Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8. ПОВЕРНЕННЯ : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

8. ПОВЕРНЕННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Після закінчення орендних відносин об'єкт оренди підлягає поверненню Орендодавцю в первісному стані.

Витрати по підтриманню об'єкта оренди в належному стані не-се Орендар. Це ж правило поширюється на витрати по заходах, що поліпшують об'єкт оренди, але за виключенням випадків, коли ви-трати на здійснення таких заходів непосильні для Орендаря, навіть якщо необхідність їх здійснення останніх оправдовується інтереса-ми Орендодавця.

Орендодавець зобов'язується в письмовому вигляді повідомля-ти Орендарю про необхідність здійснення заходів щодо поліпшення об'єкта оренди, а також відшкодовувати Орендарю всі супутні та-ким заходам витрати чи втрачені доходи.

Витрати Орендаря по підтримці чи відновленню об'єкта оренди (необхідні витрати) підлягають відшкодуванню Орендодавцем на користь Орендаря.

Інші витрати, на здійснення яких Орендодавець дав відповідну письмову згоду, Орендодавець відшкодовує Орендарю після закін-чення терміну оренди і настільки, наскільки вони підвищують вар-тість об'єкта оренди (створюється додана вартість) за умови, що та-ке підвищення вартості піддається визначенню на момент закінчення терміну оренди.

У випадку, якщо Орендодавець відмовляється дати згоду на відшкодування будь-яких з перерахованих вище витрат Орендаря, правомірність відповідних претензій Орендаря буде підтверджува-тися висновком незалежного експерта, про те, що витрати на під-тримку чи поліпшення об'єкта оренди дійсно підвищують його рен-табельність чи вартість, а їх відшкодування можливе Орендодавцем і не порушує його законних інтересів.

У випадку, якщо Сторони після закінчення терміну оренди не до-мовляться про розмір доданої вартосгі (факгичного поліпшення), що підлягає відшкодуванню, кожна з них має право звернутися до третей-ського суду (експертизи). У такому випадку третейський суд (експерт) буде вповноважений приймати рішення як по терміну відшкодування доданої вартосгі, так стосовно гарантії, що повинен надати Орендода-вець Орендарю, аж до того, що даний Договір оренди підлягає продо-вженню на діючих умовах і на такий період, протягом якого додана вартість буде відшкодована в повному обсязі.

Зведені Орендарем на орендованій землі будинки чи споруди, залишаються власністю Орендаря, за яким зберігається право їх знесення чи зняття після закінчення терміну оренди. Орендодавець може придбати зазначені будинки, споруди у свою власність, ви-плативши Орендарю їх вартість.

9. ЗМІНИ IДОПОВНЕННЯ

Зміни і/чи доповнення до даного Договору повинні бути офо-рмлені у виді, визначеному законодавством, що діє на момент їх здійснення, для оформлення даного Договору. Замість недійсних положень повинні мати силу ті, які Сторони, у випадку усвідом-лення недійсності чи нездійсненності, а також з урахуванням економічних інтересів, погодили б у якості дійсного і/чи здійс-ненного.

10. ОСОБЛИВІУМОВИ

Після закінчення терміну дії Установчого договору про ство-рення і діяльність СП "Агро-технік Воронівці" чи дострокового припинення діяльності зазначеного підприємства обидві Сторони мають право на розірвання даного Договору за умови наявності ва-жливої на це підстави і винятково після закінчення врожайного се-зону в конкретному році.

У випадку зміни власника об'єкта оренди Орендодавець зобо-в'язується підтримувати Орендаря стосовно переоформлення дано-го Договору на відповідний договір (договори) з новим власником, який (які) у принципі, за змістом і формою не будуть погіршувати становище Орендаря порівняно з даним Договором і не будуть применшувати його права.