Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Стаття 12. ОБСТАВИНИ, ЩО ЗВІЛЬНЯЮТЬ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ : Спільне підприємство в сільському господарстві : Бібліотека для студентів

Стаття 12. ОБСТАВИНИ, ЩО ЗВІЛЬНЯЮТЬ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 

Загрузка...

12.1.    Учасник звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань, що випливають із даного Договору, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин нездоланної сили, що виникли після укладання Договору, якщо відповідний Учасник не міг ні передбачати, ні запобігти їм. До обставин нездоланної си-ли відносяться: повінь, пожежа, землетрус та інші явища природи, a також війна, воєнні дії, чи акти дії органів державної влади і управ-ління, що безпосередньо перешкоджають конкретному Учаснику у виконанні відповідних зобов'язань.

12.2.    При настанні зазначених у п. 1 дійсної Статті обставин Учасник повинен без зволікання повідомити про їх у письмовій фо-рмі іншого Учасника. Повідомлення повинне містити дані про ха-рактер обставин, а також, бажано, оцінку їх впливу на можливість виконання Учасником своїх зобов'язань за цим Договором і на тер-мін виконання таких зобов'язань.

12.3.    Після припинення дії зазначених у п. 1 даної Статті обставин Учасник повинен без зволікання повідомити про це іншого Учасника у

письмовій формі. У повідомленні повинен бути зазначений термін, у який передбачається виконати зобов'язання по даному Договору.

12.4.    Якщо Учасник не направить чи несвоєчасно направить повідомлення, передбачені в п.п. 2 і 3 даної Статті, то він зобов'яза-ний відшкодувати іншому Учаснику збитки, заподіяні не повідом-ленням чи невчасним повідомленням.

12.5.    Учасник повинен надати іншому Учаснику на його про-хання довідку торговельної палати чи іншого компетентного органа чи організації відповідної країни, що підтверджує наявність обста-вин нездоланної сили.

12.6.    У випадках, передбачених у п. 1 даної Статті, термін ви-конання відповідним з Учасників його зобов'язань за цим Догово-ром відкладається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини і їх наслідки.

12.7.    У випадках, коли зазначені в п. 1 даної статті обставини і їхні наслідки продовжують діяти більше шести місяців чи при на-станні даних обставин стає зрозуміло, що вони і їх наслідки, будуть діяти більше цього терміну, Учасники в найкоротший термін про-ведуть переговори з метою виявлення прийнятних для них альтер-нативних способів виконання даного Договору.

У випадку, якщо Учасники протягом місяця не досягнуть до-мовленості, кожен з них вправі розірвати Договір. У випадку такого розірвання жоден з Учасників не має права вимагати від іншого відшкодування можливих збитків.