і стандартизації є міжурядовою групою експертів, які вивчають пов’язані зі стандартизацією проблеми на міжнародному, регіональному і національному рівнях. У рамках своєї діяльності Робоча група, починаючи з 1970 р., розробила 12 рекомендацій щодо стимулювання і здійснен-ня процесів стандартизації, які сприяють торгівлі. Остання з них стосується механізмів і принципів міжнародного узгодження національних технічних правил. ЄЕК ООН складає з урахуванням пропозицій урядів «Перелік ЄЕК зі стандартизації», в якому зазначено пріоритетні галузі та сфери розроблення НД. Цей перелік використовують міжнародні та регіональні організації зі стандартизації у процесі планування робіт

1953 року було створено Координаційну комісію зі сталі, що уповноважена розроб-ляти Європейські стандарти для шести країн — Франції, Бельгії, Нідерландів, ФРН, Італії, Люксембурга, які входили до Європейського об’єднання вугілля. У 1961 р. на на-раді в Парижі представники національних організацій зі стандартизації різних країн, що входять до складу Європейського економічного товариства, Європейського товариства вільної торгівлі, Комітету з загального ринку, утворили Комітет європейської коорди-нації стандартів: нині — Європейський комітет з стандартизації (СЕN) — з вели-кою кількістю робочих груп, головним чином, таких галузей промисловості, як металур-гія, будівництво, суднобудування, текстильна та нафтова промисловості тощо. Основне завдання Комітету — розробка загальних стандартів для країн, які входять до складу Європейської співдружності (ЄС) й Європейського товариства вільної торгівлі.

СЕN займається питаннями усунення технічних бар’єрів, які пов’язані з відмінніс-тю у національних стандартах на продукцію, суперечливими правилами щодо її експлуа-тації, з різними нормами по техніці безпеки, охорони здоров’я і природи, визначає поря-док використання національних і міжнародних стандартів при розробці Європейських стандартів. Велику роботу здійснює СЕN стосовно виявлення національних стандартів країн-учасниць та міжнародних стандартів, які можна застосовувати як єдині стандарти без їх переробки в європейський стандарт. Комітет контролює виконання європейських стандартів країнами-учасницями організації.

Оновлена стратегія СЕN до 2010 року визначає такі ключові цілі:

•          сприяння розвитку гармонічної системи європейської стандартизації;

•          забезпечення ділового підходу разом з ефективною маркетинговою стратегією в ме-жах СЕN;

•          забезпечення споживачів своєчасними та відповідними до їхніх вимог виробами і послугами за умови дотримання принципів відкритості, прозорості та консенсусу;

•          забезпечення стабільного фінансування системи стандартизації СЕН;

•          створення ефективних стосунків з ЄС та Європейською асоціацією вільної торгівлі (EFTA) заради посилення ролі європейської стандартизації як інструмента для під-тримання європейської політики та спрощення законодавства в Європі;

•          здійснення ролі провідного провайдера європейських стандартів з оцінювання від-повідності та розповсюдження знака відповідності;

•          перегляд корпоративної керівної структури з метою спрощення процесів прийняття

рішень та забезпечення політики у межах СЕN;

•          відкритість до партнерства для ефективного розроблення європейських стандартів,

що забезпечує тісну співпрацю з міжнародними партнерськими організаціями

До складу СЕN входить і Асоціація з сертифікації (СЕNСЕР), яка об’єднує національні органи з стандартизації Європейського економічного товариства й Європейської

асоціації вільної торгівлі. Діяльність (СЕNСЕР) здійснюється під загальним керівництвом СЕN.

Велику роботу з стандартизації та оцінення відповідності на регіональному рівні проводять також Європейська організацією з якості (EOQ, 1956 р., до складу входять понад 100 країн), Європейський фонд управління якістю (EFQM, 1988 р.), Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (СЕNELЕС, 1972 р.) та ін.

В рамках пострадянського простору активно працює Міждержавна Рада зі стан-дартизації, метрології та сертифікації (МДР)1. Так, 13 березня 1992 р. 11 країн Спів-дружності незалежних держав (СНД) підписали «Угоду про проведення узгодженої полі-тики у галузі стандартизації, метрології та сертифікації». У цьому ж році була створена Міждержавна Рада, членами якої є керівники національних органів стандартизації, мет-рології та сертифікації. Засідання Міждержавної ради відбуваються двічі на рік. Як між-державний орган МДР бере участь в роботі Міжпарламентської Асамблеї держав-членів СНД з розробки модельних законодавчих актів і рекомендацій в сфері стандартизації, метрології й сертифікації та акредитації в цих галузях діяльності. Була визначена «Прог-рами робіт з міждержавної стандартизації на 2007–2009 роки». Укладені та діють в межах СНД двосторонні міжурядові та міжвідомчі угоди в сфері стандартизації, метро-логії й сертифікації. У складі МДР працюють понад 300 міждержавних технічних комі-тетів з стандартизації. Сьогодні ними розроблено, а МДР прийнято близько 1500 міждержавних стандартів, порядків та рекомендацій у сфері міждержавної стандар-тизації. Важливим є рішення МДР щодо визначення діючих раніше в СРСР стандартів «ГОСТ» як міждержавних в рамках СНД. Це надало можливість використання як міжде-ржавних понад 20 тис. державних стандартів колишнього Радянського Союзу. На XXXIV засіданні МДР (10–12 грудня 2008 р.) країнами-учасницями було узгоджено «Стратегію розвитку МДР на період до 2020 року».

Важливо зазначити, що на національні системи стандартизації має вплив політич-ний та економічний вибір, зроблений суспільством. Незважаючи на швидкий розвиток міжнародної стандартизації та застосування єдиних загальноприйнятих принципів орга-нізації робіт, у сучасному світі є відмінні системи стандартизації. Виокремлюють три ос-новні моделі: північноамериканську, японську та європейську.

Північноамериканську модель базовано на ринку та конкуренції як основі його ефективного існування. Головне завдання держави — забезпечити стабільні умови функ-ціювання ринку без прямого втручання. Це обумовило принципи організації системи стандартизації: добровільні стандарти, які розробляють науково-технічні чи професійні

1 В жовтні 1995 р. ISO визнала МДР як міждержавну регіональну організацію з стандартизації і МДР зареєстрована в рамках ІSО як регіональна Євро-Азійська Рада зі стандартизації (ЕАSС). товариства, і технічні регламенти, прийняті органами державного управління. Систему характеризує велика кількість стандартів, дублювання та неузгодженість вимог. Прикла-дом такої моделі є система стандартизації США.

Японську модель базовано на тісній співпраці економічних кіл та органів державно-го управління. Стандарти розробляють промисловці в рамках професійних об’єднань у співробітництві з відповідним міністерством, що затверджує стандарти. Особливістю системи є спрямованість на внутрішній японський ринок, який створена система ефекти-вно захищає, оскільки заінтересовані зарубіжні сторони позбавлено прав участі в стан-дартизації.

Європейська модель підтримує загальну для всіх країн Західної Європи концепцію розвинутої держави, зобов’язаної узгоджувати демократичні, соціальні та культурні ін-тереси суспільства з ринковою економікою. Національні органи є асоціаціями, з якими уряди укладають угоди щодо виконання окремих державних управлінських функцій.

Для організації та координації стандартизації та суміжних видів діяльності в кож-ній країні створюють спеціальний орган — національний орган стандартизації, основ-ною функцією якого, за визначенням ISO, є розроблення та прийняття національних ста-ндартів, доступних широкому колу користувачів. Національний орган має право бути членом міжнародних і регіональних організацій зі стандартизації та представляти інте-реси країни в цих організаціях. Державна політика у сфері стандартизації базується на концептуальних принципах, які представлені на рис. 1.2.4.