Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

магниевый скраб beletage

Орендодавець передає, а Орендар приймає в термінове і платне володіння і користування майно, яке є власністю Орендодавця, і перераховане в Додатку №1 до даного Договору.

Початковою вартістю орендованого майна на початок дії дано-го Договору є його балансова вартість, відображена в балансі спі-льного підприємства "Агро-технік Воронівці" і зазначена в Додатку №1 до Договору, як в українських гривнях, так і в німецьких мар-ках. Вищевказане стосується як рухомого, так і нерухомого майна.

2. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ІНШІ ПЛАТЕЖІ

Сторони домовилися про те, що розмір орендної плати за май-но, право володіння і користування ним буде здійснюватися відпо-відно до даного Договору:

-          орендна плата за ту частину орендованого майна, що склада-ють основні засоби, виплачується в розмірі амортизаційних відра-хувань, що нараховуються на них відповідно до законодавства України;

-          за оборотні засоби, орендовані в загальному складі майна за даним Договором, орендна плата не виплачується. При цьому, сто-совно оборотних фондів, діє правило, відповідно до якого, по за-кінченню терміну оренди, вони підлягають поверненню Орендода-вцю по вартості, рівній зазначеній в даному Договорі.

Термін внесення орендної плати

 

3. ОСНОВНІЗАСОБИ

Об'єкт оренди відомий Орендарю у всіх його частинах. Відпо-відальність Орендодавця за розмір, якість і/чи стан майна виключа-ється. Перелік нерухомого майна, переданого в оренду за даним до-говором міститься в додатку № 1. Нерухоме майно передається в оренду з земельними ділянками, на яких воно знаходиться.

Виходячи з вищевикладеного діють наступні положення:

-          орендна плата за нерухоме майно вважається також оплаче-ною орендною платою за земельні ділянки.

-          Орендар несе всі витрати по сплаті суспільно-правових пода-тків, що сплачуються за земельні ділянки протягом усього терміну оренди, включаючи земельний податок і інші збори.

Крім того Орендар бере на себе зобов'язання здійснювати про-тягом терміну оренди всі необхідні ремонтно-відновлювальні робо-ти, витрати на поточний ремонт і догляд протягом всього терміну використання майна.

Орендар може проводити будівельні зміни чи новобудови з по-передньої згоди Орендодавця. Необхідні дозволи влади Орендар одержує за свій рахунок.

Поточний ремонт будівель і споруд, особливо господарських будівель, доріг, канав і огорож здійснюється Орендарем за свій ра-хунок.

4. ОБОРОТНІЗАСОБИ

Предмет оренди відомий Орендарю у всіх його частинах. Від-повідальність Орендодавця за розмір, якість і/чи стан майна виклю-чається. Перелік рухомого майна й інших оборотних засобів, пере-даних за даним Договором міститься в Додатку №1.3 огляду на характер переданих предметів згідно даного пункту Договору діє наступне положення:

-          збільшення оборотних засобів протягом терміну оренди залишається після закінчення терміну оренди в Орендаря і приймається Орендодавцем по залишковій вартості.

5. ТРИВАЛІСТЬ ВІДНОСИН

Орендар з      200 р. вступає в усі наявні договори

оренди, обслуговування і страхування, якщо вони стосуються off-єкта оренди.

6. ТРУДОВІДОГОВОРИ

Орендар набирає свій персонал, у першу чергу, із членів КСП "Воронівці". Орендар зобов'язується, з урахуванням економічної доцільності, надавати роботу якомога більшій кількості колишніх працівників КСП "Воронівці", однак, це не може тлумачитись, як правонаступництво по трудових договорах.