Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

Орендодавець здає, а Орендар приймає в оренду землі, згідно

Додатка № 1, загальною площею   (           ) гектарів,

призначені і придатні для сільськогосподарського виробництва.

2. ОРЕНДНА ПЛАТА

Сторони домовилися, що розмір плати за право володіння і ко-ристування землею, оренда якої є предметом даного Договору, буде визначатися виходячи з натуральної основи. Це означає, що така плата буде вноситися Орендарем на користь Орендодавця, залежно від досягнутої між ними домовленості, або у вигляді обчисленої, виходячи з порядку, встановленого даним Договором кількості ви-робленої Орендарем продукції, або у вигляді грошового вираження ринкової вартості даної кількості продукції.

Кількість продукції, яка передається у власність Орендодавця як плата за право володіння і користування землею чи ринкова вар-тість якої є критерієм для обчислення грошової суми, що підлягає виплаті Орендодавцю за здійснюване відповідно до даного Догово-ру право такого володіння і користування, складає _ _ зернових одиниць у рік за 1 гектар орендованих земель. Сторони також згод-ні з тим, що питома вага зернових чи продуктів їх переробки в зага-льній кількості продукції, переданої в натуральному виді Орендо-давцю, не буде перевищувати 50 % .

Порядок перерахування кількості різних видів продукції в зер-нові одиниці може викладатися в окремому додатку.

Термін внесення орендної плати

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Предмет оренди відомий Орендарю у всіх його частинах. Від-повідальність Орендодавця за розмір, якість і/чи стан предмета оренди виключається. Орендар виплачує всі суспільно-правові пла-тежі за землю протягом всього терміну оренди, включаючи земель-ний податок і інші місцеві збори.

За збиток, заподіяний об'єкту оренди до моменту фактичного вступу Орендаря в його права, відповідно до даного Договору, Орендар відповідальності не несе.

4. ВСТУП У __ІЮЧІ ДОГОВОРИ ОРЕНДИ I ПОСТАЧАННЯ

Орендар з      200_ року вступає в усі діючі договори оренди, страхування і сервісного обслуговування, укладені Орендодав-цем на зазначений час і дійсні для нього, якщо вони стосуються об'-єкта оренди за даним Договором. Оскільки для переходу прав потрібна згода третіх осіб, чи держави, дані договори набирають чинності за даною умовою й Орендар бере на себе зобов'язання одержання даної згоди.

Орендар уповноважується Орендодавцем виконувати за нього всі заяви, що вимагаються для переоформлення перерахованих ви-ще договорів.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

Даний договір набуває чинності з моменту його підписання й __кладається на невизначений термін, однак не менш ніж до

            року. Жодна зі сторін даного Договору не вправі розірвати його до закінчення даного терміну.

Якщо жодна зі сто__ін не повідомить іншу Сторону за 18 (вісімнадцять) місяців до року про своє бажання припинити

Договір після закінчення встановленого чинною Статтею терміну, то він (договір) вважається укладеним на наступні 10 (десять) років.

6. СУБОРЕНДА

Суборенда орендованих відповідно до даного Договору земель допустима лише з письмового дозволу Орендодавця. У такому до-зволі може бути відмовлено, якщо суборенда шкодить інтересам Орендодавця.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРЕНДАРЯ

Орендар відповідає за ретельне дотримання промислово-правових постанов, заходів безпеки і всіх інших правових розпоря-джень законодавства України, особливо в галузі охорони навколи-шнього середовища.

Орендар несе відповідальність за збиток, заподіяний об'єкту оренди його робітниками (працівниками), клієнтами й іншими осо-бами в зв'язку зі здійсненням ним своєї діяльності.